Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565
P. 5

ดีร.วรรณพ วิเศษสังวน  4. เที่คโนโลัย่ Agri-Mycotoxin binder ซึ่้�งเป็นนวััตกรรมื่
                ผู่้อำา น วย์ ก า ร ศูน ย์์พัน ธุ  การนำาวััสดุเหลั่อที่ิ�งที่างการเกษตรมื่าประยุกต์ใช้ในการลัด
                วิศวกรรมีและเที่คโนโลย์่  สารพิิษจัากราในอาหารสัตวั์ โดยวััสดุน่�สามื่ารถลัดสารพิิษ
                ช่วภาพแห�งชาติิ หร่อไบัโอเที่ค  จัากราที่่�ส่งผ่ลัให้สัตวั์เกิดควัามื่ผ่ิดปกติที่างร่างกายแลัะ
                สัวที่ช. กลั่าวัวั่า สวัที่ช.  ระบำบำภูมื่ิคุ้มื่กันได้หลัากหลัายชนิด เช่น อะฟัลัาที่็อกซึ่ิน บำ่1
                ได้จััดตั�ง Sustainable  (Aflatoxin B1) ซึ่่ราลั่โนน (Zearalenone) โอคราที่๊อกซึ่ิน เอ
                Food and Functional  (Ochratoxin A) ฟัูโมื่นิซึ่ิน บำ่1 (Fumonisin B1) แลัะ
                Ingredient Agenda   ด่อ็อกซึ่่นิวัาลั่นอลั (Deoxynivalenol)
                เพิ่�อตอบำโจัที่ย์อุตสาหกรรมื่
     อาหารแลัะอาหารสัตวั์ไวั้ที่่�จัุดเด่ยวั หร่อ One Stop Service IJC-FOODSEC มืุ่่งวัิจััยแลัะพิัฒนาด้านนวััตกรรมื่อาหารแลัะ
     แลัะยังมื่่ควัามื่พิร้อมื่ด้านโครงสร้างพิ่�นฐานที่่�สามื่ารถดำาเนิน อาหารสัตวั์ โดยเน้นการพิัฒนาเที่คโนโลัย่กระบำวันการผ่ลัิต
     งานวัิจััยตั�งแต่ระดับำห้องปฏิิบำัติการวัิจััย สู่การที่ดสอบำระบำบำ เพิ่�อลัดการสูญเส่ยระหวั่างกระบำวันการแลัะใช้ประโยชน์จัาก
     การผ่ลัิตในระดับำก้�งอุตสาหกรรมื่ จันได้ต้นแบำบำผ่ลัิตภัณฑ์์ ที่รัพิยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่�อให้เกิดการลัดต้นทีุ่น
     ที่่�พิร้อมื่ถ่ายที่อดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพิาณิชย์ได้อย่าง การผ่ลัิตแลัะเพิิ�มื่ผ่ลักำาไร นอกจัากน่� ยังมืุ่่งวัิจััยเพิ่�อเพิิ�มื่มืู่ลัค่าให้แก่
     ครบำวังจัร การจััดตั�ง IJC-FOODSEC ถ่อเป็นกุญแจัสำาคัญ ผ่ลัผ่ลัิตที่างการเกษตรแลัะที่รัพิยากรช่วัภาพิในประเที่ศ
     ที่่�จัะช่วัยส่งเสริมื่ควัามื่เข้้มื่แข้็งข้องงานวัิจััยด้านอาหารข้อง  แลัะศ้กษาด้านควัามื่ปลัอดภัยข้องอาหาร โดยเฉพิาะในเร่�อง
     สวัที่ช. โดยเฉพิาะการที่่� สวัที่ช. มื่่โอกาสเสริมื่ควัามื่แข้็งแกร่ง สารพิิษจัากราเพิ่�อยกระดับำข้่ดควัามื่สามื่ารถข้องผู่้ประกอบำการ
     กับำพิันธมื่ิตร เช่น Queen’s University Belfast ซึ่้�งมื่่ ในประเที่ศไที่ย แลัะ ASEAN ให้มื่่ศักยภาพิในการที่่�จัะ
     ควัามื่เป็นเลัิศด้านการเกษตรแลัะอาหารในระดับำโลัก แลัะ ก้าวัข้้�นมื่าเป็นศูนย์กลัางข้องการผ่ลัิตแลัะการส่งออกอาหาร
     มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์         ในระดับำโลัก

