Page 2 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565
P. 2

THAMMASAT
                THAMMASAT


                                A Monthly M agazine
                         3

                     Special   18
               กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
            พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 Alumni
                            ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2564-2565
                         4   นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล มอบเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา

                   Cover Story
              ธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดตัว “IJC-FOODSEC”  20
                            Synergy
                         6   คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมมือ สถาบันเสริมศึกษาฯ

                   NewsBites     หอสมุดป๋วยฯ ธรรมศาสตร์ เปิดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และวิจัย
                            นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คว้างานวิจัยดีด้านตลาดทุน
        88 ปี ธรรมศาสตร์ กับปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ President of EFMD Global
           30 ปี SIIT ธรรมศาสตร์ ยกระดับสู่ ‘Education Hub’  ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ Hiroshima University
         ธรรมศาสตร์ หนุน 9 วิสาหกิจชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ธรรมศาสตร์ ร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำาสตรีโลก ครั้งที่ 32
          ธรรมศาสตร์ จับมือภาคเอกชน เปิดหลักสูตรกัญชา-กัญชง

                        14   22

                  Perspectives    Campuses
                            ศูนย์ลำ�ป�ง
              QUEER ความหลากหลาย ที่ไม่ได้จำากัดแค่ชื่อ 30 ปี ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ

                        16    ศูนย์พัทย�

                     GREATS    ร่วมมือ สกพอ. วางแผนสร้าง Medicare Hub
                            ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        นักศึกษาธรรมศาสตร์ คิดค้น “ชุดตรวจหาโรคไต” ทำาได้เองที่บ้าน       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสัตร์ http://www.tu.ac.th

       จุุลัสัารธรรมศาสัตร์
       เพื่่�อเผยแพื่ร่่ข่่าวสาร่ เร่่�องน่่าร่้� และกิิจกิร่ร่มต่่าง ๆ ข่องมหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์แกิ่อาจาร่ย์ บุุคลากิร่ น่ักิศึกิษา ศิษย์เกิ่าและผ้�สน่ใจทั�วไป
       ท่�ปรึกษา ร่องศาสต่ร่าจาร่ย์ ดร่.อร่ร่ถสิทธิ� พื่าน่แกิ�ว , จงกิล มณีีสวัสดิ�
       กองบรรณาธิการ ณีัฐกิาญจน่์ หัน่จร่ัส , อาร่ยา แต่�ไพื่บุ้ลย์ศักิดิ� , พื่ีร่ะวัฒน่์ จัน่ทร่์สว่าง , พื่ร่ดา ร่ัต่น่าน่น่ท์ , เมษาวดี วุฒิปร่ะพื่ัน่ธ์พื่งศ์
       ลลิดา สวัสดี , ศุภณีา เย็น่เป็น่สุข่ , ปร่ะภาพื่ัน่ธ์ ว่องไว , ศิลาวุฒิ น่วลนุ่กิุล , ศักิดิ�เดช ธน่าพื่ร่กิุล , สงคร่าม มีบุุญญา , ธีร่ะ พื่ร่าหมณี์ยอด
       จุัดัทำาโดัย
       งาน่ส่�อสาร่องค์กิร่ กิองแผน่งาน่ มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์
       โทรศััพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4441-79 ต่่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493
       E-mail pr.tu@hotmail.com Website www.tu.ac.th/media

       พื่ิมพื่์ท่�
       โร่งพื่ิมพื่์มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์ โทรศััพท์ 0-2564-3104-6
                                  e-magazine http://www.tu.ac.th/media

      CORPORATE VALUES          VISION          4F STRATEGY
                                     4F STRATEGY
                         VISION
      CORPORATE VALUES
                      มหาวิิทยาลััยระดัับโลักเพื่่�อประชาชน FUTURE WORKFORCE
         เป็นเลัิศ เป็นธรรม                    FUTURE WORKPLACE
                      WORLD CLASS UNIVERSITY
         ร่วิมนำาสัังคม        FOR THE PEOPLE       FUTURE CAMPUS LIFE
                                     FUTURE COLLABORATION
   1   2   3   4   5   6   7