Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
P. 5

รางวิัลันีักวิิจััยดีีเดี่นีแห่งชาติิ จัำานีวินี 1 ท่านี ดีังนีี�
     1. ศาสตราจารย์์ ดิร.ศากุนั บุญอุิต คณะพื่าณิชย์ศาสตร์
     แลัะการบัญช้ (สาข้าเศรษฐ์ศาสตร์)

     รางวิัลัผลังานีวิิจััย จัำานีวินี 7 รางวิัลั ดีังนีี�
     ระดีับดีี 7 รางวิัลั

     1. ผลังานีวิิจััยเรื�อง “การเพิ�มศักยภาพการแบ่งติัวิแลัะ
     การเจัริญพัฒนีาไปเป็นีเซลัลั์กระดีูกของเซลัลั์ติ้นีกำาเนีิดี
     มีเซนีไคม์ที�แยกจัากเนีื�อเยื�อรกของมนีุษย์โดียสาร
     แอนีโดีรกราโฟไลัดี์” โดิย์
     1. ผู้ช่วิย์ศาสตราจารย์์ ดิร.ดิวิงรัตนั์ ตันัติกัลัย์าภรณ์
     2. ศาสตราจารย์์ ดิร.นัาย์แพื่ทย์์ภาคภูมิ เข้้ย์วิลัะม้าย์
     3. ศาสตราจารย์์ ดิร.ศิริกุลั มะโนัจันัทร์  รางวิัลัวิิทยานีิพนีธิ์ จัำานีวินี 2 รางวิัลั ดีังนีี�
     4. รอุงศาสตราจารย์์ ดิร.ชัย์รัตนั์ ตัณทราวิัฒนั์พื่ันัธ์ ระดีับดีีมาก 2 รางวิัลั
     5. นัฤพื่งศ์ ภูนัิคม แลัะคณะ
      คณะแพื่ทย์ศาสตร์              1. วิิทยานีิพนีธิ์เรื�อง “พลัศาสติร์ของพลัาสมาโค้งที�มี
                            เกลัียวิสนีามแม่เหลั็กแลัะกระแส” โดิย์
     2. ผลังานีวิิจััยเรื�อง “การพิจัารณาวิินีิจัฉััยคดีีของศาลั ดิร.ภากร วิ่อุงไวิทย์กรกุลั
     รัฐธิรรมนีูญ ติามบทบัญญัติิ มาติรา 144 ของรัฐธิรรมนีูญ คณะวิิทย์าศาสตร์แลัะเทคโนัโลัย์้
     แห่งราชอาณาจัักรไทย พุทธิศักราช 2560” โดิย์
     1. รอุงศาสตราจารย์์ ดิร.สุปร้ย์า แก้วิลัะเอุ้ย์ดิ 2. วิิทยานีิพนีธิ์เรื�อง “การทำาให้หนี้าที�เปิดีเผยข้อมูลัก่อนี
     2. อุาจารย์์ ดิร.นััษฐ์ิกา ศร้พื่งษ์กุลั แลัะคณะ  เข้าทำาสัญญาสอดีคลั้องติรงกันี: ปัจัจััยสำาคัญสู่การพัฒนีา
      คณะนัิติศาสตร์               พาณิชย์อิเลั็กทรอนีิกส์ในีประชาคมเศรษฐกิจัอาเซียนี” โดิย์
                            อุาจารย์์ ดิร.จุฑามาศ ถิระวิัฒนั์
     3. ผลังานีวิิจััยเรื�อง “โค่นียักษ์เพื�อสถานีภาพ: Social  คณะนัิติศาสตร์
     Stigmatization of Status Dissatisfaction กับกรณี
     ศึกษาสงคราม รัสเซีย-ญี�ปุ่นี 1904-1905” โดิย์ รางวิัลัผลังานีประดีิษฐ์คิดีค้นี จัำานีวินี 4 รางวิัลั ดีังนีี�
     ผู้ช่วิย์ศาสตราจารย์์ ดิร.พื่้ระ เจริญวิัฒนันัุกูลั คณะรัฐ์ศาสตร์ ระดีับดีี 1 รางวิัลั

