Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2563
P. 6

ɋǎǏǏljǃǥǗDžǏ˚Ɍ


                    ǜLjˤƮưǥǁˢǙˏƻƻǥǙǏǨDŽˠǚǓ˚
             Ǚǖ˯ƮǙˏ ˓ Lj ɋLjǑˎDžƮǏɌ ǗǏ˒ǥǒǩǃǏǚǓƮˠǐǬLjǛ˯ǁ J


       นี่คือยุคทองของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  หากแต่ AI ก็ถือเป็นโอกาสสําหรับผู้ที่มีความพร้อมและ
       Intelligence: AI) วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นําสูงสุดแห่งรัสเซีย  ปรับตัวได้อย่างเท่าทัน และนั่นหมายถึงโอกาสอันดีของ
       เคยพูดเอาไว้ว่า “ใครเป็นผู้นําด้าน AI ผู้นั้นจะได้ครองโลก” “ประเทศไทย” ที่จะสร้างเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีและ
                              นวัตกรรมด้วย
       ทุกวันนี้ AI เข้ามามีบทบาทแทบทุกวงการ AI จึงเป็นทั้งความหวัง
       และอนาคตของนานาประเทศ เห็นได้จากนโยบายจํานวนมาก “ไทยมีสมรรถนะทาง
       ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ AI อย่างถึงที่สุด  ด้านวิทยาศาสตร์และ
                              เทคโนโลยีอยู่ในระดับ
       “จีน” ตั้งเป้าเป็นผู้นําด้าน AI ภายในปี 2030 และเพิ่งจัด แถวหน้าของกลุ่มประเทศ
       ประชุมระดับชาติไปเมื่อปีที่ผ่านมา “สหรัฐอเมริกา” ทุ่มเม็ดเงิน อาเซียน แม้จะไม่เท่า
       มหาศาลทําวิจัยพัฒนา AI อย่างเข้มข้น “สหราชอาณาจักร”  สิงคโปร์แต่งานวิจัยและ
       ตั้ง Office for AI ทํางานร่วมกับสภา AI โดยมีผู้แทนจาก นวัตกรรมหลายด้านของ
       ภาครัฐและเอกชน หรือที่ “ญี่ปุ่น” ก็ได้ประกาศสร้างเศรษฐกิจ  ไทยก็สามารถทําในสิ่งที่
       5.0 ด้วยแนวคิด “AI as a service”       สิงคโปร์ทําไม่ได้ ส่วนขีด
                              ความสามารถด้าน BCG
       แม้ว่าการเกิดขึ้นของ AI จะมีผลกระทบต่อการจ้างงาน โดย (Bio Economy, Circular
       องค์การแรงงานนานาชาติ (ILO) องค์การสหประชาชาติ (UN)  Economy, Green Economy) ของคนไทยก็อยู่ในระดับ
       ประเมินเอาไว้ว่า จะทําให้อัตราการว่างงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก แถวหน้าของเอเชีย บางด้านยังอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก”
       ราว 11 ล้านคน ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า      ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา
                              วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระบุ

        6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11