Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2563
P. 3

ɋƮˠDžˠǛǥǁǥǏɌ


                   ǣǥǁǥǏǪǠːǒǁǑǥljǛ˯DžˠǎǏǏlj

                ǪǖLjDŽ˚ljǥǏ˚ƮǪǠːǒǬǠljːǩǟ˦ˑǣǙǏǨƿǥƿLj
       การเติบโตอย่างไม่หยุดหย่อนของกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ที่ผ่านมา นักวิชาการ นักพัฒนา รวมถึงนักสิ่งแวดล้อมจํานวนมาก
       เมืองฟ้าอมรที่เต็มไปด้วยความหวังสําหรับนักแสวงหา ได้ออกมาประสานเสียงท้วงติงนโยบายแห่งรัฐ โดย
       ขณะนี้กําลังสร้างปัญหาในมุมกลับต่อผู้อยู่อาศัย  เห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะ “ชะลอ” หรือ “หยุด”
                              การเติบโตของกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ “เมืองส่วนขยาย” หรือ
       เมืองในอุดมคติ ทุกวันนี้ถูกแทนที่ด้วยสภาพความแออัด ถนนทุกสาย พื้นที่ชานเมือง (Sub-Urban) รับหน้าที่นี้แทน
       แน่นขนัดไปด้วยการจราจรที่คับคั่ง ปัญหามลพิษ-ฝุ่นละออง
       ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตผู้คน ความเร่งรีบผลักไส แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะใน
       ให้ต้องแข่งขันและผู้ที่ชนะเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่รอด พื้นที่ตอนบนของ กทม. ที่พรั่งพร้อมด้วยโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
       ในเมืองศิวิไลซ์แห่งนี้ต่อไปได้        ระบบขนส่งมวลชน และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนํา
                              อย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีทรัพยากร
                              ทั้งในแง่องค์ความรู้ นักวิชาการ ตลอดจนพื้นที่ที่กว้างขวาง

                                                  3
                                           Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8