Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
P. 8

‘เสาฆ่าเชื้อ UVC’

                    ฉายแสงได้ในพื้นที่กว้าง

                    โควิด-19 ตายเรียบ 100%       คณะวิิศวิกุรรมศาสตร์ (TSE) โดีย รศ.ดร.ธีร เจียรศิริพื่งษ์กุล มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ ในฐานะผูู้้คิดีค้นแลัะพััฒนา
       คณบุดี่คณะวิิศวิกุรรมศาสตร์ มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ แลัะ  นวิัตกุรรมเสาฆ่าเชุ่�อดี้วิยแสง UVC เปิดีเผู้ยวิ่า เสาฆ่าเชุ่�อ
       รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ� รองคณบุดี่ฝ่ายวิิจึัยแลัะบุัณฑูิตศ่กุษา ดีังกุลั่าวิเหมาะสำาหรับุฉายแสงฆ่าเชุ่�อโรคที่่�อยู่ในพั่�นที่่�กุวิ้าง
       คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ ร่วิมกุัน เชุ่น ตลัาดี หร่อพั่�นผู้ิวิต่าง ๆ เน่�องจึากุแสง UVC ม่ศักุยภาพั
       เปิดีเผู้ยควิามสำาเร็จึผู้ลักุารคิดีค้นแลัะผู้ลัิตนวิัตกุรรมที่่�ชุ่�อวิ่า  ที่่�จึะฆ่าไวิรัสโควิิดี-19 ไดี้แบุบุ 100%
       “TSE UVC Sterilizer” หร่อเสาฆ่าเชุ่�อดี้วิยแสง UVC ไดี้
       สำาเร็จึ ม่ลัักุษณะเป็นเสาสูง 1.2 เมตร พัร้อมติดีตั�งหลัอดีไฟ อย่างไรกุ็ตาม แสง UVC เป็นแสงที่่�ม่อันตรายมากุ เพัราะ
       4 ดี้าน ที่่�ม่กุำาลัังสูงพัอที่่�จึะที่ำาลัายผู้นังเซึ่ลัลั์ของไวิรัส สามารถุที่ะลัุผู้่านเซึ่ลัลั์ผู้ิวิหนังมนุษย์ไดี้ หร่อหากุจึ้องมอง
                  โควิิดี-19 โดียหลัอดีไฟจึะ นานเกุิน 5 นาที่่ อาจึที่ำาให้ตาบุอดีไดี้ ฉะนั�นจึำาเป็นต้องใชุ้
                  ที่ำามุม 20 องศา ซึ่่�งจึะที่ำาให้ อย่างระมัดีระวิังแลัะถุูกุวิิธ่ภายใต้กุารควิบุคุมอย่างใกุลั้ชุิดี
                  สามารถุฉายแสงลังถุ่งพั่�นผู้ิวิ โดียผูู้้ใชุ้ต้องถุอยออกุมาจึากุพั่�นที่่�ฉายแสงอย่างน้อย 10 เมตร
                  ดีินหร่อผู้ิวิถุนนไดี้
                              “เราไดี้ออกุแบุบุให้สามารถุตั�งเวิลัาถุอยหลัังไดี้ ค่อเม่�อเปิดี
                  ผศ.ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ ใชุ้งานแลั้วิ เคร่�องจึะเริ�มที่ำางานหลัังจึากุนั�น 5-10 นาที่่ ซึ่่�ง
                  อา จึ าร ย์ ประ จึำา ภาค ที่ำาให้ผูู้้เปิดีใชุ้งานถุอยออกุมาไดี้ จึากุนั�นเคร่�องจึะที่ำางานอย่าง
                  วิิชุาวิิศวิกุรรมเคร่�องกุลั อัตโนมัติอ่กุเป็นเวิลัาราวิ 20 นาที่่ เพั่�อฆ่าเชุ่�อโรค โดียรัศม่
                  คณะวิิ ศ วิกุ รรมศาสต ร์  ของแสงจึะห่างจึากุจึุดีติดีตั�งเสาประมาณ 2 เมตร” ผศ.ดร.
                              ปรัชญา กุลั่าวิ

        8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13