Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566
P. 10

ธรรมศาสตร์ ร�วัมมือ ม.มหิดล
     จััดตั�ง “ศ่นยื์ควัามร่้เพื่ื�อป้องก้ัน


     ก้ารแที่รก้แซงนโยืบายืจัาก้บริษััที่บุหร่�”     มหาวัิทยาลััยธรรมศาสตร์ ร่วัมลังนามควัามร่วัมม่อกีับ นโยบายสาธารณสุขึ้ กีารจััดตั�ง “ศูนย์ควัามรู�สำาหรับมาตรา 5.3
     มหาวัิทยาลััยมหิดลั แลัะสำานักีเลัขึ้าธิกีารกีรอบอนุสัญญา  ขึ้อง WHO-FCTC” น่� จั้งจัะม่กีารพื่ัฒนาคลัังควัามรู�แลัะ
     วั่าด�วัยกีารควับคุมยาสูบขึ้ององค์กีารอนามัยโลักี ในกีารจััดตั�ง เฝั้าระวัังกีลัยุทธ์ขึ้องบริษัทยาสูบ เพื่่�อเป็นประโยชิน์ต่องาน
     “ศ่นย่์ความร่้สู่ำาห่รับมาต็รา 5.3 ข้องก้รอบอนุสู่ัญญา ควับคุมยาสูบทั�งในระดับประเทศแลัะระหวั่างประเทศ
     ว�าด้วย่ก้ารควบคุมย่าสู่่บข้ององค์ก้ารอนามัย่โลิก้ ห่ร้อ
     WHO-FCTC” เพื่่�อเป็นศูนย์กีลัางควัามรู�เพื่่�อกีารป้องกีัน ศ.นพ.บรรจัง มไห่สู่วริย่ะ
     กีารแทรกีแซึ่งนโยบายควับคุมยาสูบโดยอุตสาหกีรรมยาสูบ อธิก้ารบด่มห่าวิที่ย่าลิัย่มห่ิดลิ
     สำาหรับประเทศต่าง ๆ ทั�วัโลักี เม่�อวัันท่� 14 มิถุนายน 2566  กีลั่าวัเพื่ิ�มเติมวั่า กีารสูบบุหร่�
     ณ มหาวัิทยาลััยธรรมศาสตร์ ท่าพื่ระจัันทร์  ไม่วั่าจัะเป็นบุหร่�มวัน หร่อ
                            บุห ร่�ไ ฟัฟั้า ม่ผู้ลักี ระทบ
               รศ.เก้ศิน่ วิฑู่รชาต็ิ อธิก้ารบด่ มหาศาลัต่อควัามเป็นอยู่ขึ้อง
               มห่าวิที่ย่าลิัย่ธรรมศาสู่ต็ร์  ประชิาชิน แลัะกีารแทรกีแซึ่ง
               กีลั่าวัวั่า ประเทศไทยม่ควัามกี�าวัหน�า จัากีบริษัทยาสูบต่อนโยบาย
               ในกีารทำางานควับคุมยาสูบ สาธารณสุขึ้เป็นอุปสรรคสำาคัญ
               อย่างเป็นท่�ประจัักีษ์ ทั�งใน ในกีารทำางานควับคุมยาสูบ กีารจััดตั�งศูนย์ควัามรู�ป้องกีัน
               ระดับประเทศแลัะระหวั่าง กีารแทรกีแซึ่งนโยบายจัากีบริษัทยาสูบในประเทศไทยโดย
               ประเทศ ทั�งน่� ควัามสำาเร็จั กีารสนับสนุนจัากีองค์กีารอนามัยโลักีในครั�งน่� ถ่อเป็นคลััง
               มา จั า กี กี าร ทำา งาน แ ลั ะ ขึ้�อมูลัเพื่่�อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ แลัะประเทศไทยจัะได�
               กีารประสานควัามร่วัมม่อ รับประโยชิน์อย่างมากี ท่�จัะม่กีลัไกีท่�จัะชิ่วัยติดตาม เฝั้าระวััง
     ระหวั่างหลัายภาคส่วัน รวัมทั�งภาคกีารศ้กีษา แลัะภาคประชิาสังคม กีารแทรกีแซึ่งจัากีบริษัทยาสูบ แลัะพื่ัฒนาองค์ควัามรู�ในเร่�องน่�
     อย่างไรกี็ตาม ในกีารบรรลัุเป้าหมาย ท่�ประเทศไทยจัะเป็น
     ประเทศปลัอดยาสูบ ยังต�องเผู้ชิิญกีับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
     อ่กีมากีมาย โดยเฉพื่าะกีารแทรกีแซึ่งจัากีบริษัทยาสูบใน


     10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15