Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566
P. 4

ศ.ดร.สูุ่รพลิ นิต็ิไก้รพจัน์  นัสู่ร่ พุ�มเก้้�อ ปีระธานสู่ภา
                นาย่ก้สู่ภามห่าวิที่ย่าลิัย่ นัก้ศึก้ษ์ามห่าวิที่ย่าลิัย่
                ธรรมศาสู่ต็ร์ เปิดเผู้ยวั่า  ธร ร ม ศา สู่ ต็ร์  กี ลั่า วั
                ธรรมศาสตร์ถ่อกีำาเนิด สุนทรพื่จัน์ตอนหน้�งวั่า สิ�งท่�
                จัากีกีารให�โอกีาส จัากี กีลั่าวัในวัันน่�เกี่�ยวัขึ้�องกีับ
                อุดมกีารณ์ท่�หยิบย่�นสิ�งท่� วัาทกีรรม 2 ประโยค ค่อ
                ไม่เคยม่มากี่อนให�กีับคนไทย ธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กีลัาง
                ซึ่้�งกี็ค่อโอกีาสทางกีารศ้กีษา ขึ้องกีารเคลั่�อนไหวัเพื่่�อ
                สำาหรับทุกีคนอย่างเท่าเท่ยม  เร่ยกีร�องประชิาธิปไตยใน
                ธรรมศาสตร์ม่โครงกีาร  ประเทศไทย แลัะฉันรักี
     ต่าง ๆ ท่�ม่จัุดมุ่งหมายให�กีลัุ่มคนท่�ขึ้าดโอกีาสสามารถเขึ้�าถ้ง ธรรมศาสตร์เพื่ราะธรรมศาสตร์สอนให�ฉันรักีประชิาชิน ซึ่้�ง
     โอกีาสทางกีารศ้กีษาได�ไม่วั่าจัะเป็นโครงกีารนักีศ้กีษาเร่ยนด่ ท่ามกีลัางวัิกีฤตกีารณ์ทางกีารเม่อง เศรษฐกีิจั แลัะสังคม
     จัากีชินบท โครงกีารนักีศ้กีษาพื่ิกีาร โครงกีารชิ�างเผู้่อกี  หน�าท่�ขึ้องเราค่อกีารทบทวันหลัักีกีารท่�เราอ�างแลัะวัาทกีรรม
     เป็นต�น ซึ่้�งธรรมศาสตร์ได�สนับสนุนทุนกีารศ้กีษาให� สิ�งเหลั่าน่� ท่�เราบอกีวั่าเป็นภาพื่สะท�อนขึ้องธรรมศาสตร์วั่าสิ�งนั�นยังคง
     ทำาให�ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวัิทยาลััยท่�ให�โอกีาสแกี่ผูู้�คน  เป็นจัริงหร่อไม่ กีารเฉลัิมฉลัองกีารสถาปนามิควัรเป็นแค่
     อยู่เสมอ                   กีารท่�เราหันมองไปเพื่่�อแสดงควัามยินด่กีับเร่�องราวัในอด่ต
                            แต่ควัรเป็นกีารตระหนักี ทบทวัน แลัะกีำาหนดถ้งอนาคตวั่า
                ร ศ.เ ก้ศิ น่  วิฑู่ ร ชา ต็ิ  ธรรมศาสตร์ควัรเป็นอย่างไร แลัะม่สถานะอย่างไรในสังคม
                อธิก้ารบด่มห่าวิที่ย่าลิัย่ ไทย
                ธรรมศาสู่ต็ร์ กีลั่าวัวั่า กีวั่า
                89 ปีขึ้องกีารเดินทางท่� คุณาก้ร ต็ันต็ิจัินดา นาย่ก้
                ยาวันานขึ้องธรรมศาสตร์  องค์ก้ารนัก้ศึก้ษ์า กีลั่าวัวั่า
                เราพื่ร�อมแลั�วัท่�จัะกี�าวัไปให� วัันน่�ธรรมศาสตร์ไม่ใชิ่เพื่่ยง
                ไกีลัขึ้้�น กีับกีารย่นหยัดในวัิถ่ มหาวัิทยาลััย ท่�ม่ไวั�เพื่่ยง
                แลัะจัิตวัิญญาณในกีารรับใชิ� เพื่่�อจัะดับควัามกีระหาย
                ประชิาชินในระดับพื่ลัเม่อง ใคร่รู�ขึ้องหมู่ราษฎร หากีแต่
                ขึ้องโลักี ในปีท่�ผู้่านมา นับวั่า  ในสายตาขึ้องใครหลัายคน
     เป็นปีท่�พื่วักีเราได�กี�าวัขึ้�ามผู้่านวัิกีฤตมาได� โดยม่กีารเร่ยนรู�ท่� ธรรมศาสตร์เปร่ยบเสม่อน
     จัะปรับตัวัให�เขึ้�ากีับวัิถ่ชิ่วัิตท่�เปลั่�ยนไป ทั�งยังพื่ัฒนาสิ�งท่�ยังขึ้าด หลัักีชิัยแห่งกีารต่อสู�ทาง
     รักีษาสิ�งท่�ด่งาม ควับคู่กีันไป เม่�อสถานกีารณ์อันหนักีหน่วัง ประชิาธิปไตยขึ้องชินชิั�นไพื่ร่
     ผู้่านพื่�นไปแลั�วั เราจั้งม่หน�าท่�ท่�จัะมุ่งไปขึ้�างหน�าอย่างเต็ม ในประเทศไทย ซึ่้�งในอนาคตมหาวัิทยาลััยจัะม่ต้กีใหญ่โต ม่
     กีำาลัังควัามสามารถ เพื่่�อสร�างมหาวัิทยาลััย สังคม แลัะโลักี หลัายศูนย์กีารศ้กีษา ม่องค์ควัามรู�ทางวัิชิากีารท่�เขึ้�มขึ้�น แต่
     ใบน่�ให�น่าอยู่ยิ�งขึ้้�น           ทั�งหมดจัะหมดสิ�นควัามหมายหากีเราลั่มรากีเหง�าขึ้องตัวัเราเอง
      4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9