Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2563
P. 10

ɉLjǑˎDžƮǏǏljɊ


                 ǁ˦ǣǐ˯DŽƿˢ˓ƽǥDŽǪǠːǒǛ˯ǁǗljˎǛ
       สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัย นายภัทรพร โพธิ์สุวรรณ
       ธรรมศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อ SIIT ธรรมศาสตร์ ให้ 80 ทุน CEO บริษัท อีเว้นท์
       “ผลิตคนนวัตกรรม ตอบโจทย์อนาคต” เมื่อวันที่ ป็อป จํากัด และนายก
       23 กันยายน 2563 โดย สาระสําคัญของการพูดคุยได้บอก สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริม
       เล่าถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นตัว ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
       ชี้ขาดความอยู่รอดในอนาคต           รายใหม่ ในฐานะศิษย์เก่า
                              SIIT กล่าวว่า สตาร์ทอัพใน
                              ปัจจุบันเกิดขึ้นเป็นจํานวน
                   ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ
                              มาก หากไม่มีความแตกต่าง
                   สืบนุการณ์ รองอธิการบดี
                              ก็ จะต้ องเข้ าสู่ Red
                   ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
                              Ocean ที่มีการแข่งขันสูงมาก สุดท้ายหนีไม่พ้นที่จะต้อง
                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  แข่งขันกันด้วยราคา ฉะนั้นทางรอดคือการทําสิ่งเดิมให้
                   สาขาการศึกษา ปี 2563  น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
                   เปิดเผยว่า นวัตกรรมหรือ สนับสนุน ซึ่งคนในยุคนี้มีความสามารถสูง เข้าใจและรู้จัก
                   งานวิจัยไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว  ใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้อง
                   หากแต่อยู่ในทุก ๆ สิ่งรอบ กับ workforce ในอนาคต ดังนั้นคนในยุคนี้จึงไม่มีปัญหา
                   ตัวเรา เช่น กว่าจะมาเป็น เรื่องการเรียนรู้ หากแต่วัดกันที่ประสบการณ์และการสร้าง
       สมาร์ตโฟน 1 เครื่อง ต้องมีนวัตกรรมและงานวิจัยหลายชิ้น นวัตกรรม
       ประกอบกัน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทุกวันนี้
       ก็ชี้ขาดกันที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแทบทั้งสิ้น ดังนั้น นายคณิน อนันรยา ผู้บริหารบริษัท เดอะ ซัมเมอร์ เฮ้าส์
       เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นพื้นฐานสําคัญของคนยุคใหม่  จํากัด และศิษย์เก่า SIIT กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่เป็น
       ซึ่งทิศทางของธรรมศาสตร์จะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็น หนึ่งในศิษย์เก่าและกรรมการสอบสัมภาษณ์เด็กเอเชีย เพื่อ
       อย่างมาก และล่าสุดกําลังอยู่ระหว่างก่อตั้งศูนย์ AI ระดับ เข้าศึกษาต่อในสาขานวัตกรรมที่ Brown University ทํา
       ประเทศขึ้นมาด้วย               ให้ได้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่นั้นโตไว เรียนรู้เร็ว และรู้จักตัวเอง
                              มากขึ้น โดยเด็กที่มาสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองชอบ
                              และต้องการอะไรแทบทั้งสิ้น
       10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15