Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2565
P. 9

โถปัสสาวิะชาย์เคลื�อนที� (mobile urinal) แบบจำากัดกลิ�น ซึ่ึ�งยังช่่ว่ยให้ผูู้้ป็่ว่ยเพูศช่ายสัามื่ารุถึป็ัสัสัาว่ะได้โดยสัะดว่ก่
     จึงเป็็นนว่ัติก่รุรุมื่ที่ี�ติ้องก่ารุนำามื่าใช่้ให้เหมื่าะสัมื่ก่ับ และสัามื่ารุถึเคล่�อนย้ายโถึป็ัสัสัาว่ะไป็ใช่้งาน ณ สัถึานที่ี�ติ่าง ๆ
     สัถึานก่ารุณ์เพู่�อเพูิ�มื่คุณภาพูช่ีว่ิติของผูู้้ป็่ว่ยจิติเว่ช่ช่าย อีก่ที่ั�ง ได้แมื่้สัถึานที่ี�นั�นจะขาดรุะบบไฟื้ฟื้้า ป็รุะป็า หรุ่อสัุขาภิบาล
     ช่่ว่ยลดภารุะงานของพูยาบาลและเจ้าหน้าที่ี�ของสัถึาบันหรุ่อ สั่งผู้ลให้มื่ีสัุขอนามื่ัยในก่ารุขับถึ่ายมื่าก่ขึ�น ลดป็ัญหารุะหว่่าง
     โรุงพูยาบาลจิติเว่ช่ โดยนว่ัติก่รุรุมื่นี�ได้รุับก่ารุออก่แบบให้ก่ารุ ผูู้้ป็่ว่ยและผูู้้ดูแล ลดจำานว่นคนและรุะยะเว่ลาก่ารุป็ฏิิบัติิงาน
     เคล่�อนย้ายได้สัะดว่ก่สัำาหรุับก่ารุนำาไป็ที่ำาคว่ามื่สัะอาดและ  ของบุคลาก่รุที่างก่ารุแพูที่ย์ที่ี�เก่ี�ยว่ข้อง
     ลดจำานว่นครุั�งในก่ารุก่ำาจัดสัิ�งสัก่ป็รุก่ที่ี�เก่ิดขึ�นจาก่ก่ารุขับถึ่าย
     ของผูู้้ป็่ว่ย                อาจารย์์พิสิฐ์ เล่าติ่อไป็ว่่า จาก่จุดเรุิ�มื่ติ้นที่ี�ที่ำาก่็ค่อคนไข้
                            จิติเว่ช่ แติ่พูอเรุาที่ำาแล้ว่ มื่ันยังติอบโจที่ย์ได้ก่ับก่ลุ่มื่ผูู้้สัูงอายุ
     นว่ัติก่รุรุมื่นี�เป็็นก่ารุออก่แบบรุ่ว่มื่ก่ันของนัก่ว่ิจัยหลายฝั่ายที่ั�ง ผูู้้ช่าย ที่ี�อาจจะติ้องมื่ีก่ารุป็ัสัสัาว่ะในห้องนอนซึ่ึ�งห้องนำ�า
     คณาจารุย์จาก่ในมื่หาว่ิที่ยาลัยธรุรุมื่ศาสัติรุ์ และจาก่ภายนอก่  อาจอยู่ไก่ล ก่็สัามื่ารุถึนำาไป็ติิดติั�งในห้องนอนได้โดยที่ี�
     โดยมื่ีหัว่หน้าโครุงก่ารุค่อ พูิสัิฐ รุุ่งโรุจน์ว่ัฒนศิรุิ อาจารุย์  ไมื่่จำาเป็็นจะติ้องติ่อที่่อนำ�า หรุ่อว่่าที่ำาอะไรุเพูิ�มื่เติิมื่เก่ี�ยว่ก่ับ
     คณะพูยาบาลศาสัติรุ์ และผูู้้ว่ิจัยรุ่ว่มื่ ได้แก่่ 1) ผู้ศ.ดรุ.บรุรุยงค์  โครุงสัรุ้างของบ้าน ในอนาคติหว่ังว่่าจะสัามื่ารุถึติ่อยอดใน
     รุุ่งเรุ่องด้ว่ยบุญ อาจารุย์คณะว่ิศว่ก่รุรุมื่ศาสัติรุ์  เช่ิงของธุรุก่ิจได้ เจาะเข้าไป็ถึึงก่ลุ่มื่ผูู้้สัูงอายุที่างบ้าน เพู่�อ
     2) ดรุ.ก่าญจณี พูันธุ์ไพูโรุจน์ นัก่ว่ิจัย คณะพูยาบาลศาสัติรุ์  เอาไป็ติอบโจที่ย์ก่ารุป็ัสัสัาว่ะภายในที่ี�พูัก่ที่ี�ง่ายขึ�น จะได้เป็็น
     3) ผู้ศ.ที่ิพูย์สัุดา สัำาเนียงเสันาะ อาจารุย์คณะพูยาบาลศาสัติรุ์  ที่างเล่อก่ให้ก่ับผูู้้สัูงอายุหรุ่อคนที่ี�ติ้องก่ารุใช่้ภายในบ้านจรุิง ๆ
     และ 4) พูว่.ว่ีรุะ เนรุิกู่ล พูยาบาลว่ิช่าช่ีพู สัถึาบันจิติเว่ช่ศาสัติรุ์
     สัมื่เด็จเจ้าพูรุะยา             ในก่ารุที่ำานว่ัติก่รุรุมื่แติ่ละช่ิ�นนั�น อาจารย์์พิสิฐ์ ก่ล่าว่ว่่า
                            ไมื่่สัามื่ารุถึที่ี�จะจบภายในครุั�งเดียว่ได้ ก่ล่าว่ค่อ เรุาที่ำา
