Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2563
P. 8

ƿǥǑǎǏǏljǃǥǗDžǏ˚ džːǥǟǏǨǐˎLjdžǏ˚

       ǩDŽˠLjdžǥǒǗǨDŽǑƮƽˤ˓LjȨ ǩǏˢǛƮǏƯǗǥljǖ˒ǣǫǞǞ˔ǥ

       ǜːǥLjǪǣǙɒ ɉeuveiɊ ǫDŽ˒Ǫǖ˒Ǒ


                              มหาวิทยาธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน
                              ลีสซิ่ง จํากัด และบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จํากัด ลงนาม
                              บันทึกข้อตกลงการให้บริการรถสามล้อไฟฟ้า และ
                              MuvMi Application (มูฟมี) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
                              ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนําเทคโนโลยี
                              และนวัตกรรมการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) ซึ่งเป็น
                              ทางเลือกหนึ่งของการเดินทาง เพื่อให้บริการกับนักศึกษา
                              บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
                              ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และเขตพาณิชย์โดยรอบ
                              มหาวิทยาลัย โดยสามารถเรียกใช้บริการได้ผ่าน MuvMi
                              Application

                              รถสามล้อไฟฟ้าที่นํามาให้บริการนั้น ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
                              ไฟฟ้า 100% ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดลดภาวะมลพิษอัน
                              เกิดจากท่อไอเสีย พร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่
                              18 กันยายน 2566 สามารถใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา
                              07.00 - 20.00 น. (ช่วงเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
                              โดยมีจุดเติมพลังงานไฟฟ้าอยู่บริเวณพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน
                              (ชั้น B3)

        8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13