Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2565
P. 10

‘ธร์ร์มศาสัตร์์’ จัดีงาน์ร์ำาลึก

           ‘คร์บร์อบ 46 ปิี 6 ตุลาฯ 2519’


     มื่หาว่ิที่ยาลัยธรุรุมื่ศาสัติรุ์ จัดงาน “ครุบรุอบ 46 ป็ี 2519 ติ่อเน่�องก่ันมื่าทีุ่ก่ป็ี เพู่�อรุำาลึก่ถึึง เหติุก่ารุณ์สัำาคัญและ
     6 ติุลาฯ 2519” ป็รุะจำาป็ี 2565 ขึ�นเมื่่�อว่ันที่ี� 6 ติ.ค. 2565  ถึ่อเป็็นว่ารุะสัำาคัญของธรุรุมื่ศาสัติรุ์ โดยภาพูก่ารุเสัียสัละของ
     ณ มื่หาว่ิที่ยาลัยธรุรุมื่ศาสัติรุ์ ที่่าพูรุะจันที่รุ์ เพู่�อรุำาลึก่ ว่ีรุช่นที่ี�มืุ่่งหมื่ายให้ป็รุะช่าช่นมื่ีสัิที่ธิเสัรุีภาพู มื่ีคว่ามื่เสัมื่อภาค
     เหติุก่ารุณ์ป็รุะว่ัติิศาสัติรุ์และแสัดงคว่ามื่อาลัยติ่อว่ีรุช่น ด้ว่ยเจตินารุมื่ณ์อันแน่ว่แน่ สัะที่้อนจิติว่ิญญาณป็รุะช่าธิป็ไติย
     ผูู้้สัูญเสัีย โดยมื่ีนัก่ศึก่ษา คณาจารุย์ ญาติิว่ีรุช่น ผูู้้แที่นองค์ก่รุ ซึ่ึ�งเป็็นดอก่ผู้ลจาก่เหติุก่ารุณ์ 14 ติุลา 2516 อันเป็็นคุณูป็ก่ารุ
     ที่างก่ารุเมื่่องและองค์ก่รุที่ี�เก่ี�ยว่ข้อง รุว่มื่ถึึงสั่�อมื่ว่ลช่น เข้ารุ่ว่มื่ ลำ�าค่าที่ี�ได้เป็ิดโอก่าสัให้ป็รุะช่าธิป็ไติยเบ่งบานในสัังคมื่ไที่ย
     เป็็นจำานว่นมื่าก่
                            “ที่ี�ผู้่านมื่าในที่่ามื่ก่ลางว่ิก่ฤติก่ารุเมื่่อง ว่ิก่ฤติจาก่โรุครุ้าย
     สัำาหรุับบรุรุยาก่าศในช่่ว่งเช่้าเป็็นไป็อย่างคึก่คัก่ เรุิ�มื่ติ้น และก่ารุพูัฒนาป็รุะช่าธิป็ไติยที่ี�แป็รุเป็ลี�ยน ก่ารุรุำาลึก่ว่ีรุช่น
     ด้ว่ยพูิธีที่ำาบุญติัก่บาติรุพูรุะสังฆ์์ จำานว่น 19 รุูป็ ณ สัว่น 6 ติุลาช่่ว่ยยำ�าเติ่อนถึึงภารุก่ิจที่ี�ทีุ่ก่ที่่านจะติ้องสั่บสัานติ่อไป็
     ป็รุะติิมื่าก่รุรุมื่ป็รุะว่ัติิศาสัติรุ์ “ธรุรุมื่ศาสัติรุ์ก่ับก่ารุติ่อสัู้เพู่�อ ธรุรุมื่ศาสัติรุ์ซึ่ึ�งได้ช่่�อว่่าดินแดนแห่งเสัรุีภาพูทีุ่ก่ติารุางนิ�ว่ และ
     ป็รุะช่าธิป็ไติย” จาก่นั�นเข้าสัู่พูิธีว่างพูว่งมื่าลาและดอก่ไมื่้  มื่ีป็รุะว่ัติิศาสัติรุ์อันยาว่นานในก่ารุรุ่ว่มื่รุังสัรุรุค์ป็รุะช่าธิป็ไติย”
     ณ ป็รุะติิมื่านุสัรุณ์ “6 ติุลาคมื่ 2519”  ผศ.ดร.อดิพล ก่ล่าว่


               ผศ.ดร.อดิพล เอื�อจรัสพันธุ์  นาย์ภัทริศวิร์ เกตรามฤทธิ�
               ผู้ช่วิย์อธิการบดีฝ่่าย์บริหาร อุปนาย์กองค์การนักศึกษา
               ท่าพระจันทร์ มหาวิิทย์าลัย์ มหาวิิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์
               ธรรมศาสตร์ ในฐานะป็รุะธาน  ศูนย์์รังสิต อ่านบที่ก่ว่ี “หลับ
               ก่ล่าว่เป็ิดงานติอนหนึ�งว่่า  เถึิด...หนุ่มื่สัาว่ ผูู้้บรุิสัุที่ธิ�” โดย
               มื่หาว่ิที่ยาลัยธรุรุมื่ศาสัติรุ์  Homo Erectus และเพูียง
               ได้จัดงานรุำาลึก่ว่ีรุช่น 6 ติุลา  คำาป็รุะดับคว่ามื่ เพู่�อรุำาลึก่     10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15