Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565
P. 7

กลัยุที่ธ์แลัะที่ิศที่างในการดำาเนินงานที่่�ชัดเจัน โดยมืุ่่งเน้นไป ดีร.สัมีคิดี กลั่าวัอ่กวั่า หากถามื่วั่าอนาคตข้้างหน้าบำที่บำาที่
     ที่่�การพิัฒนากำาลัังคนแห่งอนาคต (Future Workforce)  ข้องธรรมื่ศาสตร์เป็นอย่างไร บำที่บำาที่ธรรมื่ศาสตร์ก็ค่อ
     พิัฒนาที่่�ที่ำางานแห่งอนาคต (Future Workplace) พิัฒนา เป็นแหลั่งปัญญา ผ่ลัิตบำุคลัากรเพิ่�อออกไปข้ับำเคลั่�อนที่ำาให้
     คุณภาพิช่วัิตแลัะสังคมื่แห่งอนาคต (Future Life and เกิดการเปลั่�ยนแปลังที่่�ด่ข้้�น ผ่ลัิตนักศ้กษาซึ่้�งเป็นผู่้นำา
     Society) แลัะพิัฒนารูปแบำบำควัามื่ร่วัมื่มื่่อแห่งอนาคต  การเปลั่�ยนแปลังในสังคมื่ในบำ้านเมื่่อง เพิ่�อสิ�งที่่�ด่กวั่า
     (Future Collaboration) พิร้อมื่กันน่�ยังใส่ใจัในการดูแลั นั�นก็ค่อบำที่บำาที่ที่่�แที่้จัริงข้องมื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์
     ด้านสิ�งแวัดลั้อมื่แลัะคุณภาพิช่วัิต เพิ่�อมืุ่่งสู่การเป็นเมื่่อง
     มื่หาวัิที่ยาลััยอัจัฉริยะไปสู่ควัามื่ยั�งย่น ด้วัยแนวัที่าง Smart  ดีร.สัมีคิดี กลั่าวัวั่า ควัามื่ซึ่่�อสัตย์ สุจัริต แลัะการมื่่คุณธรรมื่
     Management เพิ่�อให้มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์นั�นก้าวัสู่ ค่อแนวัคิดการดำาเนินช่วัิตที่่�ได้มื่าจัากครอบำครัวั แลัะถ่อ
     ควัามื่เป็น Smart University อย่างแที่้จัริง  เป็นแกนหลัักข้องช่วัิต เพิราะหากข้าดสองสิ�งน่�โอกาสที่่�ช่วัิต
                            จัะไปผ่ิดที่ิศผ่ิดที่างมื่่สูงมื่าก ดังนั�นเราควัรย้ดสิ�งน่�ไวั้ เมื่่�อได้
               ด้าน ดีร.สัมีคิดี กลั่าวัปาฐกถา เข้้าสู่ช่วังเวัลัาข้องวััยรุ่นทีุ่กคนจัะต้องเจัอสิ�งแวัดลั้อมื่ที่่�ยั�วัยุ
               พิิเศษหัวัข้้อ “88 ปี ธรรมื่ศาสตร์  แต่หากเรามื่่แกนหลัักที่่�แข้็งแรง ควัามื่ชั�วัร้ายต่าง ๆ ก็ไมื่่มื่่
               กับำสังคมื่ไที่ย” เน่�องในโอกาส  ที่างที่ำาอะไรเราได้ ฉะนั�นด้วัยหลัักการน่� ถ้าเจัอเร่�องที่่�ไมื่่ด่
               ได้รับำมื่อบำรางวััลัเข้็มื่เก่ยรติยศ  คนก็จัะไมื่่ที่ำา
               ประจัำาปี 2565 ตอนหน้�ง
               วั่า ตลัอดระยะเวัลัา 88 ปี  “ผ่มื่อยากจัะบำอกวั่าเวัลัาที่่�เราเป็นวััยรุ่น เรามื่ักคิดวั่าสิ�งเดิมื่ๆ
