Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565
P. 3

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์
           จััดกิิจักิรรมเนื่่�องในื่วิันื่เฉลัิมพระชนื่มพรรษา

        พระบาทสมเด็จัพระวิชิรเกิลั้าเจั้าอย่�หัวิ รัชกิาลัท่� 10
        เมื่่�อวัันอังคารที่่� 26 กรกฎาคมื่ 2565 มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์จััดพิิธ่ถวัายสัตย์ปฏิิญาณเพิ่�อเป็น
        ข้้าราชการที่่�ด่แลัะพิลัังข้องแผ่่นดิน พิร้อมื่ที่ั�งร่วัมื่ที่ำากิจักรรมื่จัิตอาสาบำำาเพิ็ญสาธารณประโยชน์
        ปลัูกต้นรวังผ่้�งจัำานวัน 10 ต้น เน่�องในโอกาสวัันเฉลัิมื่พิระชนมื่พิรรษา 28 กรกฎาคมื่ 2565
        ณ อาคารโดมื่บำริหาร มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมื่่ ผ่ศ.ดร.ณัฐพิลั แสงอรุณ ผู่้ช่วัยอธิการบำด่
        ฝ่่ายบำริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพิช่วัิต เป็นผู่้กลั่าวัรายงาน แลัะมื่่ รศ.ดร.ดนุพิันธ์ วัิสุวัรรณ รองอธิการบำด่
        ฝ่่ายวัางแผ่นแลัะพิัฒนาคุณภาพิ เป็นประธานในพิิธ่

        นอกจัากน่� ในวัันพิุธที่่� 27 กรกฎาคมื่ 2565 ณ หอประชุมื่ศร่บำูรพิา มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ ที่่าพิระจัันที่ร์
        ได้มื่่การจััดพิิธ่ถวัายสัตย์ปฏิิญาณเพิ่�อเป็นข้้าราชการที่่�ด่แลัะพิลัังข้องแผ่่นดิน เน่�องในโอกาสวัันเฉลัิมื่
        พิระชนมื่พิรรษา พิระบำาที่สมื่เด็จัพิระเจั้าอยู่หัวั ซึ่้�งมื่่การถ่ายที่อดสดพิิธ่แบำบำออนไลัน์ผ่่านระบำบำ Zoom
        Meeting ข้อง กระที่รวังการอุดมื่ศ้กษา วัิที่ยาศาสตร์ วัิจััยแลัะนวััตกรรมื่


        ในพิิธ่ถวัายสัตย์ปฏิิญาณเพิ่�อเป็นข้้าราชการที่่�ด่แลัะพิลัังข้องแผ่่นดิน คำากลั่าวัมื่่ใจัควัามื่วั่า “จะประพฤติิปฏิิบััติิติน
        เป็นข้้าราชการและพนักงานที่่�ดี่ มี่ความีซื่่�อสััติย์์สัุจริติ เจริญรอย์ติามีเบั่�องพระย์ุคลบัาที่ มีุ�งมีั�นแน�วแน�
        แก้ไข้ปัญหาข้องชาติิและข้องประชาชน สัร้างสัรรค์คุณประโย์ชน์แก�แผ่�นดีิน ดีำาเนินช่วิติโดีย์ย์ึดีมีั�นใน
        หลักธรรมีคำาสัอนแห�งศาสันาและติามีแนวที่างในพระบัรมีราโชวาที่ติลอดีไป”


                                           Special  3
   1   2   3   4   5   6   7   8