Page 2 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2565
P. 2

THAMMASAT
                THAMMASAT


                                A Monthly M agazine
                         3

                   Cover Story    22

              พยาบาลฯ ธรรมศาสตร์ หลักสูตรแห่งโอกาส
                  กรุยทางสู่การสร้าง ‘ธุรกิจ’ Alumni
                            เชิญชวนอุดหนุนสลากกาชาดธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2565
                            ชวนศิษย์เก่าสะสมของที่ระลึก 88 ปี ธรรมศาสตร์
                         6

                   NewsBites    24

          อาจารย์พยาบาลคิดค้น นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม Synergy
         ‘โถปัสสาวะชายเคลื่อนที่ แบบจำากัดกลิ่น’ โดยอาจารย์พยาบาล
            ‘ธรรมศาสตร์’ รำาลึก ‘ครบรอบ 46 ปี 6 ตุลาฯ 2519’ PBIC ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ
           ธรรมศาสตร์ จับมือ พม. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน คณะเภสัชฯ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บ.โอสถ อินเตอร์ฯ
             สถาบันภาษา ธรรมศาสตร์ ร่วมมือไมโครซอฟท์ คณะแพทย์ฯ ธรรมศาสตร์ ร่วมมือ ม.มหิดล
           งานสัมมนาวิชาการ EconTU Symposium ครั้งที่ 44 คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมมือ Universiti Malaya
                            ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตกัมพูชา
                            ธรรมศาสตร์ ร่วมประชุม IACSC
                        18

                  Perspectives    26
          อาจารย์คณะสถาปัตย์ฯ แนะ น้ำาท่วม กทม. ควรแก้ที่ต้นเหตุ Campuses

                            ศูนย์ลำ�ป�ง
                        20    จัดกิจกรรมสรุปผลโครงการ U2T for BCG

                     GREATS    หารือความร่วมมือกับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก
          “แยกขวดช่วยหมอ” โครงการนักศึกษาแพทย์ ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทย�
              คว้ารางวัลเยาวชนประกายเพชร จาก กทม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษากับ น.ศ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
                            จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ reskill และ upskill ในพื้นที่ EEC


       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสัตร์ http://www.tu.ac.th

       จุุลัสัารธรรมศาสัตร์
       เพื่่�อเผยแพื่ร่่ข่่าวสาร่ เร่่�องน่่าร่้� และกิิจกิร่ร่มต่่าง ๆ ข่องมหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์แกิ่อาจาร่ย์ บุุคลากิร่ น่ักิศึกิษา ศิษย์เกิ่าและผ้�สน่ใจทั�วไป
       ท่�ปรึกษา ร่องศาสต่ร่าจาร่ย์ ดร่.อร่ร่ถสิทธิ� พื่าน่แกิ�ว , จงกิล มณีีสวัสดิ�
       กองบรรณาธิการ ณีัฐกิาญจน่์ หัน่จร่ัส , อาร่ยา แต่�ไพื่บุ้ลย์ศักิดิ� , พื่ีร่ะวัฒน่์ จัน่ทร่์สว่าง , พื่ร่ดา ร่ัต่น่าน่น่ท์ , เมษาวดี วุฒิปร่ะพื่ัน่ธ์พื่งศ์
       ลลิดา สวัสดี , ศุภณีา เย็น่เป็น่สุข่ , ปร่ะภาพื่ัน่ธ์ ว่องไว , ศิลาวุฒิ น่วลนุ่กิุล , ศักิดิ�เดช ธน่าพื่ร่กิุล , สงคร่าม มีบุุญญา , ธีร่ะ พื่ร่าหมณี์ยอด
       จุัดัทำาโดัย
       งาน่ส่�อสาร่องค์กิร่ กิองแผน่งาน่ มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์
       โทรศััพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4441-79 ต่่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493
       E-mail pr.tu@hotmail.com Website www.tu.ac.th/media

       พื่ิมพื่์ท่�
       โร่งพื่ิมพื่์มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์ โทรศััพท์ 0-2564-3104-6
                                  e-magazine http://www.tu.ac.th/media

      CORPORATE VALUES          VISION          4F STRATEGY
                                     4F STRATEGY
                         VISION
      CORPORATE VALUES
                      มหาวิิทยาลััยระดัับโลักเพื่่�อประชาชน FUTURE WORKFORCE
         เป็นเลัิศ เป็นธรรม                    FUTURE WORKPLACE
                      WORLD CLASS UNIVERSITY
         ร่วิมนำาสัังคม        FOR THE PEOPLE       FUTURE CAMPUS LIFE
                                     FUTURE COLLABORATION
   1   2   3   4   5   6   7