               ข้องธรรมื่ศาสตร์จัะพิบำวั่า  ที่่�คนอายุมื่ากสอนมื่ันลั้าสมื่ัย น่�เป็นเร่�องปกติ เพิราะเข้าอยู่ใน
               บำางช่วังเวัลัาเง่�อนไข้อันเป็น โลักอ่กโลักหน้�ง แต่ผ่มื่โตข้้�นมื่าจันถ้งอายุข้นาดน่� คำาแนะนำา
               เบำ้าหลัอมื่สุกงอมื่สมื่บำูรณ์  โบำราณ ไมื่่มื่่สักข้้อที่่�ผ่ิดเลัย ข้องทีุ่กอย่างที่่�ผ่่านกาลัเวัลัามื่า
     จันสามื่ารถผ่ลัิตบำุคลัากรออกไปข้ับำเคลั่�อนร่วัมื่เปลั่�ยนแปลัง  มื่ันพิิสูจัน์ด้วัยเวัลัา ฉะนั�นเราต้องรับำฟััง การที่่�คุณมื่่รากเป็นสิ�ง
     สังคมื่ได้ แต่ในบำางช่วังบำางเง่�อนไข้อันเป็นเบำ้าหลัอมื่กลัับำ ที่่�ด่ที่่�สุดแลั้วั คุณเคยเห็นต้นไมื่้ที่่�เติบำใหญ่โดยที่่�ไมื่่มื่่รากไหมื่
     เบำาบำางลังเพิราะติดเร่�องข้้อจัำากัดข้องสังคมื่แลัะการเมื่่อง จัน มื่ันเป็นไปไมื่่ได้ ฉะนั�นเราต้องเอาสิ�งที่่�มื่่อยู่แลั้วักับำข้องใหมื่่
     มื่่คำาพิูดวั่าจัิตวัิญญาณข้องธรรมื่ศาสตร์หายไป ส่วันตัวัมื่องวั่า มื่าผ่สมื่ผ่สานให้ที่ันสมื่ัยยิ�งข้้�น” ดีร.สัมีคิดี กลั่าวั
     จัิตวัิญญาณข้องธรรมื่ศาสตร์ไมื่่ได้หายไปไหน แลัะพิร้อมื่กลัับำ
     มื่าลัุกโชนได้ทีุ่กเมื่่�อ          อน้�ง สำาหรับำรายนามื่ข้องผู่้ที่่�ได้รับำรางวััลัในงานวัันสถาปนา
                            แห่งมื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ครั�งน่� ประกอบำด้วัย รางวัล
     “ส่วันตัวัคิดวั่าคำาวั่าจัิตวัิญญาณธรรมื่ศาสตร์นั�นเป็นผ่ลัพิวัง ก่รติย์าจารย์์แห�งมีหาวิที่ย์าลัย์ธรรมีศาสัติร์ ประจำาปี
     จัากเง่�อนไข้อันเป็นเบำ้าหลัอมื่ในรั�วัมื่หาวัิที่ยาลััย กับำควัามื่มืุ่่งมื่ั�น 2564 จัำานวัน 1 ที่่าน ได้แก่ ศ.ดีร.สัุรศักดีิ� ลิข้สัิที่ธิ�วัฒนกุล
     แลัะจัิตสำาน้กข้องคนธรรมื่ศาสตร์ในแต่ลัะยุค แลัะเง่�อนไข้ คณะนิติิศาสัติร์
     อันเป็นเบำ้าหลัอมื่น่�ส่วันตัวัเช่�อวั่าไมื่่ได้หยุดนิ�ง แลัะเป็น
     สิ�งที่่�เปลั่�ยนแปลังได้ ปรับำปรุงได้สามื่ารถนำาองค์ประกอบำใหมื่่ ๆ รางวัลครูดี่เดี�น ประจำาปี 2564 แก่ผู่้ที่่�มื่่ควัามื่เส่ยสลัะ
     ที่่�สอดคลั้องกับำควัามื่ที่ันสมื่ัยแลัะควัามื่ต้องการข้องคนใน อุที่ิศตนให้แก่การสอนอย่างมื่่ประสิที่ธิภาพิแลัะต่อเน่�อง
     แต่ลัะยุค” ดีร.สัมีคิดี กลั่าวั       มื่่จัริยธรรมื่แลัะเมื่ตาธรรมื่ เป็นแบำบำอย่างควัามื่เป็นครูที่่�ด่
