Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2566
P. 7

ธรรมศาสตร์จ้ึงมีพัันธกัิจ้ให้ทุกัคุนกัลัับมาเติมเต็มคุวิามรู้ที� ด้าน รศ.นพิ.ดัิลัก ภัิยโยที่ัย
       ต้องกัารได้เพัิ�มขึ�นตลัอดเวิลัา       คณบดั่คณะแพิที่ยศาสัติร์
                              มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสัติร์
       วิันนี�มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์คุรบรอบ 89 ป็ี เรากัำาลัังมุ่งสู่ กัลั่าวิวิ่า คุณะแพัทยศาสตร์
       ป็ีที� 90 จ้ะจ้ัดกัิจ้กัรรมใหญ่ทุกัเด่อนไป็จ้นถุึงเด่อนมิถุุนายน  มุ่งนำาคุวิามเชีี�ยวิชีาญแลัะ
       2567 คุรอบคุลัุมทุกัศาสตร์ทั�งเสวินาวิิชีากัาร บริกัาร เท คุ โนโ ลัยีมาใ ห้บ ริ กั าร
       ป็ระชีาชีน กัีฬา ศิลัป็วิัฒนธรรม ฯลัฯ กัิจ้กัรรมแรกัจ้ัดเม่�อ  ป็ระชีาชีน ส่บสานจ้ิตวิิญญาณ
       26-27 มิถุุนายน 2566 โดย คณะพิยาบาลัศาสัติร์ ป็ระชีุม ธรรมศาสตร์ แลัะในโอกัาสคุรบ
       วิิชีากัารนานาชีาติ The 1 International Conference  90 ป็ี มีกัารจ้ัดกัิจ้กัรรม “มหกรรมสัุขภัาพิ” ในวิันที� 13-15
                st
       in Palliative Care and Family Health Nursing ธันวิาคุม 2566 โดยเป็็นคุวิามร่วิมม่อของคุณะสุขศาสตร์
       (1 ICPC&FHN) มีสถุาบันกัารศึกัษาต่างป็ระเทศรวิม 7 คุณะ แลัะโรงพัยาบาลัธรรมศาสตร์เฉลัิมพัระเกัียรติ
        st
       12 แห่ง แลัะผู่้เข้าร่วิมกัวิ่า 300 คุน   ให้บริกัารสุขภาพั ดูแลัแนะนำา แลัะบริกัารป็ระชีาชีน
       แลัะวิันที� 30 มิถุุนายน 2566 กัารแสดงผ่ลังานศิลัป็นิพันธ์ รศ.ดัร.สัุรัติน์ ที่่รฆาภัิบาลั
       โดย สาขาวิิ ชี า ศิ ลัป็ ะ กั ารออ กั แบบพััสตราภร ณ์ รองอธิการบดั่ ฝ่ายบริหาร
       คณะศิลัปกรรมศาสัติร์ ณ อาคุารอุทยานกัารเรียนรู้ป็๋วิย 100 ป็ี ที่่าพิระจำันที่ร์ แลัะวิิเที่ศสััมพิันธ์
       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็็นผ่ลังานออกัแบบสิ�งทอ มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสัติร์
       แลัะกัารออกัแบบแฟชีั�น โดยได้รับเกัียรติจ้ากัท่านทูตหลัาย กัลั่า วิวิ่า มหาวิิทยาลััย
       ป็ระเทศเข้าร่วิมงาน             ธรรมศาสตร์ให้คุวิามสำาคุัญ
                              วิิชีากัาร งานวิิจ้ัย กัารเพัิ�ม
       รศ.ดัร.พิิภัพิ กัลั่าวิวิ่า กัิจ้กัรรม 90 ป็ี ยังมีกัารแข่งขันกัีฬา อันดับในเวิทีโลักัแลัะขยาย
       พัายเร่อริมแม่นำ�าเจ้้าพัระยาหน้ามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์  โอกัาสทางกัารศึกัษาที�ผ่่านมา
       ท่าพัระจ้ันทร์ เป็ิดให้ทุกัมหาวิิทยาลััยเข้าแข่งขัน กัารให้ ส่งเสริมทุนกัารศึกัษาเพั่�อให้นักัศึกัษาไป็เรียนแลักัเป็ลัี�ยน
       นักัเรียนมัธยมแสดงคุวิามสามารถุพัิเศษแลัะนำามาเป็็น Portfolio ในต่างป็ระเทศโดยมีคุ่าใชี้จ้่ายน้อยที�สุด ลั่าสุดมีมหาวิิทยาลััย
       ได้ หร่อกัารแจ้กัคุูป็องกัารเรียนออนไลัน์ฟรีเพั่�อให้คุรูอาจ้ารย์ ในสหภาพัยุโรป็ป็ระสงคุ์ให้ทุนนักัศึกัษามหาวิิทยาลััย
       ทั�วิป็ระเทศยกัวิิทยฐานะ กัารชี่วิยเหลั่อวิิสาหกัิจ้ชีุมชีน แลัะ ธรรมศาสตร์ไป็ศึกัษาต่อแลัะมีทุนแลักัเป็ลัี�ยนที�สหรัฐอเมริกัา
       มหกัรรมสุขภาพัเพั่�อป็ระชีาชีน เป็็นต้น   เป็็นต้น

                              สามารถุติดตามกัิจ้กัรรมเฉลัิมฉลัองในวิาระ 90 ป็ี แห่งกัาร
                              สถุาป็นามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ ได้ที� https://tu.ac.th/
                              tu-90th-years


                                            NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12