Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2566
P. 6

‘ธรรมศาสตร์’

            จุัดกิจุกรรมย้ำิ�งใหญ่่ระดับนานาชาติ


         ในโอกาสวาระครบ 90 ปีีแห่งการสถาปีนา


       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ กั้าวิสู่ป็ีที� 90 ของกัารสถุาป็นา นานาชีาติ ขยายจ้ำานวินคุณะมากัขึ�นอย่างโดดเด่น ทั�งด้าน
       มหาวิิทยาลััย มุ่งสร้างผู่้นำารุ่นใหม่แลัะทลัายกัำาแพังกัารเรียนรู้ วิิทยาศาสตร์แลัะเทคุโนโลัยี แพัทยศาสตร์ พัาณิชียศาสตร์
       ของป็ระชีาชีน นำาศาสตร์ที�โดดเด่นมาจ้ัดกัิจ้กัรรมพัิเศษ ทั�ง แลัะกัารบัญชีี แลัะศิลัป็กัรรมศาสตร์ ฯลัฯ มีงานวิิจ้ัย
       ด้านวิิชีากัารนานาชีาติ นวิัตกัรรม กัารแสดงแลัะศิลัป็ะ อาทิ  กัารบริกัารสังคุมแลัะป็ระชีาชีน นักัศึกัษาแข่งขันได้ในเวิทีโลักั
       กัารป็ระชีุมระดับโลักั มหกัรรมสุขภาพั งานออกัแบบแฟชีั�นโชีวิ์ ป็ระสบคุวิามสำาเร็จ้กัวิาดรางวิัลัมากัมาย
       แลัะกัารแข่งเร่อพัายริมแม่นำ�าเจ้้าพัระยา ฯลัฯ ต่อเน่�องจ้นถุึง
       เด่อนมิถุุนายน 2567             รศ.ดัร.พิิภัพิ อุดัร รองอธิการบดั่
                              ฝ่ายวิิชาการ มหาวิิที่ยาลััย
                              ธรรมศาสัติร์ กัลั่าวิวิ่า ป็ัจ้จุ้บัน
                 รศ.เกศิน่ วิิฑููรชาติิ อธิการบดั่
                 มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสัติร์  มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์
                 แถุลังข่าวิ “90 ป็ี Thammasat มีทั�งสิ�น 19 คุณะ 7 วิิทยาลััย
                 Towards” เน่�องในโอกัาส 2 สถุาบัน คุรอบคุลัุม 300
                 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ หลัักัสูตร มุ่งผ่ลัิตบัณฑิตที�
                  กั้าวิเข้าสู่ป็ีที� 90 วิ่า นับเป็็น มี คุุณภา พั แ ลั ะเ ป็ ็น ผู่้นำา
                  วิาระสำาคุัญที�เน้นยำ�าคุวิามสำาเร็จ้ ในทุกัวิงกัาร มีเจ้ตนารมณ์
                  ของมหาวิิทยาลััยในฐานะ เป็็นมหาวิิทยาลััยเพั่�อป็ระชีาชีนแลัะทลัายกัำาแพังกัารเรียนรู้
                  ผู่้นำาทางวิิชีากัารของป็ระเทศ เป็็น “ตลัาดวิิชีาในยุคุดิจ้ิทัลั” โดยมีหลัักัสูตรออนไลัน์ให้ทุกัคุน
       ผ่่านเร่�องราวิป็ระวิัติศาสตร์ในระยะแรกัที�เป็็นตลัาดวิิชีา เรียนรู้ได้ทุกัที�ทุกัเวิลัา มีเคุรดิตแบงกั์สะสมคุะแนนไวิ้ใน
       มุ่งกัารเรียนกัารสอนด้านสังคุมศาสตร์แลัะกัฎหมาย มาเป็็น อนาคุต เพัราะขณะนี� “คุวิามรู้อายุสั�น แต่คุนอายุยาวิ”
       มหาวิิทยาลััยเพั่�อป็ระชีาชีน แลัะกั้าวิสู่กัารยอมรับในระดับ สิ�งที�เราเคุยเรียนมาไม่เพัียงพัอต่อกัารเรียนรู้ตลัอดชีีวิิต

        6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11