Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2563
P. 9

ผู้ศ.ดีร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุุล
                 ร อั ง อัธิ กุ าร บุ ดีี ฝ่่ า ย
                 ความยั�งยืนและบุริหารศ้นย์รังสิต
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 ก ล่ าว ว่ ามหา วิ ทยา ลั ย
                 ธรรมศาสตร์พร้อมที่จะร่วม
                 สนับสนุนการด�าเนินโครงการฯ
                 ซึ่ งจะ ช่ วย ใ ห้ เ ด็ ก แ ละ
                 เยาวชนที่ขาดโอกาสได้รับ
                 การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
      ไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ เป็นคนคุณภาพของสังคมในอนาคต
      และโครงการที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนัก
      ถึงการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา ท�าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม
      ฝัึกความสามัคคี เรียนรู้ท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และร่วมเป็นส่วน
      หนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยปลูกฝัังจิตส�านึกที่ดี
      ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืน

      คุณนิธิช่ญา ศรีสุขพรช่ัย ที�ปรึกุษาสำานักุงานโครงกุาร
      ส่วนพระอังค์ฯ และรอังประธานสโมสรกุีฬาบุีบุีจี กล่าวว่า
      สโมสรกีฬาบีบีจี มีเป้าหมายปั้นนักกีฬาอาชีพ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
      เป้าหมายหลักคือเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาส กลุ่มเด็ก
      และเยาวชนในสถานพินิจ สถานสงเคราะห์ และเด็กและ
      เยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยง นักกีฬา
      สังกัดสโมสรกีฬาบีบีจีจะได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน
      นอกจากด้านเป็นเลิศทางกีฬาแล้ว นักกีฬาจะได้รับการศึกษา
      และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สโมสรจัดขึ้นเพื่อสร้างแนวความคิด
      และทัศนคติที่ดีในการด�ารงชีวิตในสังคม

      ปัจจุบันสโมสรกีฬาบีบีจี มีเด็กและเยาวชนในโครงการ
      ทั้งสิ้นกว่า 662 คน มียิมกีฬา 7 แห่งในหน่วยงานสังกัด
      กรมพินิจฯ และ 1 แห่ง ในหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและ
      เยาวชน ซึ่งในอนาคตทางสโมสรกีฬาบีบีจีจะขยายโครงการไป
      4 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัด
      ระยอง ศูนย์ฝัึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี
      และพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ให้ครอบคลุม
      พื้นที่ทั่วประเทศ ตามแนวพระราชด�าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
      เจ้าฟั้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
      สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระเมตตาถึงเด็กและ
      เยาวชนในกลุ่มนี้


                                          NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14