     รศ.เกศิน่ วิฑููรชาติิ กลั่าวัอ่กวั่า นักวัิจััยภายใต้ IJC- Prof. Dr. Christopher
     FOODSEC ได้พิัฒนาผ่ลังานวัิจััยที่่�ประสบำควัามื่สำาเร็จั  Elliott, OBE, Institute
     สามื่ารถใช้งานได้จัริงหร่อมื่่ประสิที่ธิภาพิในการนำาไปพิัฒนา for Global Food
     ต่อยอดเชิงพิาณิชย์ ซึ่้�งถ่อเป็นพิ่�นฐานสำาคัญที่่�จัะช่วัย Security, Queen’s
     ยกระดับำอุตสาหกรรมื่อาหารแลัะอาหารสัตวั์ในประเที่ศแลัะ University Belfast
     ระดับำภูมื่ิภาค                เปิดเผ่ยวั่า ไบำโอเที่ค แลัะ
                            Institute for Global
     ตัวัอย่างผ่ลังานวัิจััยที่่�ประสบำควัามื่สำาเร็จัที่่�พิัฒนาโดยนักวัิจััย Food Security, QUB มื่่
     ภายใต้ IJC-FOODSEC ได้แก่           ควัามื่ร่วัมื่มื่่อที่างการวัิจััย
                            เร่�องควัามื่ปลัอดภัยที่างอาหาร
     1. เที่คโนโลัย่ช่วัภัณฑ์์ (biocontrol technology) ช่วัภัณฑ์์ แลัะการพิัฒนาบำุคลัากรมื่ามื่ากกวั่า 10 ปี ควัามื่ร่วัมื่มื่่อ
     สำาหรับำควับำคุมื่โรคพิ่ชรวัมื่ที่ั�งสามื่ารถย่อยสลัายสารเคมื่่ ดังกลั่าวัมื่่ผ่ลังานเป็นที่่�ประจัักษ์อย่างต่อเน่�อง ต่อมื่าในปี
     ตกค้างในดินที่างการเกษตร มื่่ควัามื่โดดเด่น ค่อ เป็นชุดช่วัภัณฑ์์ พิ.ศ. 2563 ควัามื่ร่วัมื่มื่่อระหวั่าง 2 สถาบำันได้ข้ยาย
     พิร้อมื่ใช้ที่่�มื่่ควัามื่สะดวักในการเตร่ยมื่ ใช้เวัลัาสั�นในการเพิิ�มื่ ครอบำคลัุมื่ควัามื่ร่วัมื่มื่่อกับำมื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ สร้าง
     ปริมื่าณเช่�อแบำคที่่เร่ยที่่�มื่่ประโยชน์ที่ำาให้ที่ันต่อสถานการณ์  ผ่ลักระที่บำในทีุ่กมื่ิติที่ั�งการร่วัมื่วัิจััย การพิัฒนาบำุคลัากร
     การระบำาดข้องโรคพิ่ชสำาคัญที่างเศรษฐกิจัมื่่ต้นทีุ่นการผ่ลัิตที่่�  วัิจััยแลัะนักศ้กษาแลัะการที่ำางานร่วัมื่กับำภาคเอกชน โดยใน
     ประหยัด ผู่้ใช้สามื่ารถนำาไปใช้ได้ด้วัยตนเองเพิ่ยงอ่านคู่มื่่อ  เด่อนมื่กราคมื่ 2565 ผู่้บำริหาร QUB ได้ตัดสินใจัสนับำสนุน
     การใช้แลั้วัปฏิิบำัติตามื่ก็สามื่ารถได้ช่วัภัณฑ์์ที่่�มื่่คุณภาพิ  การจััดตั�ง IJC-FOODSEC เพิ่�อเป็นศูนย์กลัางในการสร้าง
     เช่นเด่ยวักับำการที่ดลัองในระดับำห้องปฏิิบำัติการ ควัามื่เป็นเลัิศที่ั�ง 3 มื่ิติข้้างต้นในระดับำอาเซึ่่ยน

     2. NSTDA-Dyes ค่อ ส่ย้อมื่อินที่ร่ย์เร่องแสงชนิดใหมื่่  ศูนย์วัิจััยนานาชาติด้านควัามื่มื่ั�นคงที่างอาหาร (International
     (novel luminescent organic dyes) เป็นสาร   Joint Research Center on Food Security) ตั�งอยู่
     ไฮโดรคาร์บำอนซึ่้�งเป็นนวััตกรรมื่ที่างเคมื่่ที่่�ถูกคิดค้น สังเคราะห์ ที่่�ศูนย์พิันธุวัิศวักรรมื่แลัะเที่คโนโลัย่ช่วัภาพิแห่งชาติ สวัที่ช.
     แลัะจัดสิที่ธิบำัตรโดยที่่มื่นักวัิจััยในโครงการไมื่โคสมื่าร์ต คณะผู่้บำริหารประกอบำด้วัย Prof. Dr. Christopher Elliott,
     (MycoSMART) ใช้สำาหรับำเช่�อมื่ต่อกับำแอนติบำอด่เฉพิาะที่่� QUB ผู่้ก่อตั�ง ประธานกรรมื่การที่่�ปร้กษานานาชาติ แลัะ
     ตรวัจัจัับำสารพิิษจัากเช่�อราได้อย่างแมื่่นยำา โดยสามื่ารถอ่าน  Bualuang ASEAN Chair Professor on Food Security
     ผ่ลัการตรวัจัวััดสารพิิษได้อย่างชัดเจันจัากแสงส่ข้อง NSTDA-Dyes (แต่งตั�งโดยมื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์) แลัะ ศ.ดร.นิศรา
     ภายใต้สภาวัะที่่�เหมื่าะสมื่หร่อใช้เคร่�องมื่่ออย่างง่าย การุณอุที่ัยศิริ นักวัิจััยอาวัุโส ที่่มื่วัิจััยไมื่โครอะเรย์แบำบำ
                            ครบำวังจัร ศูนย์พิันธุวัิศวักรรมื่แลัะเที่คโนโลัย่ช่วัภาพิแห่งชาติ แลัะ
     3. MycoSMART kit เป็นชุดตรวัจัที่่�ใช้เที่คนิคไมื่โครอะเรย์ ผ่ศ.ดร.อวัันวั่ เพิ็ชรคงแก้วั อาจัารย์ประจัำาสาข้าวัิที่ยาศาสตร์
     แลัะ lateral flow strip test มื่าผ่นวักเข้้าด้วัยกันที่ำาให้ แลัะเที่คโนโลัย่การอาหาร คณะวัิที่ยาศาสตร์แลัะเที่คโนโลัย่
     สามื่ารถตรวัจัสารพิิษจัากเช่�อราได้ที่่ลัะหลัายชนิดแบำบำพิกพิา  มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ เป็นผู่้อำานวัยการศูนย์
     แลัะวััดค่าแบำบำ semi-quantitative อ่กด้วัย


                                         Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10