Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2565
P. 5

ผศ.ดร.ปรีย์์กมล บอก่ว่่า คณะพูยาบาลฯ และมื่หาว่ิที่ยาลัย ผศ.ดร.ปรีย์์กมล ก่ล่าว่ว่่า อีก่หนึ�งจุดแข็งของคณะพูยาบาลฯ
     ธรุรุมื่ศาสัติรุ์ เล็งเห็นถึึงโอก่าสัที่ี�จะเก่ิดขึ�นก่ับนัก่ศึก่ษา จึงมื่ี ค่อก่ารุมื่ี โรุงพูยาบาลธรุรุมื่ศาสัติรุ์เฉลิมื่พูรุะเก่ียรุติิ เป็็นพูารุ์ติเนอรุ์
     รุายว่ิช่าที่ี�หนุนเสัรุิมื่ให้ได้เรุียนรุู้เก่ี�ยว่ก่ับก่ารุบรุิหารุจัดก่ารุ โดยเฉพูาะฝั่ายอำานว่ยก่ารุพูยาบาล ซึ่ึ�งได้รุ่ว่มื่ที่ำางานและ
     ธุรุก่ิจ คว่บคู่ไป็ก่ับก่ารุสัรุ้างป็รุะสับก่ารุณ์ คว่ามื่รุู้ที่างศาสัติรุ์ ว่างแผู้นในก่ารุพูัฒนาศัก่ยภาพูพูยาบาลของธรุรุมื่ศาสัติรุ์
     ของพูยาบาลและนว่ัติก่รุรุมื่ เพู่�อเป็็นหนึ�งในที่างเล่อก่ให้ ให้มื่ีคว่ามื่พูรุ้อมื่เพู่�อที่ี�จะเป็็นก่ำาลังสัำาคัญให้ก่ับรุะบบบรุิก่ารุ
     นัก่ศึก่ษาสัามื่ารุถึนำาไป็ติ่อยอดที่างอาช่ีพูได้มื่าก่ขึ�น เช่่น สัุขภาพูของป็รุะเที่ศอีก่ด้ว่ย
     ก่ารุฝัึก่ป็ฏิิบัติิในศูนย์พูัฒนาเด็ก่ และหน่ว่ยบรุิก่ารุสัุขภาพู
                            นอก่จาก่นี� ยังมื่ีศูนย์ธรุรุมื่ศาสัติรุ์ธรุรุมื่รุัก่ษ์ ซึ่ึ�งเป็็นก่ารุรุ่ว่มื่
     “นัก่ศึก่ษาเองจะสัามื่ารุถึที่ี�จะมื่องเห็นภาพูว่่าก่ารุจะเป็ิดศูนย์ ก่ันก่ับมื่หาว่ิที่ยาลัยธรุรุมื่ศาสัติรุ์ โดยให้คว่ามื่สัำาคัญก่ับก่ารุ
     ดูแลเด็ก่หรุ่อดูแลผูู้้สัูงอายุที่ี�ดีมื่ีมื่าติรุฐานมื่ีอะไรุบ้าง ติ้องที่ำา สัรุ้างบุคลาก่รุด้านก่ารุดูแลแบบป็รุะคับป็รุะคองสัำาหรุับผูู้้ป็่ว่ย
     อะไรุบ้าง สัำาหรุับก่รุณีผูู้้สัูงอายุ ติ้องบอก่ว่่า ณ ว่ันนี�ศูนย์ที่ี� รุะยะสัุดที่้ายในป็รุะเที่ศ
     ดูแลผูู้้สัูงอายุซึ่ึ�งมื่ีภาว่ะสัมื่องเสั่�อมื่ หรุ่อภาว่ะผู้ิดป็ก่ติิอ่�นๆ
     ที่างรุ่างก่าย ก่ำาลังเป็็นที่ี�ติ้องก่ารุมื่าก่ และที่างคณะก่็มื่ี “เรุาก่ำาลังจะจัด International Conference ก่ับคู่คว่ามื่
     พูยาบาลที่ี�เช่ี�ยว่ช่าญในก่ารุดูแลผูู้้สัูงอายุที่ี�มื่ีภาว่ะสัมื่องเสั่�อมื่  รุ่ว่มื่มื่่อก่ับที่างคณะ ซึ่ึ�งจะมื่ี Palliative Center จาก่
     รุว่มื่ถึึงยังเป็็น Training Center ในด้านนี�ด้ว่ย” ผศ.ดร. ป็รุะเที่ศติ่างๆ เพูรุาะฉะนั�นเรุาก่็มื่องว่่าคว่ามื่เข้มื่แข็งติรุงนี�
     ปรีย์์กมล รุะบุ               ของที่ี�เรุามื่ีก่ับองค์คว่ามื่รุู้ที่ี�คนอ่�นมื่ีมื่ันจะสัามื่ารุถึที่ี�จะผู้สัาน
                            ก่ันยังไงได้บ้าง เพู่�อนำาไป็ใช่้ให้เก่ิดป็รุะโยช่น์ก่ับป็รุะเที่ศเรุา
                            ได้” ผศ.ดร.ปรีย์์กมล รุะบุ


                                         Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10