Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
P. 8

มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนัย์ลำาปาง

                พัฒนัาอย่างไม่หยุดิยั�ง


          ขยายโอกาสทัางการศึกษาสู่ภููมิภูาค


     สภามหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ไดิ้ม้มติข้ย์าย์โอุกาสทางการ การพัฒนีาดี้านีกายภาพ
     ศึกษาไปสู่ภูมิภาค ณ ศูนัย์์ลัำาปาง เม่�อุปี พื่.ศ. 2539 โดิย์ม้
     การจัดิการเร้ย์นัการสอุนัระดิับปริญญาตร้ การบริการวิิชาการ มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง ให้ควิามสำาคัญกับ
     แก่สังคม แลัะการทำานัุบำารุงศิลัปวิัฒนัธรรม ตอุบสนัอุง ควิามปลัอุดิภัย์ข้อุงนัักศึกษาแลัะบุคลัากรเป็นัอุันัดิับหนัึ�ง
     ควิามต้อุงการข้อุงชุมชนัในัเข้ตจังหวิัดิทางภาคเหนั่อุ ซึ่ึ�งไดิ้ม้การพื่ัฒนัาทั�งเร่�อุงระบบไฟฟ้าส่อุงสวิ่างภาย์ในั
                            มหาวิิทย์าลััย์ ระบบรักษาควิามปลัอุดิภัย์โดิย์การสร้างรั�วิ
               รศ.ดีร.สุปรียา แก้วิลัะเอียดี  ตลัอุดิแนัวิเข้ตรอุบมหาวิิทย์าลััย์ท้�แข้็งแรง การติดิตั�ง
               รองอธิิการบดีีฝ่่ายบริหาร กลั้อุงวิงจรปิดิ (CCTV) เพื่ิ�มเติมในัพื่่�นัท้�ซึ่ึ�งเป็นัไปตามกฎหมาย์
               ศูนีย์ลัำาปางแลัะกฎหมาย  วิ่าดิ้วิย์การคุ้มครอุงข้้อุมูลัส่วินับุคคลั ปรับปรุงอุาคารสถานัท้�
               มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์  อุุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พื่ร้อุมต่อุการเร้ย์นัการสอุนั
               กลั่าวิวิ่า ตลัอุดิระย์ะเวิลัา
               30 ปีท้�ผ่านัมา มหาวิิทย์าลััย์ นัอุกจากนั้� ในัเร่�อุงการคมนัาคมข้นัส่ง ไดิ้ม้การดิำาเนัินัการพื่ัฒนัา
               ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง ไดิ้ ระบบข้นัส่งท้�สามารถเช่�อุมต่อุนัักศึกษาศูนัย์์ลัำาปาง สู่พื่่�นัท้�
               พื่ัฒนัาทั�งทางดิ้านักาย์ภาพื่  การใช้ช้วิิตอุ่�นั ๆ โดิย์ดิำาเนัินัการจัดิซึ่่�อุรถกอุลั์ฟแลัะรถราง
               ดิ้านัวิิชาการ ดิ้านัการให้บริการ ไฟฟ้า เพื่่�อุให้บริการรับ-ส่งนัักศึกษาแลัะบุคลัากร ซึ่ึ�งไดิ้
     สังคม แลัะดิ้านัเคร่อุข้่าย์ควิามร่วิมม่อุ ซึ่ึ�งสอุดิคลั้อุงกับ ดิำาเนัินัการก่อุสร้างจุดิบริการรอุรถ BUS STOP ตลัอุดิ
     ย์ุทธศาสตร์ข้อุงมหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์แลัะเป้าหมาย์ เส้นัทางการให้บริการภาย์ในัมหาวิิทย์าลััย์
     ข้อุงการจัดิตั�งมหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง ท้�เป็นั
     มหาวิิทย์าลััย์ท้�ม้ควิามเป็นัเลัิศทางวิิชาการ ท้�ตอุบโจทย์์ “เราพื่ย์าย์ามปรับปรุงทางดิ้านักาย์ภาพื่มาโดิย์ตลัอุดิ ทั�งการ
     ชุมชนัแลัะสังคม                ซึ่่อุมแซึ่มอุาคารเร้ย์นั อุาคารกิจกรรมนัักศึกษา สิ�งอุำานัวิย์


      8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13