Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
P. 10

ธรรมศาสตร์ ผนัึก


        ทัรู ดิิจัิทััล อคาเดิม่ เสริมทัักษะคนัไทัย

        ร่วิมพัฒนัาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate

     มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ โดิย์ รศ.เกศินั้ วิิฑูรชาติ อุธิการบดิ้  ไม่วิ่าจะเป็นัการเก็บรวิบรวิม การวิิเคราะห์ หร่อุการนัำาไปใช้งานั
     แลัะ ทรู ดิิจิทัลั โดิย์ ณัฐ์วิุฒิ อุมรวิิวิัฒนั์ ประธานักรรมการ  ทั�งในัเชิงธุรกิจ การตลัาดิ การศึกษา รวิมไปถึงในัทุก ๆ วิงการ
     บริษัท ทรู ดิิจิทัลั กรุ๊ป จำากัดิ ร่วิมกันัพื่ัฒนัาหลัักสูตร TU x TDA ทำาให้ม้แนัวิโนั้มควิามต้อุงการบุคลัากรท้�ม้ทักษะในัดิ้านันั้�
     Co-Certificate ย์กระดิับทักษะดิ้านัดิิจิทัลัให้คนัไทย์ม้ควิามรู้ มากย์ิ�งข้ึ�นั อุันันัำามาซึ่ึ�งการข้าดิแคลันับุคลัากรกลัุ่มดิังกลั่าวิ
     ควิามสามารถพื่ร้อุมเข้้าสู่โลักธุรกิจย์ุคใหม่ ประเดิิมเปิดิ มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ในัฐ์านัะสถาบันัการศึกษาชั�นันัำาท้�
     คอุร์สดิ้านั Business Data Analytics หลัักสูตรระย์ะสั�นั ผลัิตบัณฑิตเพื่่�อุตอุบโจทย์์สังคมแลัะประเทศ ม้เป้าหมาย์ท้�
     ท้�จะเสริมทักษะดิ้านัการวิิเคราะห์ข้้อุมูลั เร้ย์นัรู้หลัักการ จะพื่ัฒนัาข้้ดิควิามสามารถให้แก่นัักเร้ย์นั นัักศึกษา รวิมทั�ง
     แนัวิคิดิ แลัะทฤษฎ้ ตลัอุดิจนัเคร่�อุงม่อุท้�สำาคัญในัการ ประชาชนัทุกคนั เพื่่�อุสร้างโอุกาสแลัะลัดิช่อุงวิ่างข้อุงทักษะ
     วิิเคราะห์ข้้อุมูลัข้นัาดิใหญ่ สร้างบุคลัากรท้�สามารถใช้ข้้อุมูลั ท้�ตลัาดิแรงงานักำาลัังต้อุงการ โดิย์ร่วิมกับทรู ดิิจิทัลั อุคาเดิม้
     ท้�ม้อุย์ู่มหาศาลั เพื่่�อุสร้างประโย์ชนั์แลัะควิามไดิ้เปร้ย์บ พื่ัฒนัาหลัักสูตร “TU x TDA Co-Certificate Program
     ในัการแข้่งข้ันัทางธุรกิจ สอุดิคลั้อุงกับควิามต้อุงการข้อุงตลัาดิ in Business Data Analytics” ซึ่ึ�งเป็นัหลัักสูตรแรก
     แรงงานัในัปัจจุบันั พื่ร้อุมรับประกาศนั้ย์บัตรรับรอุงจาก ท้�เปิดิตัวิในัรูปแบบคอุร์สเร้ย์นัระย์ะสั�นัท้�ม้ควิามทันัสมัย์ ผสมผสานั
     มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ แลัะ ทรู ดิิจิทัลั อุคาเดิม้ การเร้ย์นัรู้จากบทเร้ย์นัท้�นั่าสนัใจ แลัะมุ่งเนั้นัการปฏิิบัติจริง
                            มากข้ึ�นั ทั�งย์ังจะไดิ้รับใบรับรอุงท้�เป็นั Co-Certification
     โดิย์คอุร์ส “TU x TDA Co-Certificate Program in  ซึ่ึ�งเป็นัเสม่อุนัตราประทับท้�จะช่วิย์รับรอุงควิามรู้
     Business Data Analytics” ม้ระย์ะเวิลัาเร้ย์นัรวิม 49 ชั�วิโมง ควิามสามารถข้อุงบุคลัากรท้�ม้ทักษะในัดิ้านันั้� เช่�อุวิ่าจุดิแข้็ง
     เร้ย์นัทุกวิันัเสาร์-อุาทิตย์์ เวิลัา 09.00-16.00 นั. ระหวิ่าง ดิ้านัวิิชาการข้อุงธรรมศาสตร์ เม่�อุรวิมกับประสบการณ์ข้อุง
     วิันัท้� 4-26 ม้นัาคม 2566 ณ คณะพื่าณิชย์ศาสตร์แลัะ  ทรู ดิิจิทัลั อุคาเดิม้ จะช่วิย์เติมเต็มช่อุงวิ่างกันัไดิ้เป็นัอุย์่างดิ้
     การบัญช้ มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ท่าพื่ระจันัทร์ ย์ิ�งไปกวิ่านัั�นั ภาย์ในั 1 ปี จะเปิดิหลัักสูตร mini MBA
                            Program หร่อุคอุร์สเร้ย์นัรวิม
               รศ.เกศินีี วิิฑููรชาติิ อธิิการบดีี 200 ชั�วิโมง ท้�จะเพื่ิ�มควิามเข้้มข้้นั
               มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ ข้อุงเนั่�อุหาในัเชิงลัึกมากย์ิ�งข้ึ�นั
               เปิดิเผย์วิ่า บนัโลักข้อุงเทคโนัโลัย์้ อุ้กดิ้วิย์
               ดิิจิทัลัแลัะระบบสารสนัเทศ
               ในัปัจจุบันั เป็นัท้�ทราบดิ้ถึงควิาม ณัฐวิุฒิ อมรวิิวิัฒนี์ ประธิานี
               สำาคัญข้อุงศาสตร์ดิ้านัข้้อุมูลั (Data  กรรมการ บริษัท ทรู ดีิจัิทัลั กรุ๊ป
               Science)         จัำากัดี กลั่าวิวิ่า ควิามร่วิมม่อุ

     10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15