Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2565
P. 7

ก่ารุฟื้้�นสัภาพูก่ารุเคล่�อนไหว่ของแขน ไหล่ เก่ิดภาว่ะข้อไหล่ติิด เหรุียญที่องจาก่เว่ที่ีก่ารุป็รุะก่ว่ดนว่ัติก่รุรุมื่นานาช่าติิ “XXV
     ที่ำาให้เก่ิดข้อจำาก่ัดในก่ารุเคล่�อนไหว่ บาดเจ็บจาก่ก่ารุดึงรุั�ง  Moscow International Inventions and Innovative
     ของแผู้ลและก่ล้ามื่เน่�อทีุ่ก่ครุั�งที่ี�ขยับแขน มื่ีข้อจำาก่ัดในก่ารุ Technologies Salon” (ARCHIMEDES-2022)
     ช่่ว่ยเหล่อตินเอง ยิ�งที่ำาให้ผูู้้หญิงเหล่านี�รุู้สัึก่เสัียคว่ามื่มื่ั�นใจ  เป็็นงานแสัดงผู้ลงานนว่ัติก่รุรุมื่รุะดับนานาช่าติิที่ี�ใหญ่ที่ี�สัุด
     เสัียคุณค่าในติัว่เองที่ี�ติ้องพูึ�งพูาผูู้้อ่�นแมื่้ก่ารุที่ำาก่ิจว่ัติรุป็รุะจำาว่ัน  ในยุโรุป็ติะว่ันออก่ ซึ่ึ�งนว่ัติก่รุรุมื่ดังก่ล่าว่ อยู่ในขั�นติอนก่ารุ
     ลดลง                     คุ้มื่ครุองที่รุัพูย์สัินที่างป็ัญญา จาก่ก่รุมื่ที่รุัพูย์สัินที่างป็ัญญา

               ผศ.สุภาวิดี ทับกลำ�า อาจารย์์พย์าบาล  ผศ.สุภาวิดี เล่าถึึงก่ารุพูัฒนานว่ัติก่รุรุมื่ที่างก่ารุพูยาบาล
               คณะพ ย์ าบาลศาสต ร์    ว่่าผูู้้ป็่ว่ยแติ่ละก่ลุ่มื่มื่ีป็ัญหาที่างสัุขภาพูที่ี�ติ้องได้รุับก่ารุแก่้ไข
               มหาวิิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์ ซึ่ึ�งก่ารุแก่้ไขป็ัญหานั�นจำาเป็็นติ้องว่ิเครุาะห์ถึึงบรุิบที่ของ
               ได้เล็งเห็นถึึงป็ัญหาที่ี�เก่ิดขึ�น ผูู้้ป็่ว่ยเพู่�อให้ก่ารุแก่้ไขป็ัญหาเป็็นไป็ได้อย่างติรุงจุด พูยาบาล
               หลังก่ารุผู้่าติัดเติ้านมื่ของคนไข้ เป็็นบุคลาก่รุสัุขภาพูที่ี�สัำาคัญให้ก่ารุดูแลผูู้้ป็่ว่ยติลอด 24 ช่ั�ว่โมื่ง
               ที่ี�สั่งผู้ลก่รุะที่บที่ั�งรุ่างก่ายและ ย่อมื่มื่องเห็นป็ัญหาและบรุิบที่ของผูู้้ป็่ว่ยได้อย่างช่ัดเจน
               จิติใจ จึงนำามื่าสัู่ก่ารุคิดค้นหา ก่ารุเติรุียมื่ก่ำาลังคนที่างก่ารุพูยาบาล ให้สัามื่ารุถึแก่้ป็ัญหา
               แนว่ที่างก่ารุแก่้ไขด้ว่ยนว่ัติก่รุรุมื่  ด้ว่ยว่ิธีคิดเช่ิงนว่ัติก่รุรุมื่ สัามื่ารุถึพูัฒนาได้ติั�งแติ่ขณะเป็็น
               ‘อุปกรณ์ส่งเสริมการฟื้้�นฟืู้  นัก่ศึก่ษาพูยาบาล ซึ่ึ�งสัอดคล้องก่ับแนว่ที่างและว่ิสััยที่ัศน์ของ
               สภาพร่างกาย์หลังผ่าตัด  คณะพูยาบาลศาสัติรุ์ มื่หาว่ิที่ยาลัยธรุรุมื่ศาสัติรุ์ คว่ามื่คิด
               เต้านม’         เช่ิงนว่ัติก่รุรุมื่ช่่ว่ยให้มืุ่มื่มื่อง แนว่ที่าง สัรุ้างสัรุรุค์ พูัฒนา
                            นว่ัติก่รุรุมื่ แก่้ป็ัญหาอย่างติรุงจุด โดยเฉพูาะอย่างยิ�งในยุคที่ี�
     ผศ.สุภาวิดี เล่าว่่า อุป็ก่รุณ์นี� นอก่จาก่ช่่ว่ยให้สัามื่ารุถึบรุิหารุแขน รุะบบบรุิก่ารุสัุขภาพูติ้องรุับมื่่อก่ับป็ัญหาสัุขภาพูที่ี�มื่ีคว่ามื่ซึ่ับซึ่้อน
     ด้ว่ยตินเองหลังผู้่าติัด เพูิ�มื่ก่ารุช่่ว่ยเหล่อตินเองให้มื่าก่ขึ�น ไมื่่แน่นอนและคาดก่ารุณ์ได้ยาก่
     ลดภาว่ะแที่รุก่ซึ่้อนหลังผู้่าติัด ได้แก่่ ข้อไหล่ติิด และลดก่ารุบว่มื่
     ของแผู้ล ยังเพูิ�มื่คว่ามื่รุู้สัึก่มื่ีคุณค่าในตินเองผู้่านก่ารุที่ี�คนไข้ “พูยาบาลเป็็นพูลังสัำาคัญในที่ีมื่สัุขภาพู ให้ก่ารุดูแลคนไข้ใน
     สัามื่ารุถึช่่ว่ยเหล่อติัว่เองได้ในก่ารุใช่้ช่ีว่ิติป็รุะจำาว่ัน โดย์ตัวิ ทีุ่ก่รุะดับ ป็ัญหาของคนไข้ไมื่่เคยถึูก่ละเลย เรุาป็รุับ ป็รุะยุก่ติ์
     นวิัตกรรมประกอบด้วิย์สิ�งประดิษฐ์์อย์ู่ 3 อย์่าง คือ  สัรุ้างสัรุรุค์ คิดค้น ออก่แบบนว่ัติก่รุรุมื่ เพู่�อแก่้ป็ัญหา และ
                            ดูแลผูู้้ป็่ว่ยอย่างเติ็มื่ศัก่ยภาพูมื่าโดยติลอด ในด้านก่ารุคิดค้น
     1. ผู้้าย่ดฟื้้�นฟืู้ก่ารุเคล่�อนไหว่แขนและข้อไหล่ พูรุ้อมื่ sensor  นว่ัติก่รุรุมื่ หาก่ได้รุับก่ารุสั่งเสัรุิมื่ สันับสันุนอย่างเป็็นรุะบบ
     แจ้งองศาก่ารุเคล่�อนที่ี�ของแขน       จะเป็็นป็รุะโยช่น์ติ่อที่ั�งติัว่คนไข้ สัรุ้างพูลังเข้มื่แข็งให้ว่ิช่าช่ีพู
     2. เสั่�ออาบนำ�าสั่งเสัรุิมื่ก่ารุช่่ว่ยเหล่อตินเองในก่ารุที่ำาก่ิจว่ัติรุ พูยาบาล และเพูิ�มื่คุณภาพูในก่ารุดูแลผูู้้ป็่ว่ยในทีุ่ก่รุะดับ
     ป็รุะจำาว่ันในห้องนำ�า            อีก่ด้ว่ย” ผศ.สุภาวิดี ที่ิ�งที่้าย
     3. ถึุงก่ันนำ�าสัำาหรุับใสั่ขว่ดรุะบายเล่อดและนำ�าเหล่องแบบ
     พูก่พูา (Hands-free design)

