Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
P. 6

บูรณะ “โดิม ทั่าพระจัันัทัร์”

          ศูนัย์รวิมจัิตวิิญญาณธรรมศาสตร์


        ปรับ-เปล่�ยนั แต่คงอัตลักษณ์ดิั�งเดิิม     อุาคารสำาคัญท้�เป็นัสัญลัักษณ์ข้อุงชาติทางประวิัติศาสตร์ แลัะปรับปรุงพื่่�นัท้�ภาย์ในั เพื่่�อุให้เหมาะสำาหรับการใช้งานัแลัะ
     การเม่อุง แลัะเป็นัจิตวิิญญาณข้อุงมหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์  ทันัสมัย์มากข้ึ�นั เนั่�อุงจากม้ควิามทรุดิโทรม
     ในัฐ์านัะสัญลัักษณ์พื่ิทักษ์ธรรมข้อุงประชาชนัแลัะสังคมไทย์
     โดิย์ใช้เทคนัิควิิธ้ระดิับสากลัท้�เป็นัไปตามกรรมวิิธ้ท้� เพื่่�อุให้อุาคาร “ตึกโดิม” สอุดิคลั้อุงกับวิิสัย์ทัศนั์ข้อุง
     กรมศิลัปากรแลัะ UNESCO ระบุไวิ้ในัฐ์านัะท้�เป็นัอุาคาร มหาวิิทย์าลััย์ ในัการเป็นัมหาวิิทย์าลััย์ท้�ย์ั�งย์่นั (PEOPLE
     สำาคัญข้อุงชาติ                AND SUSTAINABILITY) ท้�ผสานัระหวิ่างเร่�อุงสิ�งแวิดิลั้อุม
                            พื่ลัังงานั ผู้คนั แลัะควิามสมัย์ใหม่ โดิย์ย์ังคงอุัตลัักษณ์ดิั�งเดิิม
     โดิย์การบูรณะครั�งนั้� ไดิ้ม้การปรับมุมมอุงภาย์นัอุกข้อุง ข้อุงตึกโดิม การปรับปรุงในัครั�งนั้� ซึ่ึ�งคาดิวิ่าจะแลั้วิเสร็จ
     ตัวิอุาคาร “ตึกโดิม” ท้�ปัจจุบันับริบทโดิย์รอุบไม่ส่งเสริม ในัปี 2569 แลัะจะพื่ร้อุมเปิดิใช้งานัแลัะให้บริการแก่ทุกคนั
     ควิามสง่างามข้อุงตึกในัฐ์านัะอุาคารสำาคัญข้อุงชาติ ทั�งย์ัง โดิย์เท่าเท้ย์มไดิ้ในัทันัท้
     ม้การทรุดิเอุ้ย์งข้อุงอุาคาร บริเวิณรอุย์ต่อุการเช่�อุมอุาคาร
     การทรุดิตัวิท้�ไม่เท่ากันัข้อุงโครงสร้างท้�เกิดิคนัลัะย์ุคสมัย์ มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ไดิ้ดิำาเนัินัการในัส่วินัข้อุงเฟสท้� 1
     ซึ่ึ�งม้รูปแบบโครงสร้างท้�แตกต่างกันั แลัะการเส่�อุมสภาพื่ การสำารวิจทางโบราณคดิ้ แลั้วิเสร็จเร้ย์บร้อุย์ โดิย์ไดิ้ทำาการ
     ข้อุงอุาคารแลัะวิัสดิุแบ่งการปรับปรุง 3 เฟส ไดิ้แก่  สรุปราย์ลัะเอุ้ย์ดิ แลัะส่งให้กับทางกรมศิลัปากรตรวิจสอุบ
     1) การสำารวิจทางโบราณคดิ้ เนั่�อุงจากเป็นัอุาคารท้�ม้ควิามสำาคัญ ต่อุไป หลัังจากนัั�นัจะเริ�มดิำาเนัินัการในัเฟสท้� 2 การปรับ
     ทางประวิัติศาสตร์ 2) การปรับฐ์านัราก เนั่�อุงจากม้การทรุดิเอุ้ย์ง ฐ์านัราก โดิย์ม้การลั้อุมรั�วิสูงเพื่่�อุควิามปลัอุดิภัย์ข้อุง
     ข้อุงอุาคาร แลัะ 3) การปรับพื่่�นัท้�ใช้สอุย์ข้อุงตึกโดิม  ประชาชนัท้�สัญจรไปมาในับริเวิณดิังกลั่าวิดิ้วิย์      6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11