Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
P. 9

รศ.ดร.ธีร กุลั่าวิวิ่า เสาฆ่าเชุ่�อ เข้มข้น นั�นจึ่งเป็นภารกุิจึของมหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ที่่�จึะ
                  ดี้วิยแสง UVC เหมาะสำาหรับุ ต้องม่ส่วินร่วิมในกุารคลั่�คลัายปัญหาดี้วิย
                  นำาไปใชุ้ในพั่�นที่่�กุวิ้างในชุ่วิง
                  เวิลัาที่่�ไม่ม่คน เชุ่น ตลัาดี แผู้งค้า ที่ั�งน่� คณาจึารย์มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์จึ่งไดี้ร่วิมม่อกุัน
                  ห้างสรรพัสินค้า สนาม พั่�นที่่� คิดีค้น แลัะผู้ลัิตเสาฆ่าเชุ่�อดี้วิยแสง UVC ออกุมาจึำานวิน
                  สาธารณะ ฯลัฯ ที่่�ปิดีแลั้วิ โดีย 4 เคร่�อง โดียลั่าสุดีไดี้มอบุให้กุับุศูนย์ปฏิบุัติกุารภาวิะฉุกุเฉิน
                  กุารใชุ้งานง่ายมากุเพั่ยงแค่นำา โรคโควิิดี-19 ตลัาดีพัรพััฒน์ เพั่�อนำาไปใชุ้ฆ่าเชุ่�อหลัังกุารพั่น
                  ไปตั�งตามจึุดีต่าง ๆ เปิดีคำาสั�ง ยาในบุริเวิณตลัาดีพั่�นที่่�เส่�ยง โดียม่ นพั.เอนกุ มุ่งอ้อมกุลัาง
                  อัตโนมัติ แลัะถุอยออกุมา เม่�อ ผูู้้อำานวิยกุารสำานักุงานป้องกุันควิบุคุมโรคที่่� 4 สระบุุร่ แลัะ
                  เคร่�องที่ำางานเสร็จึในแต่ลัะ ที่่มบุุคลัากุรฯ เป็นผูู้้แที่นรับุมอบุ
       รอบุกุ็จึะดีับุไปเอง ที่ำาให้สามารถุย้ายไปยังจึุดีอ่�น ๆ ไดี้ต่อไป
                              “ครั�งน่�อาจึารย์แลัะที่่มบุุคลัากุร TSE ใชุ้เวิลัาเพั่ยง 2-3 วิัน
       “ข้อดี่ของกุารฆ่าเชุ่�อดี้วิยแสง UVC ค่อเชุ่�อไวิรัสจึะตาย 100%  หลัังจึากุไดี้รับุกุารประสานงานจึากุ สำานักุงานป้องกุันแลัะ
       ในทีุ่กุ ๆ ที่่�ที่่�แสงส่องถุ่ง ไม่ต้องเชุ็ดีเหม่อนแอลักุอฮอลั์ ไม่ต้อง ควิบุคุมโรคที่่� 4 ในกุารผู้ลัิตเคร่�องดีังกุลั่าวิ เพั่�อให้ที่ันต่อ
       ใชุ้กุำาลัังคนมากุ แต่ในกุรณ่ที่่�แสงส่องไม่ถุ่งหร่อไม่ที่ะลัุ เชุ่น  กุารใชุ้งาน ในฐานะอธิกุารบุดี่ ขอย่นยันวิ่า มหาวิิที่ยาลััย
       พั่�นผู้ิวิที่่�อยู่ดี้านหลััง กุ็จึะไม่ถุูกุฆ่าเชุ่�อ โดียเคร่�องน่�ม่ต้นทีุ่น ธรรมศาสตร์จึะให้กุารสนับุสนุนทีุ่กุภาคส่วินในกุารสู้ภัยโควิิดี-19
       กุารผู้ลัิตราวิ 3,000-4,000 บุาที่เที่่านั�น” รศ.ดร.ธีร กุลั่าวิ ครั�งน่�อย่างเต็มควิามสามารถุ แลัะมั�นใจึวิ่าประเที่ศไที่ยจึะ
                              กุ้าวิผู้่านภัยสุขภาพัครั�งน่�ไดี้อย่างแน่นอน” รศ.เกศินี กุลั่าวิ
                  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                  กุลั่าวิวิ่า ในฐานะที่่�เป็น
                  มหาวิิที่ยาลััยเพั่�อประชุาชุน
                  แลัะม่ศูนย์ต่างๆ กุระจึายอยู่
                  ในพั่�นที่่�ยุที่ธศาสตร์สำาคัญของ
                  ประเที่ศ นั�นที่ำาให้ตลัอดีระยะ
                  เวิลัาที่่�ผู้่านมา มหาวิิที่ยาลััย
                  ธรรมศาสตร์ไดี้มุ่งเน้นเร่�อง
                  กุารพััฒนาคุณภาพัชุ่วิิตคนใน
                  พั่�นที่่� ควิบุคู่ไปกุับุกุารให้
       บุริกุารที่างวิิชุากุาร โดียเฉพัาะในสถุานกุารณ์กุารแพัร่
       ระบุาดีของโควิิดี-19 ระลัอกุใหม่ ซึ่่�ง จึ.ปทีุ่มธาน่ ไดี้รับุ
       ผู้ลักุระที่บุจึนม่กุารประกุาศปิดีตลัาดี แลัะควิบุคุมพั่�นที่่�อย่าง
                                            NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14