Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2563
P. 7

ด้วยมีฐานทุนทางทรัพยากรบุคคลที่แข็งแรง ประเทศไทยจึงมี แน่นอนว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นก้าวแรกและก้าว
       ต้นทุนทาง AI ที่ไม่น้อยหน้าประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําคัญ ที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษด้าน
       เมื่อรัฐบาลเอาจริงเอาจัง ประกาศจับมือกับสถาบันอุดมศึกษา ปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตและ
       ชั้นนําของประเทศ ภาคีภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ภาคบริการไปสู่อนาคตที่โชติช่วงยิ่งขึ้น
       ร่วมกันปลุกปั้น “ทีม AI ระดับชาติ” ขึ้นมา
                              ขณะที่ ศ.พิเศษ ดร.เอนก ในฐานะประธานงานดังกล่าว
       ความหวังและจุดชี้ขาดอนาคตประเทศไทยครั้งสําคัญ เกิดขึ้น บอกว่า ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัย
       เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา เมื่อ อว. ตัดสินใจผนึกกําลังกับ สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการสร้างรายได้และ
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือข่ายอีกกว่า  การกระจายรายได้ โดยทุกวันนี้รัฐบาลได้สนับสนุนทุนการวิจัย
       45 องค์กร จัดตั้ง “ภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย” (Thai และพัฒนาประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ในจํานวนนี้อยู่ภายใต้
       AI Consortium) ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ   การดูแลของ อว. จํานวน 1.9 หมื่นล้านบาท และอยู่กับหน่วย
                              งานอื่นอีก 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งภาพรวมก็ยังถือว่าไม่มากนัก
       พร้อมทั้ง ทุ่มงบประมาณเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ยกระดับขีด
                              แต่โชคดีที่มีภาคเอกชนที่สนใจด้านการพัฒนา สนับสนุน
       ความสามารถของบุคลากรในประเทศผ่านโครงการพัฒนา
                              งบประมาณให้อีกถึง 9 หมื่นล้านบาท
       บุคลากรความสามารถพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super
       AI Engineer) ภายใต้ความคาดหวังที่จะสร้างฟันเฟือง
                              อาจารย์เอนก บอกอีกว่า ในโลกอนาคต สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย
       ตัวใหญ่สําหรับขับเคลื่อนประเทศ
                              คือเรื่อง Digital Transformation และเรื่อง AI ที่จะต้อง
                              ยกระดับให้มากขึ้น ดังนั้นการรวมตัวของภาคีปัญญาประดิษฐ์
       งานวันดังกล่าว ธรรมศาสตร์และภาคียังได้ร่วมกันเป็น
                              ย่อมจะทําให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้าง
                              เศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
       สักขีพยานในการลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
       การจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะ
       ด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ” (AI Academy Alliance)
                              นอกจากการตั้ง “ทีม AI ระดับชาติ” ขึ้นมาแล้ว หากนับตั้งแต่
       โดยทางเครือข่าย จะร่วมเป็นผู้สนับสนุนความร่วมมือนี้
                              ปี 2560 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สนับสนุน
       ซึ่งนับเป็นอีกนิมิตหมายอันดีของประเทศไทย
                              และขับเคลื่อนวงการ AI ของประเทศไทยให้รุดหน้าและ
                              ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตที่กําลังจะมาเยือน โดยมีการจัดตั้ง
                   ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
                              ศูนย์ AI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงสถาบันพัฒนา
                   นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์
                              ศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ และโครงการพัฒนานวัตกร
                   แห่งประเทศไทย และ
                              วิศวกร นักวิจัย และวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Super AI Engineer
                              เพื่อบุกเบิกและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยให้
                   อาจารย์ประจําสถาบัน
                              สังคมไทยทัดเทียมสังคมโลก
                   เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   อธิบายว่า ภาคีปัญญา
                   ประดิษฐ์ที่จัดตั้งขึ้นในครั้งนี้
                   มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
                   ประเทศและสังคมไทยให้มี
       ความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากร บุคลากร และมีการบริหาร
       จัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็น
       ระบบ
       เครือข่ายภาคีนี้จะเป็น “ศูนย์กลาง” ที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้า
       มาแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน
       ท้ายที่สุดจะนําไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่
       ก้าวหน้าของประเทศไทย

       “AI จะเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะ
       ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับ
       ความต้องการของเทคโนโลยีนี้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่า
       ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ล้วนต้องการพัฒนา
       ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้” นายกสมาคม AI ระบุ
                                                  7
                                            NewsBites
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12