Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566
P. 3

ครบรอบวัันสถาปนา


                    ‘ธรรมศาสตร์’


          ก้้าวัส่�ปีที่่� 90 ยืืนหยืัดเพื่ื�อประชาชน
       เฉลิิมฉลิองปีีที่่� 89 ก้้าวเข้้าสู่่�ปีีที่่� 90 อย่�างเต็็มภาคภ่มิ “ธรรมศาสู่ต็ร์” จััดงาน “วันสู่ถาปีนา
       แห่�งมห่าวิที่ย่าลิัย่ธรรมศาสู่ต็ร์” ต็รงก้ับวันที่่� 27 มิถุนาย่นข้องทีุ่ก้ปีี พร้อมมอบรางวัลิเข้็มเก้่ย่รต็ิย่ศ
       รางวัลิอันที่รงคุณค�าสู่่งสูุ่ดปีระจัำาปีี 2565 ให่้แก้� นาย่ปีระก้ิต็ อภิสู่ารธนรัก้ษ์์

       มห่าวิที่ย่าลิัย่ธรรมศาสู่ต็ร์ (มธ.) จััดงาน “วัันสถาปนามหาวัิทยาลััยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีท่� 89” ขึ้้�น
       เม่�อวัันท่� 27 มิ.ย. 2566 เพื่่�อเฉลัิมฉลัองแลัะเชิิดชิูเกี่ยรติบุคคลัท่�ทำาคุณงามควัามด่ต่อสังคมแลัะประเทศชิาติ
       โดยบรรยากีาศเป็นไปอย่างค้กีคักี ม่นักีศ้กีษา คณาจัารย์ ศิษย์เกี่า แลัะผูู้�ท่�สนใจัเขึ้�าร่วัมงานไม่ตำ�ากีวั่า 500 ราย

       สำาหรับกีิจักีรรมในงานวัันสถาปนามหาวัิทยาลััยธรรมศาสตร์ ซึ่้�งตรงกีับวัันท่� 27 มิถุนายนขึ้องทุกีปี เริ�มต�นตั�งแต่
       ชิ่วังเชิ�าด�วัยพื่ิธ่เจัริญพื่ระพืุ่ทธมนต์ ถัดจัากีนั�นเป็นพื่ิธ่มอบเขึ้็มเกี่ยรติยศ โลั่เกี่ยรติยศ โลั่เกี่ยรติคุณ ตลัอดจัน
       ประกีาศยกีย่องผูู้�ประกีอบคุณงามควัามด่ให�เป็น “กี่รตยาจัารย์แห่งมหาวัิทยาลััยธรรมศาสตร์” “ครูด่เด่นขึ้อง
       มหาวัิทยาลััยธรรมศาสตร์” แลัะ “บุคลัากีรด่เด่น” ประจัำาปี 2565


                                         Co v er St or y 3
   1   2   3   4   5   6   7   8