Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2563
P. 9

รศ.เกศิ นี วิ ฑู รชาติ
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
                  ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า
                  การลงนามบันทึกข้อตกลง
                  ความร่วมมือการให้บริการ
                  รถสามล้อไฟฟ้า และ MuvMi
                  Application มีวัตถุประสงค์
                  เพื่ อเพิ่ มความสะดวก
                  ความรวดเร็วและความปลอดภัย
                  ของการเดินทางโดยยานพาหนะ
       ที่เป็นสามล้อไฟฟ้า 100% ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
       สัญจรที่เป็นอัจฉริยะ มาไว้เป็นทางเลือกของการสัญจร
       บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังคงเดินหน้าเป็นต้นแบบให้กับ
       สังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการนําเอา
       เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
       ประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ


                                                  9
                                            NewsBites
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14