                            จัำานวัน 3 ที่่าน ประกอบำด้วัย 1. รศ.ดีร.โสัภารัติน์ จารุสัมีบััติิ
     ดีร.สัมีคิดี กลั่าวัอ่กวั่า เมื่่�อใดที่่�นักศ้กษาได้รับำการส่งเสริมื่ คณะรัฐศาสตร์ ครูด่เด่นสาข้าสังคมื่ศาสตร์ 2. ผ่ศ.อดีิศร
     สนับำสนุนให้สนใจัมื่ิติข้องบำ้านเมื่่อง แลัะมื่่โอกาสได้แสดงออก หมีวกพิมีาย์ คณะศิลัปศาสตร์ ครูด่เด่นสาข้ามื่นุษยศาสตร์
     ในสังคมื่ ที่ั�งสังคมื่ธรรมื่ศาสตร์หร่อสังคมื่ภายนอกพิร้อมื่ 3. รศ.ดีร.สัุเปญญา จิติติพันธ์ คณะวัิที่ยาศาสตร์แลัะเที่คโนโลัย่
     รับำฟััง เคารพิ คอยช่�แนะอย่างมื่่เหตุผ่ลั ส่วันตัวัเช่�อวั่าด้วัย ครูด่เด่นสาข้าวัิที่ยาศาสตร์แลัะเที่คโนโลัย่
     เง่�อนไข้จัากเบำ้าหลัอมื่แลัะโอกาสที่่�ได้รับำจัะที่ำาให้คนสนใจั
     ปัญหาบำ้านเมื่่อง แลัะจัิตสำาน้กที่่�จัะที่ำางานให้สังคมื่นั�นจัะกลัับำ รางวัลบัุคลากรดี่เดี�น ประจำาปี 2564 ซึ่้�งมื่อบำให้แก่
     ข้้�นมื่าได้ทีุ่กเมื่่�อ           บำุคลัากรที่่�อุที่ิศตนให้แก่การปฏิิบำัติงานในมื่หาวัิที่ยาลััย
                            ธรรมื่ศาสตร์ รวัมื่ 4 ประเภที่ รวัมื่ที่ั�ง โล�เก่ย์รติิย์ศ ประเภที่
     “ในอด่ต ผ่มื่อยากเป็นตัวัอย่างให้คนในรุ่นวั่าต้องกลั้าเข้้าสู่ ศิษย์์เก�าดี่เดี�น ให้กับำศิษย์เก่าที่่�ได้สำาเร็จัการศ้กษาออก
     การเมื่่อง อย่าหลั่กหน่การเมื่่อง เพิราะวั่าคนไที่ยส่วันหน้�ง ไปที่ำางานรับำใช้สังคมื่แลัะประเที่ศชาติ รวัมื่ที่ั�งเป็นผู่้ที่่�ให้
     มื่องวั่าไมื่่ควัรเข้้าไปยุ่งให้เปลั่องตัวั แต่ส่วันตัวักลัับำมื่องวั่า การสนับำสนุนการดำาเนินงานข้องมื่หาวัิที่ยาลััย อ่ก 52 ราย
     ไมื่่ใช่ ถ้าเราไมื่่พิยายามื่ส่งเสริมื่คนรุ่นใหมื่่เข้้าไป การเมื่่อง
     มื่ันก็ไมื่่ด่ จั้งต้องเอาคนด่ ๆ ให้เข้้าไป ด้วัยมืู่ลัเหตุน่�จั้งเป็นจัุด
     เริ�มื่ต้นข้องช่วัิตตน อย่างไรก็ตามื่ในช่วัิตการที่ำางานเราเป็นแค่
     มื่นุษย์ปุถุชน การแก้ไข้ปัญหาบำ้านเมื่่อง ไมื่่ใช่วั่าเราจัะที่ำาได้
     ทีุ่กอย่าง บำางอย่างก็ที่ำาได้พิอสมื่ควัร แต่การที่ำางานบำางครั�ง
     เราไมื่่สามื่ารถ Maximize แต่ต้อง Optimize หาจัุดพิอด่”
     ดีร.สัมีคิดี กลั่าวั


                                          NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12