Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566
P. 8

‘ธรรมศาสตร์’ ติด TOP 10 โลก้


     มหา'ลัยื แห�งควัามเที่�าเที่่ยืมที่างเพื่ศ


     The Times Higher Education (THE) Impact    ควัามสะดวักีเพื่่�อรองรับกีารดำาเนินชิ่วัิตขึ้องทุกีเพื่ศ ตลัอดจัน
     Rankings สถาบันจััดอันดับมหาวัิทยาลััยชิ่�อดังระดับโลักี  กีารตั�งคณะกีรรมกีารส่งเสริมควัามปลัอดภัยแลัะสร�าง
     ได�เผู้ยแพื่ร่ผู้ลักีารจััดอันดับสถาบันกีารศ้กีษาท่�ขึ้ับเคลั่�อน ควัามเขึ้�าใจัทางเพื่ศตั�งแต่ปี 2562 ท่�เขึ้�ามากีำาหนดนโยบาย
     เป้าหมายกีารพื่ัฒนาท่�ยั�งย่น (Sustainable Development แลัะแผู้นปฏิบัติงานขึ้อง มธ. โดยตระหนักีถ้งควัามลัะเอ่ยดอ่อน
     Goals: SDGs) ท่� 5 เร่�อง Gender Equality หร่อ  ในมิติควัามแตกีต่างระหวั่างเพื่ศ ควับคู่ไปกีับกีารจััดทำา
     ควัามเสมอภาคทางเพื่ศ เม่�อวัันท่� 1 มิ.ย. 2566 โดยพื่บวั่า  มาตรกีารป้องกีันแลัะแกี�ไขึ้ปัญหากีารลั่วังลัะเมิดหร่อคุกีคาม
     มหาวัิทยาลััยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได�รับกีารจััดอันดับอยู่ท่�  ทางเพื่ศ
     7 จัากี 1,081 สถาบันกีารศ้กีษาทั�วัโลักี แลัะถ่อเป็นอันดับ 1
     ขึ้องประเทศไทย                รศ.ดร.พิษ์ณุ ต็่้จัินดา รองอธิก้ารบด่
                            ฝ่่าย่บริห่ารศ่นย่์รังสู่ิต็ด้าน
               รศ.เก้ศิน่ วิฑู่รชาต็ิ อธิก้ารบด่ คุณภาพช่วิต็ มห่าวิที่ย่าลิัย่
               มห่าวิที่ย่าลิัย่ธรรมศาสู่ต็ร์  ธ รรมศา สู่ต็ ร์  กีลั่ า วัวั่ า
               เปิดเผู้ยในกีิจักีรรม “Pride @ แม�ปัจัจัุบันสังคมไทยจัะกี�าวัขึ้�าม
               Thammasat: Celebrate   คำาวั่าชิายแลัะหญิงไปแลั�วั
               with Pride, Unite in Diversity อันมาจัากีควัามแตกีต่าง
               แตกีต่างอย่างเท่าเท่ยม: เป็น ควัามหลัากีหลัายท่�มากีขึ้้�น แต่
               ตัวัเองอย่างมั�นใจับนพื่่�นท่� กี็ยังจัำาเป็นท่�จัะต�องพื่ัฒนาเร่�อง
               ปลัอดภัยท่�เท่าเท่ยม” ซึ่้�งจััดขึ้้�น  สวััสดิกีารเพื่่�อยกีระดับคุณภาพื่ชิ่วัิตให�กีับคนทุกีกีลัุ่มอย่าง
               ณ มหาวัิทยาลััยธรรมศาสตร์  เท่าเท่ยม ซึ่้�งเป็นสิ�งท่�มหาวัิทยาลััยให�ควัามสำาคัญมาโดยตลัอด
     ศูนย์รังสิต ตอนหน้�งวั่า ในโอกีาสครบรอบ 89 ปี มหาวัิทยาลััย เชิ่น กีารจััดสรรโควัตากีารศ้กีษาให�ตั�งแต่ในระดับปฐมวััย
     ธรรมศาสตร์ ได�ดำาเนินวัิสัยทัศน์ด�วัยแนวัคิด Trinity TU  จันถ้งอุดมศ้กีษา ม่บริกีารกีารชิ่วัยเลั่�ยงดูบุตร สำาหรับ
     : Equity, Opportunity, Sustainability โอกีาสสู่ กีารทำาให�สถาบันครอบครัวัม่ควัามเขึ้�มแขึ้็งมากีขึ้้�น
     ควัามเสมอภาคท่�ยั�งย่น ซึ่้�งสะท�อนถ้งกีารให�ควัามสำาคัญกีับ
     ควัามเท่าเท่ยมทางเพื่ศ กีารไม่เลั่อกีปฏิบัติ แลัะส่งเสริม รศ.ดร.พิษ์ณุ กีลั่าวัต่อไปวั่า ทุกีนโยบายท่� มธ. ขึ้ับเคลั่�อน
     ให�เห็นถ้งควัามสำาคัญขึ้องควัามเท่าเท่ยมทางเพื่ศในทุกีมิติ ม่กีารติดตามแลัะรับฟัังเส่ยงจัากีประชิาคมธรรมศาสตร์ทั�งส่�
                            ไม่วั่าจัะเป็นนักีศ้กีษา เจั�าหน�าท่� อาจัารย์ รวัมถ้งหน่วัยงาน
     รศ.เก้ศิน่ กีลั่าวัวั่า มหาวัิทยาลััยให�ควัามสำาคัญกีับ SDGs  ต่าง ๆ ท่�ม่ควัามร่วัมม่อกีัน เชิ่น กีรมกีิจักีารสตร่แลัะสถาบัน
     เป้าหมายท่� 5 เป็นอย่างมากี ท่�ผู้่านมาม่กีารดำาเนินกีารท่� ครอบครัวั ชิุมชิน องค์กีารบริหารจัังหวััด (อบจั.) ฯลัฯ เพื่่�อ
     จัะมุ่งไปสู่กีารลัดควัามเส่ยเปร่ยบทางเพื่ศในด�านกีารศ้กีษา ให�นโยบายท่�ทำาสามารถเกีิดเป็นรูปธรรมแลัะตอบโจัทย์ได�
     แลัะกีารจั�างงาน รวัมถ้งม่นโยบายท่�ไม่เลั่อกีปฏิบัติต่อผูู้�หญิง  อย่างแท�จัริง
     แลัะผูู้�ม่ควัามหลัากีหลัายทางเพื่ศ พื่ร�อมทั�งสร�างสิ�งอำานวัย      8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13