     4. ผลังานีวิิจััยเรื�อง “ควิามก้าวิหนี้าทางเทคโนีโลัยี การนีำาเข้า 1. ผลังานีเรื�อง “ระบบเกษติรอัจัฉัริยะเพื�อการเรียนีรู้
     แลัะติลัาดีแรงงานี: กรณีศึกษาของประเทศไทย” โดิย์ ทุกช่วิงวิัยแลัะพัฒนีาภาคการเกษติรไทยอย่างยั�งยืนี” โดิย์
     1. รอุงศาสตราจารย์์ ดิร.จุฑาทิพื่ย์์ จงวินัิชย์์ รอุงศาสตราจารย์์ ดิร.ดิุสิต อุธินัุวิัฒนั์ แลัะ รมย์์นัลัินั จันัทะวิงษ์
     2. รอุงศาสตราจารย์์ ดิร.อุาชนัันั เกาะไพื่บูลัย์์  คณะวิิทย์าศาสตร์แลัะเทคโนัโลัย์้
      คณะเศรษฐ์ศาสตร์
                            ระดีับประกาศเกียรติิคุณ จัำานีวินี 3 รางวิัลั
     5. ผลังานีวิิจััยเรื�อง “การวิิเคราะห์ควิามเหลัื�อมลัำ�าในี
     ประเทศไทยโดียใช้ข้อมูลัดีาวิเทียมแลัะภูมิสารสนีเทศ” โดิย์ 1. ผลังานีเรื�อง “เครื�องวิิเคราะห์สารกลัุ่มซัลัไฟติ์แบบ
     1. ผู้ช่วิย์ศาสตราจารย์์ ดิร.ณัฐ์พื่งษ์ พื่ัฒนัพื่งษ์ อัติโนีมัติิในีอาหาร” โดิย์
     2. อุาจารย์์พื่ิชญ์ จงวิัฒนัากุลั แลัะคณะ  รอุงศาสตราจารย์์ ดิร.นัภาพื่ร ย์ังวิิเศษ แลัะคณะ
      คณะเศรษฐ์ศาสตร์              คณะวิิทย์าศาสตร์แลัะเทคโนัโลัย์้

     6. ผลังานีวิิจััยเรื�อง “การยกระดีับควิามปลัอดีภัยในีการใช้ 2. ผลังานีเรื�อง “นีวิัติกรรมการสร้างระบบนีิเวิศนี์ชักนีำา
     รถจัักรยานียนีติ์เช่าของนีักท่องเที�ยวิชาวิติ่างชาติิในีพื�นีที� รากลัอย เพื�อแก้ปัญหาโรครากเนี่าโคนีเนี่าในีทุเรียนีแบบ
     จัังหวิัดีเชียงใหม่” โดิย์          ถาวิร” โดิย์
     รอุงศาสตราจารย์์ ดิร.ภาวิิณ้ เอุ้�ย์มตระกูลั รอุงศาสตราจารย์์ ดิร.วิรภัทร วิชิรย์ากรณ์ แลัะ
     คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์แลัะการผังเม่อุง    ปิย์ะพื่งษ์ สอุนัแก้วิ คณะวิิทย์าศาสตร์แลัะเทคโนัโลัย์้

     7. ผลังานีวิิจััยเรื�อง “โครงการศึกษาผลักระทบจัากไวิรัส 3. ผลังานีเรื�อง “เครื�องวิัดีสมรรถภาพทางกายแบบบันีทึก
     โควิิดี-19 ติ่อภาคเศรษฐกิจัแลัะการท่องเที�ยวิไทย” โดิย์ ในีคลัาวิดี์ FIBER FIT” โดิย์
     ผู้ช่วิย์ศาสตราจารย์์อุัครนััย์ ข้วิัญอุย์ู่ รอุงศาสตราจารย์์ ดิร.เกษรา รักษ์พื่งษ์สิริ แลัะคณะ
     คณะสังคมวิิทย์าแลัะมานัุษย์วิิทย์า (ผู้ร่วิมวิิจัย์) คณะสหเวิชศาสตร์


                                         Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10