Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2563
P. 5

ส่วนสําคัญที่สุดของอาคารแห่งนี้ก็คือการจัดแสดงนิทรรศการ
                              ถาวร “ธรรมประภา” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงาน
                              ด้านความยุติธรรม การช่วยเหลือผู้ต้องหาให้เข้าถึง
                              หลักนิติธรรม (Rule of Law) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของอดีต
                              ผู้ต้องขังหญิง โครงการกําลังใจเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
                              ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามา
                              เยี่ยมชม

                              “ข้าพเจ้าอยากสะท้อนให้เห็นว่า การทํางานเพื่อช่วยเหลือ
                              ผู้ด้อยโอกาสหรือพลั้งพลาด สามารถทําได้ตั้งแต่จุดใกล้
                              ตัวที่สุดคือตัวเรา ซึ่งเป็นผู้ให้หรือผู้ที่จะช่วยเหลือ สร้าง
                              กําลังใจให้ผู้อื่น” ตามพระราชดํารัสฯ เนื่องในวาระ 8 ปี กับ
                              การทรงงานช่วยเหลือและลดผู้ต้องขังหญิง

                              มากไปกว่านั้น หากย้อนกลับไปในปี 2554 ท่ามกลาง
                              วิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ กิติยาคาร ซึ่งขณะนั้น
                              ยังเป็นอาคารยิมเนเซียม 2 ได้ทําหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน
                              อย่างเสมอหน้าโดยไม่เลือกปฏิบัติมาแล้ว ด้วยการเป็น “ศูนย์
                              พักพิงชั่วคราว” บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยมากกว่า
                              1,500 ชีวิต

                              “กิติยาคารจึงมีความเป็นมา มีสายสัมพันธ์ผูกโยงอย่างเป็น
                              เนื้อเดียวกับประชาชน เป็นอาคารที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ
                              ให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอหน้า เท่าเทียม
                              ซึ่งตรงตามหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
                              พัชรกิติยาภาฯ” รศ.เกศินี ระบุ

                              รศ.เกศินี บอกอีกว่า ธรรมศาสตร์มีความตั้งใจที่จะเป็น
                              ส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ ด้านหนึ่งเราตั้งใจจะสร้างเมือง
                              อัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ จ.ปทุมธานี-นวนคร เพื่อ
                              เป็นต้นแบบของประเทศไทย อีกด้านหนึ่งเราเต็มใจที่จะใช้
                              พื้นที่ของเราบรรเทาปัญหาของ กทม. เพื่อรับใช้สังคมในฐานะ
                              ที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
                                                  5
                                           Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10