     อุป็ก่รุณ์ที่ั�ง 3 ผู้ลงาน ช่่ว่ยที่ำาให้ฟื้้�นฟืู้สัภาพูรุ่างก่ายด้ว่ย
     ตินเองหลังผู้่าติัดเป็็นไป็อย่างเป็็นรุะบบ สั่งเสัรุิมื่ให้เก่ิดคว่ามื่
     พูรุ้อมื่ในก่ารุเรุียนรุู้และคว่ามื่สัามื่ารุถึในก่ารุฝัึก่ที่ัก่ษะก่ารุ
     บรุิหารุแขน ไหล่ ได้อย่างติ่อเน่�องสัมื่ำ�าเสัมื่อ พูรุ้อมื่ที่ั�งให้
     visual feedback เพู่�อที่รุาบคว่ามื่ก่้าว่หน้าขององศาใน
     ก่ารุเคล่�อนไหว่แขน ฟื้้�นฟืู้รุ่างก่าย ป็้องก่ันภาว่ะแที่รุก่ซึ่้อน
     หลังผู้่าติัด คว่บคู่ไป็ก่ับก่ารุฟื้้�นฟืู้ด้านจิติใจ ให้คนไข้มื่ีคว่ามื่
     รุู้สัึก่มื่ีคุณค่าในตินเอง มื่ีคว่ามื่มื่ั�นใจ สัามื่ารุถึที่ำาก่ิจก่รุรุมื่ติ่าง ๆ
     ได้ด้ว่ยติัว่ของเขาเอง ไมื่่รุู้สัึก่ถึึงก่ารุติ้องพูึ�งพูาผูู้้อ่�น คนไข้ก่็
     จะได้มื่ีสัภาพูจิติใจที่ี�พูรุ้อมื่ที่ี�จะเข้ารุับก่ารุรุัก่ษา ในลำาดับติ่อไป็


     ผศ.สุภาวิดี ทับกลำ�า เป็็นนัก่ป็รุะดิษฐ์ที่ี�คิดค้นนว่ัติก่รุรุมื่
     ที่างก่ารุพูยาบาลเพู่�อช่่ว่ยเหล่อคนไข้ทีุ่ก่ก่ลุ่มื่ ที่ั�งว่ัยที่ารุก่ เด็ก่
     และผูู้้ใหญ่ จนได้รุับรุางว่ัลมื่าหลาก่หลายเว่ที่ีที่ั�งในป็รุะเที่ศ
     และรุะดับนานาช่าติิ ป็ัจจุบันอาจารุย์ได้รุับรุางว่ัลรุะดับ
     นานาช่าติิถึึง 42 รุางว่ัล และได้รุับรุางว่ัลก่ารุว่ิจัยแห่งช่าติิ
     รุางว่ัลผู้ลงานป็รุะดิษฐ์คิดค้น จาก่สัำานัก่งานก่ารุว่ิจัยแห่งช่าติิ
     (ว่ช่.) ถึึง 5 ป็ีติ่อเน่�อง ซึ่ึ�งนว่ัติก่รุรุมื่ ‘อุป็ก่รุณ์สั่งเสัรุิมื่ก่ารุฟื้้�นฟืู้
     สัภาพูรุ่างก่ายหลังผู้่าติัดเติ้านมื่’ version ล่าสัุด ได้รุับรุางว่ัล


                                          NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12