     ที่ีมื่งานทีุ่ก่ภาคสั่ว่นได้รุ่ว่มื่ก่ันคิดและออก่แบบว่่าจะที่ำาอย่างไรุ เรุาที่ดลองใช่้ เรุาจะเจอข้อบก่พูรุ่องเยอะมื่าก่ ก่็ติ้องที่ดลอง
     ให้โถึป็ัสัสัาว่ะ สัามื่ารุถึรุองรุับป็รุิมื่าณป็ัสัสัาว่ะได้เยอะ  ป็รุับไป็เรุ่�อย ๆ ป็รุับอย่างติ่อเน่�อง และติ้องให้ก่ารุดูแลมื่ันติลอด
     ดับก่ลิ�นได้ และสัะดว่ก่ติ่อก่ารุใช่้งานในผูู้้ป็่ว่ยจิติเว่ช่ ก่ล่าว่ค่อ มื่ันไมื่่สัามื่ารุถึจะหยุดที่ี�จะพูัฒนาได้ เพูรุาะฉะนั�นที่ีมื่ที่ี�เรุารุ่ว่มื่งาน
     คนไข้ห้องหอผูู้้ป็่ว่ยหนึ�ง ป็รุะมื่าณ 10-20 คน อย่างน้อย  ด้ว่ยมื่ันเป็็นสัิ�งที่ี�สัำาคัญมื่าก่ ที่ีมื่ที่ั�งว่ิศว่ะฯ พูยาบาล ที่ีมื่นัก่ว่ิจัย
     โถึติ้องรุองรุับได้ป็รุะมื่าณ 20 ลิติรุ   ล้ว่นมื่ีสั่ว่นที่ำาให้นว่ัติก่รุรุมื่เหล่านั�นมื่ันเก่ิดขึ�น แล้ว่ก่็นำาไป็
                            ใช่้ได้จรุิง ๆ ก่ับผูู้้ป็่ว่ย
     โครุงสัรุ้างของโถึป็ัสัสัาว่ะ อาจารย์์พิสิฐ์ อธิบายว่่า ป็รุะก่อบด้ว่ย
                            ก่ารุใสั่ใจในป็ัญหาเล็ก่ ๆ น้อย ๆ ในผูู้้ป็่ว่ยก่็เป็็นเรุ่�องสัำาคัญ
     1. ส่วินฐ์าน เป็็นที่ี�รุองรุับนำ�าหนัก่ของสั่ว่นโถึป็ัสัสัาว่ะที่ี�จัดให้ ซึ่ึ�งป็ัญหาเหล่านี�สัามื่ารุถึหาที่างแก่้ไขให้ดีขึ�นได้ไมื่่ว่่าจะเป็็น
     เป็็นสัุขภัณฑ์์เพู่�อใช่้ในก่ารุรุองรุับป็ัสัสัาว่ะและนำ�าช่ำารุะ ไป็ยัง เรุ่�องก่ารุก่ิน ก่ารุนอน ก่ารุเข้าห้องนำ�า ก่ารุดูแลติัว่เอง ก่ารุที่ำา
     ถึังเก่็บป็ัสัสัาว่ะผู้่านที่่อป็ัสัสัาว่ะมื่ีก่ารุติิดติั�งติะแก่รุงดัก่ก่ลิ�น  ก่ิจว่ัติรุป็รุะจำาว่ัน เรุาสัามื่ารุถึที่ี�จะพูัฒนาสัรุ้างนว่ัติก่รุรุมื่ได้ทีุ่ก่
     (Bell Trap) ไว่้ภายใน            ป็ัญหา หาก่เรุามื่องว่่ามื่ันแก่้ได้ด้ว่ยก่ารุพูัฒนาด้ว่ยนว่ัติก่รุรุมื่
                            ซึ่ึ�งเป็็นสัิ�งที่ี�สัำาคัญมื่าก่ก่ับก่ารุดูแลผูู้้ป็่ว่ย
     2. ส่วินชำาระล้าง ที่ี�ช่ำารุะล้างโดยก่ารุนำานำ�าสัะอาดที่ี�เก่็บอยู่
     ในถึังเก่็บนำ�าสัะอาด มื่าฉีดที่ำาคว่ามื่สัะอาดที่ี�หัว่ฉีดผู้่านที่่อนำ�า “นว่ัติก่รุรุมื่มื่ีคว่ามื่สัำาคัญก่ับก่ารุดูแลผูู้้ป็่ว่ยเป็็นอย่างมื่าก่
     สัะอาด                    เมื่่�อผูู้้ป็่ว่ยมื่ีป็ัญหา หรุ่อว่่ามื่ีสัิ�งที่ี�อยาก่ให้พูยาบาลช่่ว่ย
                            ถึ้าเรุาออก่แบบคิดค้นป็รุะดิษฐ์ พูัฒนาติัว่นว่ัติก่รุรุมื่ ก่็จะติอบ
     3. ส่วินควิบคุม คว่บคุมื่ก่ารุที่ำางานของสั่ว่นช่ำารุะล้าง ซึ่ึ�ง โจที่ย์ป็ัญหาได้ อย่างของผู้มื่เป็็นเรุ่�องของก่ารุป็ัสัสัาว่ะ มื่ันก่็
     ที่ำางานรุ่ว่มื่ก่ับเซึ่นเซึ่อรุ์ที่ี�มื่ีไว่้สัำาหรุับติรุว่จจับรุะยะห่างของ สัามื่ารุถึที่ี�จะลดป็ัญหาเรุ่�องของก่ารุดูแลที่ี�ยุ่งยาก่ ลดป็ัญหา
     ว่ัติถึุ และคว่บคุมื่รุะบบติรุว่จสัอบรุะดับนำ�าในถึังเก่็บนำ�าสัะอาด อุบัติิเหติุ ก่ารุเดินเข้าห้องนำ�าได้” อาจารย์์พิสิฐ์ ก่ล่าว่ที่ิ�งที่้าย
     และถึังเก่็บป็ัสัสัาว่ะ

