Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565
P. 6

สถาปินื่า 88 ปิี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์


        “ดร.สมคิด จัาตุศร่พิทักิษ์” รับรางวิัลัเข็็มเกิ่ยรติยศ

         ปิาฐกิถายำ�า ต้องส�งเสริมคนื่รุ�นื่ใหม�เข็้าส่�กิารเม่อง


     มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ จััดงานวัันสถาปนาแห่ง ธรรมื่ศาสตร์ ค่อจัะต้องมื่่ควัามื่รู้คู่คุณธรรมื่ ซึ่้�งสองสิ�งน่�ต้อง
     มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ ประจัำาปี 2565 ข้้�น เมื่่�อวัันที่่� 27  ประกบำอยู่ด้วัยกันเสมื่อ เพิราะหากมื่่ควัามื่รู้แต่ข้าดคุณธรรมื่
     มื่ิถุนายน 2565 โดยในปีน่�ถ่อเป็นการก้าวัเข้้าสู่ปีที่่� 88 ข้อง ก็จัะยิ�งเกิดผ่ลัเส่ยแก่คนอ่�น ดังคำากลั่าวัข้องคุณกุหลัาบำ
     มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ นับำตั�งแต่หลัวังประดิษฐ์มื่นูธรรมื่ สายประดิษฐ์ ที่่�วั่า ฉันรักธรรมื่ศาสตร์เพิราะธรรมื่ศาสตร์สอน
     (ปร่ด่ พินมื่ยงค์) ในฐานะผู่้ประศาสน์การ ได้สถาปนา ให้ฉันรักประชาชน เพิราะเราอยู่ในสังคมื่ เราคิดถ้งแค่ตัวัเอง
     มื่หาวัิที่ยาลััยวัิชาธรรมื่ศาสตร์แลัะการเมื่่อง (มื่ธก.) ข้้�นเป็น ไมื่่ได้ ควัามื่เข้้าใจัเพิ่�อนมื่นุษย์จั้งเป็นสิ�งสำาคัญ
     ครั�งแรกในวัันที่่� 27 มื่ิถุนายน 2477
                            รศ.เกศิน่ วิฑููรชาติิ อธิการบัดี่
     สำาหรับำกิจักรรมื่ในงานวัันสถาปนาแห่งมื่หาวัิที่ยาลััย มีหาวิที่ย์าลัย์ธรรมีศาสัติร์
     ธรรมื่ศาสตร์ ซึ่้�งตรงกับำวัันที่่� 27 มื่ิถุนายนข้องทีุ่กปี เริ�มื่ตั�งแต่ กลั่าวัวั่า ตลัอด 88 ปีที่่�ผ่่านมื่า
     พิิธ่เจัริญพิระพิุที่ธมื่นต์ในช่วังเช้า ถัดจัากนั�นเป็นพิิธ่ประกาศ มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ได้
     ยกย่องผู่้ประกอบำคุณงามื่ควัามื่ด่ให้เป็น “ก่รตยาจัารย์แห่ง ดำารงตนอยู่ในฐานะสถาบำัน
     มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์” “ครูด่เด่นข้องมื่หาวัิที่ยาลััย การศ้กษาชั�นนำาข้องประเที่ศไที่ย
     ธรรมื่ศาสตร์” “บำุคลัากรด่เด่น” ตลัอดจันผู่้ที่รงเก่ยรติที่่�ควัรค่า ธรรมื่ศาสตร์ได้ปรับำเปลั่�ยนสู่
     กับำ “รางวััลัเข้็มื่เก่ยรติยศ” ซึ่้�งในปี 2565 มื่หาวัิที่ยาลััย มื่ิติใหมื่่ ๆ เพิ่�อตอบำโจัที่ย์สังคมื่
     ธรรมื่ศาสตร์ได้มื่่มื่ติมื่อบำเข้็มื่เก่ยรติยศให้แก่ ดีร.สัมีคิดี  ไที่ยแลัะระดับำโลักมื่าโดยตลัอด
               จาติุศร่พิที่ักษ์ อด่ตรองนายก ที่ั�งการพิัฒนาโครงสร้างหลัักสูตรที่่�ส่งเสริมื่คนรุ่นใหมื่่ สร้าง
               รัฐมื่นตร่ แลัะรัฐมื่นตร่อ่กหลัาย การเร่ยนรู้ได้ตลัอดช่วัิต นำาเที่คโนโลัย่มื่าใช้ในระบำบำการเร่ยน
               วัาระ          การสอน พิร้อมื่ปรับำสภาพิแวัดลั้อมื่ที่่�เอ่�อต่อการเร่ยนรู้ เพิ่�อ
                            ยกระดับำสู่มื่หาวัิที่ยาลััยระดับำโลักเพิ่�อประชาชน (World-
               ศาสัติราจารย์์พิเศษ นรนิติิ class University for the People)
               เศรษฐ บัุ ติ ร นา ย์ ก สั ภ า
               มีหาวิที่ย์าลัย์ธรรมีศาสัติร์  รศ.เกศิน่ กลั่าวัอ่กวั่า ในวัาระพิิเศษข้องการครบำรอบำ 88
               เปิดเผ่ยวั่า สิ�งสำาคัญที่่�สุดข้อง ปีน่� จั้งนับำเป็นอ่กหน้�งก้าวัที่่�สำาคัญในการส่งเสริมื่แลัะพิัฒนา
               ผู่้นำารุ่นใหมื่่ตามื่จัิตวัิญญาณ เพิ่�อนำาพิามื่หาวัิที่ยาลััยเปิดประตูไปสู่โลักสมื่ัยใหมื่่ ด้วัย


      6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11