Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2566
P. 10

ธรรมศาสตร์ ร่วมมือพื่ัฒนา


             ‘สถานี NGV ธรรมศาสตร์รังสิต’

                 สร้างระบบนิเวศรอบสถานศึกษา

                  ตอบโจุทั้ย้ำ์ไลัฟ์์สไตลั์คนรุ่นใหม่       เม่�อเร็วิ ๆ นี� รศ.เกัศินี วิิฑูรชีาติ อธิกัารบดีมหาวิิทยาลััย คุวิามร่มร่�นจ้ากัพั่�นที�สีเขียวิ (Outdoor common space)
       ธรรมศาสตร์ แลัะ หม่อมหลัวิงป็ีกัทอง ทองใหญ่ รวิมถุึงนำาเสนอสินคุ้า แลัะบริกัารที�หลัากัหลัายทั�งร้านคุ้า
       รองกัรรมกัารผู่้จ้ัดกัารใหญ่หน่วิยธุรกัิจ้กั๊าซึ่ธรรมชีาติ ร้านอาหาร-เคุร่�องด่�ม ในรูป็แบบทั�งไดร์ฟ-อิน (Drive-in)
       บริษัท ป็ตท. จ้ำากััด (มหาชีน) (ป็ตท.) พัร้อมด้วิยผู่้บริหารจ้ากั แลัะไดร์ฟ-ทรู (Drive-through) เพั่�อตอบโจ้ทย์ผู่้ใชี้บริกัาร
       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ แลัะ ป็ตท. ร่วิมพัิธีลังนามบันทึกั ที�ต้องกัารนั�งรับป็ระทานอาหารในร้าน แลัะผู่้ใชี้บริกัารที�
       ข้อตกัลังคุวิามร่วิมม่อกัารพััฒนาพั่�นที�รอบสถุานีบริกัาร NGV  ต้องกัารคุวิามสะดวิกัสบายในกัารรับป็ระทานอาหาร รวิมถุึง
       ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สู่แหลั่งรวิมบริกัารที�หลัากัหลัายทั�ง เป็็นจุ้ดเชี่�อมต่อกัารเดินทาง แลัะเป็็นพั่�นที�เรียนรู้เกัี�ยวิกัับด้าน
       ด้านพัลัังงานในอนาคุต ศูนย์รวิมสินคุ้าแลัะบริกัารที�ตรง พัลัังงานสะอาด โดยคุาดวิ่าจ้ะกั่อสร้างแลั้วิเสร็จ้ในป็ี 2568
       กัับไลัฟ์สไตลั์คุนรุ่นใหม่ที�สะดวิกัสบายเข้าถุึงได้ง่าย ภายใต้ ด้วิยงบป็ระมาณ 105 ลั้านบาท
       แนวิคุิด “Greenity+” ในรูป็แบบกัารผ่สมผ่สานกัารใชี้งาน
       พั่�นที�ให้เป็็นแหลั่งเรียนรู้ด้านสิ�งแวิดลั้อม พัลัังงานสะอาด  รศ.เกศิน่ วิิฑููรชาติิ อธิการบดั่
       แลัะกัารให้บริกัารแลัะสินคุ้าที�ตอบโจ้ทย์ผู่้ใชี้งานในพั่�นที�  มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสัติร์
       (Mixed Used Station)             กัลั่าวิวิ่า ตามแนวิทางของ
                              มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ ซึ่ึ�ง
       โดย กัารพััฒนาสถุานี NGV ธรรมศาสตร์รังสิต ป็ระกัอบด้วิย มีแนวิคุิดหลัักัที�จ้ะมุ่งพััฒนา
       สถุานีให้บริกัารกั๊าซึ่ธรรมชีาติสำาหรับยานยนต์ชีนิดพัิเศษ  ให้มหาวิิทยาลััยของเราเป็็น
       (NGV Plus Station) สถุานีอัดป็ระจุ้ยานยนต์ไฟฟ้า  เสม่อนพั่�นที�กัารเรียนรู้สำาหรับ
       (Charging Station) พั่�นที�ทำางานร่วิมของนักัศึกัษา โ ลักั อนา คุ ต โดย กั า ร จ้ัด
       (Co-working space) แลัะพั่�นที�กัลัางแจ้้งส่วินกัลัางที�มี หลัักัสูตรกัารเรียนกัารสอนที�

       10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15