Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2563
P. 4

“เรามั่นใจว่า เรามี
                    ศักยภาพเพียงพอที่จะ
                    รองรับกิจกรรมขนาด   ɉǩǏǥǐǨǗǥljǥǏƯǘǏǏǖ˯ǩǙ˔ǥǠljǥǛƽǣǒǁǑǥljǛˎˑǒǛ˦Lj
                    ใหญ่ของคนจากพื้นที่ ǫDŽ˒ǣǛːǥǒǫǏ ǠǥƮǁǑǥljǫljːǩdžːǥǩdžˢǛljƮˎLjǛˎǒǁǒǗǏ˒ǥǒ
                    ภาคกลางตอนบน
                              ǁǑǥljƽˎDŽǪǛ˒ǒǬLjǗˎǒǁljǪǖǨǬLjƽNjǨdžˢˑǛˎǒljˢǙǏǨƿǥƮǏ
                    ทั้งปทุมธานี อยุธยา
                              ǣˢƮljǥƮdžˢˑǛˎǒƯ˱ƮǙƷˠǩǗǎǫljːǬǠ˒ǩƽ˒ǥƯˤǒǁǑǥljǛ˯DžˠǎǏǏljɊ
                    สระบุรี ฯลฯ ได้ ซึ่ง
                    จะช่วยลดความแออัด        พระราชดํารัส ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
                    ของกรุงเทพฯ ชั้นในได้”
                    รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
                              ภายในอาคารประกอบด้วยหอประชุมใหญ่ ขนาดความจุ
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัย
                              3,500 ที่นั่ง ห้องประชุมขนาดกลาง ห้องสัมมนาขนาดเล็ก
                    ธรรมศาสตร์ ระบุ
                              และยังเชื่อมต่อกับ “อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี”
       กิจกรรมขนาดใหญ่ในที่นี้ หมายถึงการจัดมหกรรมการประชุม  ที่มีทั้งลานขนาดใหญ่ Concert Hall ห้องสมุดประชาชน
       นิทรรศการขนาดยักษ์ คอนเสิร์ตหรืออีเวนต์ระดับประเทศ  Co-working Space พื้นที่ Urban Farming ฯลฯ
       เทียบเท่าสเกลงานที่จัดในเมืองทองธานี

       จุดชี้ขาดที่ทําให้ธรรมศาสตร์มีศักยภาพในการรองรับคนจาก
       ภาคกลางตอนบน ส่วนสําคัญเป็นเพราะได้บูรณะจัดสร้าง
       “กิติยาคาร” อาคารแห่งใหม่ที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก
       สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
       กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จสิ้นเป็น
       ที่เรียบร้อยแล้ว


       สําหรับอาคารแห่งนี้ จัดสร้างขึ้นจาก 2 แนวคิดหลักคือ “ความยั่งยืน”
       และ “ความยุติธรรม” ซึ่งไม่อาจแยกขาดจากกันได้ ดั่งพระราชดํารัส
       ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ตอนหนึ่งว่า        4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9