Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2565
P. 6

น์วิัตกร์ร์มเพ่�อผู้้้ปิ่วิยมะเร์็งเต้าน์ม


          ฟื้้ � น์ฟื้้ร์่างกายห้ลังผู้่าตัดี โดียอาจาร์ย์พยาบาล     โรุคมื่ะเรุ็งเติ้านมื่ เป็็นโรุคมื่ะเรุ็งที่ี�พูบมื่าก่เป็็นอันดับหนึ�งของ ผู้ิว่หนังและก่ล้ามื่เน่�อ สั่งผู้ลให้เก่ิดคว่ามื่ติึงบรุิเว่ณที่รุว่งอก่
     ผูู้้หญิงที่ั�ว่โลก่ ในป็รุะเที่ศไที่ยก่็เช่่นเดียว่ก่ัน สัอดคล้องก่ับ ไมื่่สัามื่ารุถึเคล่�อนไหว่ข้อไหล่ได้ติามื่ป็ก่ติิ รุ่ว่มื่ก่ับมื่ีอาก่ารุ
     ก่ารุรุายงานของ WHO โดยใน 1 ช่ั�ว่โมื่ง จะมื่ีผูู้้หญิงไที่ย ป็ว่ดแผู้ลผู้่าติัดที่ั�งบรุิเว่ณด้านหน้าอก่ แขน และก่ล้ามื่เน่�อ
     เป็็นมื่ะเรุ็งเติ้านมื่เพูิ�มื่ขึ�นป็รุะมื่าณ 2.2 คน และจาก่สัถึิติิของ สั่ว่นหลัง ที่ำาให้ผูู้้ป็่ว่ยเคล่�อนไหว่แขนหรุ่อรุ่างก่ายลดลง
     โรุงพูยาบาลธรุรุมื่ศาสัติรุ์เฉลิมื่พูรุะเก่ียรุติิ ยังพูบว่่า แนว่โน้มื่
     ของผูู้้ป็่ว่ยมื่ะเรุ็งเติ้านมื่รุายใหมื่่มื่ีสัูงขึ�น และจาก่สัถึิติิผูู้้หญิง อย่างไรุก่็ติามื่ รุ่างก่ายของผูู้้ป็่ว่ยติ้องได้รุับก่ารุฟื้้�นติัว่ หาก่ผูู้้ป็่ว่ย
     สั่ว่นใหญ่ที่ี�พูบว่่าเป็็นมื่ะเรุ็งเติ้านมื่ มื่ัก่จะอยู่ในช่่ว่งอายุ ไมื่่ที่ำาก่ารุฟื้้�นสัภาพูก่ารุเคล่�อนไหว่ของแขนข้างที่ี�ที่ำาก่ารุผู้่าติัด
     40-60 ป็ี ซึ่ึ�งเป็็นก่ลุ่มื่ของว่ัยที่ำางาน แมื่้ว่่ามื่ะเรุ็งเติ้านมื่ เติ้านมื่โดยเรุ็ว่ อาจสั่งผู้ลให้เก่ิดก่ารุบว่มื่ของแผู้ล เก่ิดนำ�าเหล่อง
     จะเป็็นโรุคที่ี�รุ้ายแรุง แติ่หาก่รุัก่ษาเรุ็ว่เที่่าไหรุ่ โอก่าสัหาย สัะสัมื่เป็็นก่้อนใติ้ผู้ิว่หนัง ติลอดจนเก่ิดก่ารุบว่มื่ของแขน และ
     มื่ีมื่าก่ขึ�นเที่่านั�น           ก่ล้ามื่เน่�อด้านหลังข้างที่ี�ที่ำาก่ารุผู้่าติัด เก่ิดพูังผู้่ด มื่ีแผู้ลดึงรุั�ง
                            บรุิเว่ณรุัก่แรุ้หรุ่อก่ล้ามื่เน่�อใติ้บรุิเว่ณที่ี�ผู้่าติัด เก่ิดข้อไหล่ติิด
     ก่ารุรุัก่ษามื่ะเรุ็งเติ้านมื่ สั่ว่นใหญ่เรุิ�มื่ติ้นด้ว่ยก่ารุรุัก่ษา ที่ำาให้คว่ามื่สัามื่ารุถึในก่ารุเคล่�อนไหว่ข้อไหล่ลดลง ซึ่ึ�ง
     ด้ว่ยก่ารุผู้่าติัด หลังจาก่นั�นอาจจำาเป็็นติ้องรุัก่ษาว่ิธีอ่�น ๆ สัิ�งเหล่านี�ถึ่อเป็็นภาว่ะแที่รุก่ซึ่้อนที่ี�สัำาคัญและพูบมื่าก่ที่ี�สัุด
     รุ่ว่มื่ด้ว่ยเพู่�อเสัรุิมื่ให้ผู้ลก่ารุรุัก่ษาดีขึ�น ได้แก่่ ก่ารุให้ยาเคมื่ีบำาบัด หลังก่ารุผู้่าติัดเติ้านมื่ ผูู้้ป็่ว่ยจะไมื่่สัามื่ารุถึก่ลับมื่าเคล่�อนไหว่
     ก่ารุฉายแสัง เป็็นติ้น รุะยะแรุก่หลังผู้่าติัดเติ้านมื่ ผูู้้ป็่ว่ยจะมื่ี ข้อไหล่ได้เหมื่่อนเดิมื่
     แผู้ลขนาดใหญ่บรุิเว่ณหน้าอก่และบรุิเว่ณใติ้รุัก่แรุ้ข้างที่ี�ผู้่าติัด
     เติ้านมื่ หลังผู้่าติัดแพูที่ย์จะใสั่ที่่อรุะบายเล่อดและนำ�าเหล่อง ผู้ลก่รุะที่บที่างด้านจิติใจจาก่ก่ารุผู้่าติัดเติ้านมื่ที่ิ�ง ที่ำาให้ผูู้้ป็่ว่ย
     แบบขว่ดสัุญญาก่าศไว่้บรุิเว่ณแผู้ล (Radivac drain) โดย รุู้สัึก่ไมื่่มื่ั�นใจก่ับสัรุีรุะรุ่างก่ายที่ี�เป็ลี�ยนแป็ลง รุู้สัึก่เศรุ้าโศก่
     ก่ารุผู้่าติัดเติ้านมื่จะมื่ีก่ารุเลาะพูังผู้่ดก่ล้ามื่เน่�อหน้าอก่มื่ัดใหญ่ สัูญเสัียภาพูลัก่ษณ์คว่ามื่เป็็นหญิง สั่งผู้ลที่ำาให้คว่ามื่รุู้สัึก่
     ออก่มื่าด้ว่ย เป็็นสัาเหติุที่ำาให้เก่ิดก่ารุยึดรุะหว่่างเน่�อเย่�อใติ้ มื่ีคุณค่าในตินเองลดลง หลังผู้่าติัดหาก่ผูู้้ป็่ว่ยไมื่่ได้รุับ


      6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11