Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566
P. 7

ผู้้�ทำาคุุณประโยชน์ให่�แกี่มห่าวัิทยาลัย
       ได�แกี่

     1. น.ส.กีัลัยาณ่ คงสมจัิตร         อน้�ง นับตั�งแต่วัันท่� 27 มิถุนายน 2477 ภายหลัังกีาร
     2. ดร.ขึ้วััญฤด่ โชิติชินาทวั่วังศ์     เปลั่�ยนแปลังกีารเม่องกีารปกีครอง 2 ปี ซึ่้�งเป็นยุคท่�ประชิาชิน
     3. นายนคร มุธุศร่              กีระหายใคร่รู�แลัะต่�นตัวักีับประชิาธิปไตย ขึ้ณะนั�นได�ม่
     4. รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต            กีารสถาปนา “มหาวัิทยาลััยธรรมศาสตร์แลัะกีารเม่อง”
     5.  ผู้ศ.ประภัสสร เลั่ยวัไพื่โรจัน์     (มธกี.) ขึ้้�น โดยม่หลัวังประดิษฐ์มนูธรรม (ปร่ด่ พื่นมยงค์)
     6. พื่ญ.พื่นิดา มุกีด่พื่ร�อม        เป็นผูู้�ประศาสน์กีาร อันมุ่งหมายสร�างสถาบันกีารศ้กีษา ให�
     7.  นายไพื่บูลัย์ นลัินทรางกีูร       ควัามรู�แกี่ประชิาชินในเร่�องประชิาธิปไตย นั�นทำาให�ทุกีวัันท่�
     8.  นางมธุรดา วังศ์ไวัโรจัน์        27 มิถุนายนขึ้องทุกีปี ถ่อเป็นวัันสถาปนามหาวัิทยาลััย
     9.  นายวัิชิิต ลั่อชิัยประสิทธิ�      ธรรมศาสตร์
     10. พื่ญ.ศิริวัรรณ ฮุ่นตระกีูลั
     11. น.ส.ศุกีร์ศิริ อภิญญานุวััฒน์
     12. นายสรพื่งศ์ ไพื่ฑ์ูรย์พื่งษ์
     13. นายสุเทพื่ วังศ์ร่�น
     14. นายอรุณ ลั่ลัาพื่ัฒนภูติ
     15. รศ.อัญชิลั่ พื่ิพื่ัฒนเสริญ
     16. Mr. TSANG KEUNG CHEUNG
     17. มูลันิธิสิทธิอิสรา
     18. สถาบันพื่ัฒนาองค์กีรชิุมชิน (องค์กีารมหาชิน)
       กีระทรวังกีารพื่ัฒนาสังคมแลัะควัามมั�นคงขึ้องมนุษย์
     19. สำานักีสร�างเสริมระบบส่�อแลัะสุขึ้ภาวัะทางปัญญา (สำานักี 11)
       สำานักีงานกีองทุนสนับสนุนกีารสร�างเสริมสุขึ้ภาพื่ (สสส.)
     20. สมาคมธรรมศาสตร์ ในพื่ระบรมราชิูปถัมภ์                                         Co v er St or y 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12