Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2565
P. 4

มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์


            ร�วิมเปิิดตัวิ “IJC-FOODSEC”


          ศ่นื่ย์วิิจััยนื่านื่าชาติด้านื่ควิามมั�นื่คงทางอาหาร

     มื่หาวัิที่ยาลััยธรรมื่ศาสตร์ ร่วัมื่กับำสำานักงานพิัฒนา ต่อยอดจัากพิ่�นฐานควัามื่พิร้อมื่ข้องผู่้มื่่ส่วันได้ส่วันเส่ย
     วัิที่ยาศาสตร์แลัะเที่คโนโลัย่แห่งชาติ (สวัที่ช.) แลัะ Queen’s  ในอุตสาหกรรมื่อาหารไที่ย โดยการยกระดับำคุณภาพิ
     University Belfast (QUB) เปิดศูนย์วัิจััยนานาชาติ สร้างมื่าตรฐานแลัะควัามื่ปลัอดภัยข้องผ่ลัิตภัณฑ์์ การสร้าง
     ด้านควัามื่มื่ั�นคงที่างอาหาร (International Joint Research ผ่ลัิตภัณฑ์์ใหมื่่โดยเฉพิาะในกลัุ่มื่อาหารเพิ่�อสุข้ภาพิ
     Center on Food Security หร่อ IJC-FOODSEC)   ผ่ลัิตภัณฑ์์อาหารฟัังก์ชัน (functional foods) หร่อ
     มืุ่่งผ่ลัิตงานวัิจััยระดับำโลักเพิ่�อสร้างควัามื่ปลัอดภัยแลัะ การพิัฒนาเป็นสารประกอบำมืู่ลัค่าสูง (functional Ingredient)
     ควัามื่มื่ั�นคงที่างอาหาร ตลัอดห่วังโซึ่่อุปที่านในภูมื่ิภาคอาเซึ่่ยน  ซึ่้�งเป็นผ่ลัิตภัณฑ์์ที่่�ตลัาดเติบำโตอย่างมื่าก


                ศา สัติ ราจารย์์ พิเศษ  ร ศ.เ ก ศิ น่  วิ ฑูู ร ชา ติิ
                ดีร.เอนก เหล�าธรรมีที่ัศน์  อธิการบัดี่มีหาวิที่ย์าลัย์
                รั ฐ มี น ติร่ ว� า กา ร  ธรรมีศาสัติร์ กลั่าวัวั่า
                กระที่รวงการอุดีมีศึกษา  แผ่นการดำาเนินงานวัิจััย
                วิที่ย์าศาสัติร์ วิจัย์และ แลัะพิัฒนาที่่�เป็นโจัที่ย์จัาก
                นวัติกรรมี เปิดเผ่ยวั่า ค วั า มื่ต้ อง กา ร ข้ อง
                อุตสาหกรรมื่อาหารเป็นหน้�ง ภาคเอกชนตั�งแต่เริ�มื่ต้น
                ในอุตสาหกรรมื่หลัักข้อง ถ่อเป็นกลัไกที่่�สำาคัญในการ
                ประเที่ศไที่ยที่่�มื่่ควัามื่เข้้มื่แข้็ง ผ่ลัักดันการถ่ายที่อดงาน
                ที่ั�งในระดับำประเที่ศแลัะ วัิจััยแลัะเที่คโนโลัย่ให้กับำภาค
     ระดับำโลัก สร้างมืู่ลัค่าที่างเศรษฐกิจัให้กับำประเที่ศไที่ยอย่าง อุตสาหกรรมื่นำาไปใช้ประโยชน์ โดยมื่่อุตสาหกรรมื่เป้าหมื่าย
     ต่อเน่�อง อุตสาหกรรมื่อาหารเป็นหน้�งในสาข้ายุที่ธศาสตร์  ค่อ อุตสาหกรรมื่อาหาร อุตสาหกรรมื่อาหารสัตวั์แลัะอาหาร
     ภายใต้โมื่เดลัเศรษฐกิจั BCG (Bio-Circular-Green   เสริมื่สัตวั์ ซึ่้�งจัะสร้างผ่ลักระที่บำที่างเศรษฐกิจัให้กับำประเที่ศ
     Economic Model) ซึ่้�งรัฐบำาลัได้กำาหนดให้เป็นวัาระแห่งชาติ  ลัดการนำาเข้้าผ่ลัิตภัณฑ์์จัากต่างประเที่ศ แลัะเกิดการสร้าง
     ผ่ลัิตภัณฑ์์อาหารมื่่ศักยภาพิในการเพิิ�มื่มืู่ลัค่า GDP จัาก  ผ่ลัิตภัณฑ์์ใหมื่่ที่่�มื่่คุณภาพิ เพิิ�มื่ข้่ดควัามื่สามื่ารถในการ
     0.6 ลั้านลั้านบำาที่ เป็น 0.9 ลั้านลั้านบำาที่ ด้วัยการพิัฒนา แข้่งข้ันข้องภาคเอกชน


      4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9