Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566
P. 9

“แน่นอนวั่าในกีารขึ้ับเคลั่�อนเราไม่ได�ต�องกีารหยุดแค่ท่� 7 ขึ้อง
     โลักี เราคาดหวัังท่�จัะไปได�ไกีลักีวั่าน่� แต่สุดท�ายท่�เราเดินมาถ้ง
     จัุดน่�ได� ไม่ใชิ่แค่เพื่่ยงนโยบายขึ้องผูู้�บริหารมหาวัิทยาลััยอย่างเด่ยวั
     เท่านั�น แต่เป็นเส่ยงขึ้องพื่วักีเราทุกีคนท่�ชิ่วัยสะท�อนกีลัับมาวั่า
     อะไรด่ อะไรไม่ด่ ชิ่วัยกีันคิด ม่มิติใหม่ ๆ มากีมาย ท่�จัะ
     สามารถนำาเสนอให�กีับมหาวัิทยาลััยแลัะสังคมได�” รศ.ดร.
     พิษ์ณุ กีลั่าวั


               รศ.ดร.ชุมเข้ต็ แสู่วงเจัริญ
               รองอธิก้ารบด่ฝ่่าย่บริห่าร
               ศ่นย่์รังสู่ิต็ด้านก้าย่ภาพ
               มห่าวิที่ย่าลิัย่ธรรมศาสู่ต็ร์
               กีลั่าวัวั่า มธ. ไม่ได�มุ่งหวัังแต่
               เพื่่ยงกีารสร�างควัามเสมอภาค
               ทางเพื่ศเท่านั�น แต่ยังม่กีาร
               ขึ้ับเคลั่�อนในกีารลัดควัาม
               เหลั่�อมลัำ�าซึ่้�งเป็นเป้าหมาย
     SDGs ท่� 10 โดยกีารเปิดให�คนทุกีกีลัุ่มเขึ้�าถ้งทรัพื่ยากีรอ่�น ๆ
     ในรั�วัมหาวัิทยาลััยได�อย่างเท่าเท่ยมโดยไม่ม่เส�นแบ่ง เชิ่น
     กีารม่รถเมลั์ไฟัฟั้าในมหาวัิทยาลััย ซึ่้�งม่ทางขึ้้�นลังรองรับ
     รถเขึ้็นได�ทุกีรูปแบบ ม่เส่ยงประกีาศเม่�อถ้งจัุดจัอดระหวั่าง
     ทางเพื่่�อให�ผูู้�พื่ิกีารทางสายตาได�ทราบถ้งขึ้�อมูลั

     “ถามวั่าธรรมศาสตร์ทำาอะไรบ�าง เราม่กีารให�นักีศ้กีษา
     แต่งกีายตามเพื่ศท่�เลั่อกีเองได� เราม่พื่่�นท่�ปลัอดภัยสำาหรับ
     นักีศ้กีษาขึ้องเรา เราม่คลัินิกีสุขึ้ภาพื่เพื่ศธรรมศาสตร์ท่�รองรับ
     กีารให�คำาปร้กีษาให�กีับทุกีเพื่ศ เริ�มให�ถูกีจัุด คลั่�คลัายปม
     ต่าง ๆ ตั�งแต่แรกี แลั�วัปัญหาเหลั่านั�นมันจัะคลั่�คลัายตามไป”
     รศ.ดร.ชุมเข้ต็ ระบุ


               คุณา ก้ ร ต็ัน ต็ิ จัินดา  ญา ณ ก้ ร พ ร ม ปีัญญา
               นาย่ก้องค์ก้ารนัก้ศึก้ษ์า ปีระธานชุมนุมสู่ันที่นาก้าร
               มห่าวิที่ย่าลิัย่ธรรมศาสู่ต็ร์  มธ. กีลั่าวัวั่า ถ�าเกีิดหลัายคน
               กีลั่าวัวั่า มธ. เป็นพื่่�นท่�แห่ง มองวั่าเร่�องควัามหลัากีหลัาย
               ควัามหลัากีหลัาย ไม่วั่าจัะ เป็นเร่�องใหม่หร่อเขึ้�าใจัยากี
               ควัามคิด ควัามเชิ่�อ หร่อตัวัตน สิ�งแรกีท่�จัะทำาได�เพื่่�อสนับสนุน
               แน่นอนวั่าสิ�งเหลั่าน่�เป็น ประเด็นน่�กี็ค่อกีารรับฟััง
               ควัามสวัยงามท่�เกีิดภายใต�ร่มเงา เพื่่�อเปิดใจัวั่าสิ�งท่�เขึ้ากีำาลัังทำา
               ขึ้องมหาวัิทยาลััย แลัะเพื่่�อ ภาพื่สังคมท่�เขึ้าฝัันเป็นแบบ
     จัะให�ควัามหลัากีหลัายต่าง ๆ อยู่ร่วัมกีันได� เชิ่�อมั�นอย่างยิ�ง ไหน ไม่ต�องเห็นด�วัยกี็ได� แต่ลัองพื่ยายามทำาควัามเขึ้�าใจั
     วั่ากีารสร�างควัามเท่าเท่ยมในทุกีมิติค่อสิ�งสำาคัญอย่างมากี  แลัะถ�าสามารถชิ่วัยตอบโจัทย์อะไรได�กี็อยากีให�สนับสนุน
     ทั�งทางโอกีาส กีารปฏิบัติ แลัะทางเพื่ศ    เพื่ราะเพื่่ยงเท่านั�นกี็เป็นกีารทำาให�เกีิดพื่่�นท่�ปลัอดภัยสำาหรับ
                            ผูู้�ม่ควัามหลัากีหลัายเหลั่านั�นแลั�วั
     “ตลัอดหลัายปีท่�ผู้่านมาพื่่�นท่�แห่งน่�เดินทางมาไกีลัมากีในเร่�อง
     ขึ้องควัามเท่าเท่ยมอย่างกีารแต่งกีายตามเพื่ศสภาพื่ได� เรา “ขึ้อฝัากีวั่าต่อไปจัะม่คนอ่กีหลัายเจัเนอเรชิันมากี ๆ ท่�จัะเกีิด
     ยกีเลัิกีคำานำาหน�านามได� เราสามารถจััดกีิจักีรรมเหม่อนใน  มาอยู่บนโลักีขึ้องเรา แลัะควัามหลัากีหลัายทางเพื่ศจัะม่มากี
     วัันน่�ได� ผู้มในฐานะนักีศ้กีษาปัจัจัุบันขึ้อขึ้อบคุณท่�ทุกีคนร่วัมกีัน ไปกีวั่าน่�มากี กี็เลัยอยากีให�พื่วักีเราเริ�มด�วัยกีารทำาให�สังคม
     ผู้ลัักีดันประเด็นเหลั่าน่�ร่วัมกีันมา แลัะหวัังวั่าจัะร่วัมกีัน เป็น Safe Space สำาหรับทุกีคน” ญาณก้ร กีลั่าวั
     ต่อยอดไปสู่ประเด็นเชิิงสังคมมากีขึ้้�น ให�เกีิดควัามเท่าเท่ยม
     ในสังคมไทยอย่างแท�จัริง” คุณาก้ร กีลั่าวั


                                          NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14