Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565
P. 9

ในรูปแบบ Metaverse ฉะนั้นภายใต้ความไม่แน่นอนของ ทางด้าน รศ.ดร.พิภพ อุดร
       โลกที่ผันผวน ซับซ้อน และคลุมเครือ ทางสถาบันการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
       มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะร่วมกันระดมสมอง เพื่อมองไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ข้างหน้าอย่างรอบด้าน และช่วยกันประเมินว่ามหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สภาเศรษฐกิจ
       จะต้องปรับตัวอย่างไร             โลก (World Economic
                              Forum : WEF) ระบุว่า เมื่อ
       อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวคิดว่าหัวใจส�าคัญของค�าตอบคือ เทคโนโลยีเข้ามาจะท�าให้
       ความคล่องตัวรวมไปถึง Sandbox ที่จะท�าให้การเรียนรู้ งานจ�านวนมากหมดความจ�าเป็น
       พัฒนาผ่านประสบการณ์การลงมือท�า ความส�าเร็จ  และหายไป คนจะตกงาน
       ความผิดพลาด และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแบบไม่สะดุด  มหาศาล โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า
       ภายใต้ระบบและพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เอื้อให้ทุกคนสามารถ งานจะหายไปกว่า 80 ล้านต�าแหน่ง แต่จะมีงานที่เพิ่มขึ้น
       ทดลองสิ่งใหม่ได้โดยไม่เจ็บตัว ไม่สร้างความเสียหาย หรือ มาอีก 97 ล้านต�าแหน่ง หากมหาวิทยาลัยจะเดินหน้าแบบเดิม
       ใช้ต้นทุนที่มากเกินไป            ก็จะไม่ตอบโจทย์ คนที่ผลิตออกไปก็อาจจะไม่มีงานท�า เพราะ
                              งานที่เคยมีในปัจจุบันจะหายไปหมด
       นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเรียนรู้แห่งอนาคต ในปีหน้า
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเปิดตัว “ท่าพระจันทร์  “โจทย์ใหญ่คือหากมหาวิทยาลัยคิดว่าจะท�าหน้าที่ผลิต
       Metaverse City” ขึ้น โดยจะปรับพื้นที่ท่าพระจันทร์ 50 ไร่  คนออกไปเพื่อเป็นแรงงานในทุกอุตสาหกรรม มันจะเกิด
       ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในเรื่องการเมืองไทย ศิลปะ วัฒนธรรม  ปรากฏการณ์คนไม่มีงานท�า เพราะเทคโนโลยีเข้าไป request
       และประวัติศาสตร์ ที่จะตอบโจทย์ทั้งนักเรียน นักศึกษา  งานของเขา ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ท�าให้เกิดงานงอกขึ้น
       และนักท่องเที่ยว ซึ่งหากประสบความส�าเร็จก็จะยกระดับ อีกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งก็ไม่มีคนที่มีทักษะจะเข้าไปท�า ด้านหนึ่ง
       ไปยัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง-ศูนย์พัทยา คนตกงานเพราะไม่มีงานท�า อีกด้านหนึ่งก็หาคนท�างานในงาน
       Metaverse City ต่อไป             ที่ต้องการให้ท�าไม่ได้” รศ.ดร.พิภพ ระบุ

       รศ.เกศินี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดเตรียม  รศ.ดร.พิภพ กล่าวอีกว่า การท�างานจะต้องเจอทั้งคนใน
       Co-Working space ที่จะเป็นชุมชนส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ประเทศ หรือคนที่มาจากต่างประเทศก็สามารถท�างานร่วมกันได้
       และการเรียนรู้ไปจนถึงวันที่นักศึกษาสามารถระดมทุน  เพราะความหลากหลายจะเป็นเรื่องที่ส�าคัญในอนาคต ซึ่ง
       ขยายกิจการไปสู่ความเป็น Unicorn ได้ และยังได้สร้าง มหาวิทยาลัยต้องปลูกฝัง 3R คือ recognized การยอมรับ
       ความร่วมมือในการพัฒนาก�าลังคน พัฒนาทักษะ การสร้าง เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมือนกัน Respect เคารพความต่าง
       ความปลอดภัย การป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัย ทั้งรูปแบบการเรียนรู้ การพูดจา สรีระทางร่างกาย
       คุกคามทางไซเบอร์ ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ ถ้าไม่ยอมรับและเคารพความต่างจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ และ
       การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และที่ประชุม reciprocate การตอบแทน เมื่อสามารถเคารพผู้อื่นก็จะได้
       อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ปอท.) 4 เครือข่ายด้วย ความเคารพตอบแทน

































                                            NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14