Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2565
P. 4

มื่าก่ก่ว่่า ‘มื่ด หมื่อ หยูก่ยา’ เพูรุาะสัิ�งที่ี�เก่ิดขึ�นก่ับผูู้้ป็่ว่ย  ซึ่ึ�งเป็็นบที่บาที่หนึ�งที่ี�คณะพูยาบาลศาสัติรุ์ มื่หาว่ิที่ยาลัย
     ไมื่่ใช่่เพูียงคว่ามื่เป็ลี�ยนแป็ลงของรุ่างก่าย แติ่หมื่ายรุว่มื่ไป็ ธรุรุมื่ศาสัติรุ์ ให้คว่ามื่สัำาคัญ
     ถึึงก่ารุใช่้ช่ีว่ิติด้ว่ย
                            “เรุามื่ีอาจารุย์ที่ี�คิดค้นนว่ัติก่รุรุมื่อยู่หลายช่ิ�นในก่ารุช่่ว่ย
     ก่ารุดูแลนี�เองค่อ ‘บที่บาที่ของพูยาบาล’ ที่ี�ติั�งอยู่ ผูู้้ป็่ว่ย เช่่น เบาะนอนช่่ว่ยพูลิก่ติัว่สัำาหรุับผูู้้ป็่ว่ยที่ี�เป็็นแผู้ลก่ดที่ับ
     บนฐานแนว่คิดสัำาคัญเรุ่�อง ก่ารุดูแลสัุขภาพูแบบองค์รุว่มื่ โถึป็ัสัสัาว่ะเคล่�อนที่ี�สัำาหรุับผูู้้ป็่ว่ยจิติเว่ช่ ซึ่ึ�งในสั่ว่นนี�นับเป็็น
     (Holistic Health) หรุ่อก่็ค่อก่ารุดูแลติั�งแติ่รุ่างก่าย จิติใจ  อีก่หนึ�งจุดเด่นของที่างคณะเมื่่�อไหรุ่ที่ี�สัภาก่ารุพูยาบาลอยาก่
     สัังคมื่ และจิติว่ิญญาณ ของผูู้้ป็่ว่ยนั�นเอง หาคนไป็บรุรุยายเรุ่�องนว่ัติก่รุรุมื่ก่็จะนึก่ถึึงบุคลาก่รุของที่าง
                            ธรุรุมื่ศาสัติรุ์เป็็นอันดับแรุก่” ผศ.ดร.ปรีย์์กมล ก่ล่าว่
                “ในมืุ่มื่ของพูยาบาลหรุ่อสัิ�ง
                ที่ี�ถึูก่ป็ลูก่ฝัังในติัว่เรุา มื่ัน มื่าก่ไป็ก่ว่่านั�น องค์คว่ามื่รุู้ของที่างพูยาบาล ซึ่ึ�งมื่ีคว่ามื่ก่ว่้างขว่าง
                เป็็นคนละมื่ิติิก่ับที่างก่ารุ ในเรุ่�องก่ารุดูแล ยังเป็ิดโอก่าสัให้สัามื่ารุถึป็รุะก่อบอาช่ีพูอ่�นๆ
                แพูที่ย์ แพูที่ย์จะถึูก่สัอน ที่ี�ไมื่่ใช่่เพูียงแค่ก่ารุเป็็นพูยาบาลในโรุงพูยาบาล ติลอดจน
                ให้เป็็นผูู้้รุัก่ษาติัว่โรุค แติ่ สัรุ้างธุรุก่ิจได้อีก่จำานว่นมื่าก่ เช่่น พูยาบาลในแที่่นขุดเจาะ
                พูยาบาลเรุาถึูก่ป็ลูก่ฝัังใน นำ�ามื่ัน เนอสัเซึ่อรุี�ดูแลเด็ก่เล็ก่ ศูนย์ดูแลผูู้้สัูงอายุ คลินิก่เสัรุิมื่คว่ามื่งามื่
                ก่ารุดูแลคว่ามื่เจ็บป็่ว่ย”  นอก่จาก่นี�ยังสัอดคล้องก่ับเที่รุนด์ดูแลสัุขภาพูองค์รุว่มื่
                ผศ.ดร.ปรีย์์กมล รัชนกุล (Wellness) ของสัังคมื่และธุรุก่ิจในป็ัจจุบัน รุว่มื่ถึึงจะ
                คณบดีคณะพย์าบาลศาสตร์ ก่ลายเป็็นเที่รุนด์สัำาคัญที่างธุรุก่ิจของโลก่ในอนาคติอีก่ด้ว่ย
                มหาวิิทย์าลัย์ธรรมศาสตร์
                ช่ี�ให้เห็นถึึงคว่ามื่แติก่ติ่าง ข้อมืู่ลจาก่ Global Wellness Institute รุะบุว่่า ในป็ี 2562
                            เศรุษฐก่ิจเพู่�อสัุขภาพูของโลก่ สัรุ้างมืู่ลค่าก่ว่่า 4.9 ล้านล้านดอลลารุ์
     ที่ว่่า นั�นเป็็นเพูียงบที่บาที่ด้านหนึ�งของ ‘พูยาบาล’ เที่่านั�น ยังมื่ี และลดลงเหล่อ 4.4 ล้านล้านดอลลารุ์ ในป็ี 2563 จาก่
     บที่บาที่อีก่หลาก่หลายที่ี�คนจำานว่นไมื่่น้อยยังไมื่่รุู้ ซึ่ึ�งนำาไป็สัู่ ผู้ลก่รุะที่บของโคว่ิด-19 โดยมื่ีก่ารุคาดก่ารุณ์ว่่าหลังพู้น
     ที่างเล่อก่ของอาช่ีพูที่ี�มื่าก่ขึ�นด้ว่ย เช่่น ‘ก่ารุสัรุ้างนว่ัติก่รุรุมื่ ช่่ว่งก่ารุรุะบาดของโคว่ิด จะก่ลับมื่าเติิบโติเฉลี�ยป็ีละ 9.9%
     ที่างสัุขภาพู’ ให้ก่ับสัังคมื่ ไมื่่ว่่าจะเป็็นนว่ัติก่รุรุมื่ก่ารุบรุิก่ารุ โดยจะมื่ีมืู่ลค่าสัูงถึึง 7 ล้านล้านดอลลารุ์ ในป็ี 2568
     ไป็จนถึึงสัิ�งป็รุะดิษฐ์ที่ี�จะช่่ว่ยเพูิ�มื่คุณภาพูช่ีว่ิติให้ก่ับผูู้้ป็่ว่ย


      4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9