     4. ส่วินฐ์าน มื่ีก่ารุติิดติั�งล้อเล่�อนด้านล่าง และสั่ว่นอำานว่ย
     คว่ามื่สัะดว่ก่ ที่ี�ป็รุะก่อบด้ว่ยรุาว่จับ ซึ่ึ�งมื่ีฉาก่บังภายในรุาว่จับ
     เพูิ�มื่เติิมื่

     ภายนอก่ของโถึติ้องก่ารุที่ำาให้คล้ายก่ับโถึป็ัสัสัาว่ะติิดผู้นังใน
     ที่้องติลาดให้มื่าก่ที่ี�สัุด เพู่�อให้รุู้สัึก่ว่่าใช่้ง่าย friendly ก่ับคน
     ที่ี�ใช่้ และไมื่่รุู้สัึก่แป็ลก่แยก่ออก่ไป็ เพูรุาะถึ้าเรุาไป็ป็ัสัสัาว่ะใน
     รุูป็รุ่างหน้าติาที่ี�มื่ันแติก่ติ่างออก่ไป็ มื่ันอาจที่ำาให้มื่ีอุป็สัรุรุคได้

     ก่ารุป็รุะดิษฐ์ดังก่ล่าว่มื่ีว่ัติถึุป็รุะสังค์เพู่�อจัดให้เป็็นโถึป็ัสัสัาว่ะ
     ช่ายเคล่�อนที่ี�แบบจำาก่ัดก่ลิ�น ที่ี�ช่่ว่ยแก่้ป็ัญหาของโถึป็ัสัสัาว่ะ
     ช่ายเคล่�อนที่ี�รุูป็แบบเดิมื่ ที่ี�มื่ีป็ัญหาเรุ่�องก่ลิ�นไมื่่พูึงป็รุะสังค์


                                          NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14