Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566
P. 6

ในโอกีาสน่� ยังม่พื่ิธ่มอบ โลั่เกี่ยรติยศ ให�แกี่ศิษย์เกี่าด่เด่นแลัะผูู้�ทำาคุณประโยชิน์ให�กีับ
       มหาวัิทยาลััย จัำานวัน 58 ท่าน
       ศิษย์เกี่าดีีเดี่น
       ได�แกี่

     1. นายกีิตติศักีดิ� กีลั่อมจัิตต์      20. นายภักีด่ จัันทร์เกีษ
     2. ดร.กี่รติ กีิจัมานะวััฒน์        21. พื่ลัเอกียศนันท์ หร่ายเจัริญ
     3. น.ส.ฉวั่วัรรณ อุทัยพื่ิบูลัย์      22. ดร.รุ่งโรจัน์ โชิคงามวังศ์
     4. นายชิัยวััฒน์ ศุภดิลักีลัักีษณ์     23. นางวัราลัักีษณ์ อภิกีุลัวัณิชิ
     5.  นายชิูชิาติ เพื่็ชิรอำาไพื่       24. นายวั่ระ แสงสมบูรณ์
     6. ผู้ศ.ดร.ฐปน ชิ่�นบาลั          25. รศ.ศร่สุดา อาชิวัานันทกีุลั
     7.  นายณัฏฐชิัย นำาพืู่ลัสุขึ้สันติ�    26. ดร.ศุภเกี่ยรติ คำาบุทอง
     8.  น.ส.ณัฐกีานต์ โนร่           27. นายศุภมิตร ชิิณศร่
     9.  นายเดชิบุญ มาประเสริฐ          28. นายศุภวัุฒิ จัิรมนัสนาคร
     10. ร�อยโททศพื่ลั ไชิยโกีมินทร์       29. นายเศรษฐเกี่ยรติ กีระจั่างวังษ์
     11. นางท่นามาร่ (โชิติรวั่) ผู้ลัาดิกีานนท์  30. ศ.ดร.สมเกี่ยรติ วัันทะนะ
     12. นายธเนศ ศุภรสหัสรังส่          31. รศ.ดร.สราวัุธ เทพื่านนท์
     13. นายบัญชิา เชิาวัรินทร์         32. รศ.สวัาท แย�มวังษ์ศร่
     14. ดร.เบญจัรัตน์ บรรเทิงสุขึ้       33. นายสัมฤทธิ� สำาเน่ยง
     15. พื่ญ.ป่านฤด่ มโนมัยพื่ิบูลัย์      34. ดร.สุน่ย์ ศรไชิยธนะสุขึ้
     16. นางพื่รทิภา ไสวัสุวัรรณวังศ์          35. ผู้ศ.ดร.สุรศักีดิ� มณ่ศร
     17. น.ส.พื่รรณนลัิน มหาวังศ์ธิกีุลั     36. นพื่.อนุสรณ์ ศิริโชิติ
     18. น.ส.พื่ัชิร่ พืุ่่มพื่ชิาติ       37. นางอาริยา หยาง
     19. นายพื่ินิต พื่งษ์เพื่ชิร        38. นายอุเทน ชินะกีุลั      6  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11