Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2566
P. 8

ธรรมศาสตร์


                   จุับมือ K-MEDI Hub

       ย้ำกระดับนวัตกรรม-ผลัิตภัณฑ์์ทั้างการแพื่ทั้ย้ำ์
       เม่�อวิันที� 30 มิถุุนายน 2566 - 2 กัรกัฎาคุม 2566  4. ขับเคุลั่�อนแลัะส่งเสริมศูนย์กัารแพัทย์ระเบียงเศรษฐกัิจ้
       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกัศินี วิิฑูรชีาติ อธิกัารบดี พัิเศษภาคุตะวิันออกัแห่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์
       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ แลัะ K-MEDI Hub สาธารณรัฐ ศูนย์พััทยา (EECmd) ให้เป็็นศูนย์กัลัางทางกัารแพัทย์
       เกัาหลัี โดย Mr. Jin Young Yang President K-Medi  ใน 4 ด้านหลัักั ได้แกั่ สุขภาพั บริกัารทางกัารแพัทย์ วิิชีากัาร
       Hub ร่วิมลังนามบันทึกัข้อตกัลังคุวิามร่วิมม่อทางวิิชีากัาร  แลัะผ่ลัิตภัณฑ์
       (MOU) ใน 4 ด้านหลัักั ดังนี�
                              ทั�งนี� ศ.ดัร.ที่พิญ.ศิริวิรรณ สัืบนุการณ์ รองอธิการบดั่
       1. ยกัระดับคุวิามสามารถุในกัารแข่งขันสู่ภาคุเศรษฐกัิจ้ของ ฝ่ายวิิจำัยแลัะนวิัติกรรม ได้นำาทีมคุณาจ้ารย์ แลัะนักัวิิจ้ัย
       นวิัตกัรรมแลัะผ่ลัิตภัณฑ์ทางกัารแพัทย์ (ยา กัารตรวิจ้วิินิจ้ฉัย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ นำาผ่ลังานวิิจ้ัยแลัะนวิัตกัรรมทาง
       โรคุ วิัคุซึ่ีน แลัะอุป็กัรณ์กัารแพัทย์) สู่มาตรฐานสากัลัที� ด้านกัารแพัทย์เข้าร่วิมจ้ัดแสดงในงาน Korea International
       ตอบสนองคุวิามต้องกัารของสังคุมแลัะพััฒนาคุุณภาพัชีีวิิต Advanced Medical Equipment & Medicine Expo
       ของป็ระชีาชีน                2023 (KOAMEX 2023) สถุานที�จ้ัดงาน EXCO Exhibition
                              Hall ที�เม่องแทกัู สาธารณรัฐเกัาหลัี แลัะมีผ่ลังานวิิจ้ัยแลัะ
       2. สนับสนุนแลัะยกัระดับแนวิป็ฏิิบัติที�ดี (GMP, GLP แลัะ  นวิัตกัรรมเข้าร่วิมจ้ัดแสดงในงาน จ้ำานวิน 23 ผ่ลังาน ดังนี�
       GCP) ในกัารคุ้นคุวิ้าแลัะพััฒนาผ่ลัิตภัณฑ์ทางกัารแพัทย์ (ยา
       กัารตรวิจ้วิินิจ้ฉัย วิัคุซึ่ีน แลัะอุป็กัรณ์กัารแพัทย์) สู่มาตรฐาน Thammasat University Medical Innovations for
       สากัลั                    KOAMEX 2023

       3. สร้างคุวิามร่วิมม่อในกัารวิิจ้ัยแลัะพััฒนาอย่างรอบด้าน ศ.ดัร.เกศรา ณ บางช้าง วิิที่ยาลััยแพิที่ยศาสัติร์นานาชาติิ
       โดยใชี้ป็ระโยชีน์จ้ากักัารใชี้ทรัพัยากัรร่วิมกัันแลัะเสริมสร้าง จำุฬาภัรณ์ จำำานวิน 1 ผลังาน
       ทักัษะของผู่้ป็ระกัอบกัารด้านวิิทยาศาสตร์ เทคุโนโลัยี แลัะ 1. MyA1C
       นวิัตกัรรม

        8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13