Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2566
P. 5

สำาหรับงานสัมมนาวิิชีากัารระดับชีาติด้านคุนพัิกัาร คุรั�งที� 15
       ภายใต้หัวิข้อ “กัารส่งเสริมคุวิามเป็็นอยู่ที�ดีของคุนพัิกัารผ่่าน
       นวิัตกัรรมแลัะกัารพััฒนาที�ยั�งย่น” ในคุรั�งนี� มีกัารบรรยาย
       ป็าฐกัถุาพัิเศษแลัะ Ted talk ในป็ระเด็นทางสังคุมกัับ
       กัารพััฒนาด้านงานวิิจ้ัยแลัะนวิัตกัรรมเกัี�ยวิกัับคุนพัิกัารที�
       น่าสนใจ้มากัมาย อาทิ ป็าฐกัถุาพัิเศษ หัวิข้อ “Well-being
       Promotion for Persons with Disabilities through
       Innovation and Sustainable Development” จ้ากั
       UNDP Resident Representative to Thailand แลัะ
       กัารบรรยายพัิเศษ หัวิข้อ “The Social Movement of
       Disability in the Disruptive World” ของ Ms. Yukiko
       Nakanishi จ้ากั Deputy Chairperson of DPI Japan

       นอกัจ้ากันี�ภายในงานยังมีกัารนำาเสนอบทคุวิามวิิชีากัาร
       บทคุวิามวิิจ้ัย กัารแลักัเป็ลัี�ยนป็ระสบกัารณ์บทเรียนที�ดีด้าน
       คุนพัิกัาร กัารแสดงทักัษะแลัะคุวิามสามารถุของคุนพัิกัาร
       ต้นแบบ รวิมไป็ถุึงมีนิทรรศกัารกัารแสดงผ่ลังานแลัะจ้ัด
       จ้ำาหน่ายสินคุ้าซึ่ึ�งเป็็นผ่ลังานจ้ากักัลัุ่มคุนพัิกัารต่าง ๆ อีกัด้วิย

       สำาหรับในป็ี 2567 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ได้มอบธงส่ง
       ไม้ต่อให้กัับ มหาวิิทยาลััยราชีภัฏิอุดรธานี ในกัารเป็็นเจ้้าภาพั
       จ้ัดงานสัมมนาวิิชีากัารระดับชีาติด้านคุนพัิกัาร คุรั�งที� 16
       ต่อไป็


                                           Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10