Page 2 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566
P. 2

THAMMASAT
                THAMMASAT

                         3       A Monthly M agazine

                   Cover Story    26

       ครบรอบวันสถาปนา ‘ธรรมศาสตร์’ ก้าวสู่ปีที่ 90 ยืนหยัดเพื่อประชาชน
                            Alumni
                         8   กิจกรรม ทำาบุญเดือนเกิดประจำาเดือนมิถุนายน 2566

                            และ งานแสดงมุทิตาจิต รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
                   NewsBites
        ธรรมศาสตร์ ติด TOP 10 โลก มหา’ลัย แห่งความเท่าเทียมทางเพศ
             ธรรมศาสตร์ ร่วมมือ ม.มหิดล จัดตั้งศูนย์ความรู้ 28
        วิทยาลัยโลกคดี มธ. เผยคนไทยกังวลใจ ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อม’ สูงสุด Synergy
        คณะสถาปัตย์ฯ ร่วมมือ เอสซีจี ขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม Net Zero
           ธรรมศาสตร์ร่วมยินดีนักศึกษา คว้าชัยซีเกมส์ ครั้งที่ 32 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ จัดปาฐกถาพิเศษ
       ธรรมศาสตร์ เปิดบ้านเยี่ยมศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ ร่วมงาน Bangkok Pride
             คณะแพทย์ มธ. เปิด ‘ศูนย์วิจัยเซลล์ต้นกำาเนิด’ คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกหน่วยให้บริการฟรี
                            ธรรมศาสตร์ ร่วมมือ Horizon Europe
                        21    ธรรมศาสตร์ หารือ Keimyung
                            ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ SWU
          Thammasat for (4) Future
                            30
           เปิดรั้ว ‘ธรรมศาสตร์’ มุ่งสู่ ‘Future Life and Society’

                        22   Campuses

                  Perspectives     ศูนย์ลำ�ป�ง
                            ต้อนรับ อบจ.ลำาปาง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ
          ‘คนข้ามเพศ’ กับการลดการเลือกปฏิบัติด้วยกลไกทางสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ”
                        24    ศูนย์พัทย�

                     GREATS    หารือและนำาเสนอแผนการดำาเนินงานศูนย์การแพทย์ครบวงจร
                            ต้อนรับมหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมโครงการ EECmd
            นักศึกษา มธ. คว้าเหรียญอาเซียนพาราเกมส์ 2023

       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสัตร์ http://www.tu.ac.th

       จุุลัสัารธรรมศาสัตร์
       เพื่่�อเผยแพื่ร่่ข่่าวสาร่ เร่่�องน่่าร่้� และกิิจกิร่ร่มต่่าง ๆ ข่องมหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์แกิ่อาจาร่ย์ บุุคลากิร่ น่ักิศึกิษา ศิษย์เกิ่าและผ้�สน่ใจทั�วไป
       ท่�ปรึกษา ร่องศาสต่ร่าจาร่ย์ ดร่.อร่ร่ถสิทธิ� พื่าน่แกิ�ว , จงกิล มณีีสวัสดิ�
       กองบรรณาธิการ ณีัฐกิาญจน่์ หัน่จร่ัส , อาร่ยา แต่�ไพื่บุ้ลย์ศักิดิ� , พื่ีร่ะวัฒน่์ จัน่ทร่์สว่าง , พื่ร่ดา ร่ัต่น่าน่น่ท์ , เมษาวดี วุฒิปร่ะพื่ัน่ธ์พื่งศ์
       ลลิดา สวัสดี , ศุภณีา เย็น่เป็น่สุข่ , ฉััต่ร่วี แกิ�วใส , ปร่ะภาพื่ัน่ธ์ ว่องไว , ศิลาวุฒิ น่วลนุ่กิุล , ศักิดิ�เดช ธน่าพื่ร่กิุล , สงคร่าม มีบุุญญา , ธีร่ะ พื่ร่าหมณี์ยอด
       จุัดัทำาโดัย
       งาน่ส่�อสาร่องค์กิร่ กิองแผน่งาน่ มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์
       โทรศััพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4441-79 ต่่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493
       E-mail pr.tu@hotmail.com Website www.tu.ac.th/media

       พื่ิมพื่์ท่�
       โร่งพื่ิมพื่์มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์ โทรศััพท์ 0-2564-3104-6
                                  e-magazine http://www.tu.ac.th/media

      CORPORATE VALUES          VISION          4F STRATEGY
                                     4F STRATEGY
      CORPORATE VALUES
                         VISION
                      มหาวิิทยาลััยระดัับโลักเพื่่�อประชาชน FUTURE WORKFORCE
         เป็นเลัิศ เป็นธรรม                    FUTURE WORKPLACE
                      WORLD CLASS UNIVERSITY
         ร่วิมนำาสัังคม        FOR THE PEOPLE       FUTURE CAMPUS LIFE
                                     FUTURE COLLABORATION
   1   2   3   4   5   6   7