Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
P. 7

มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ปรับปรุงอุาคาร “ตึกโดิม” ท่าพื่ระจันัทร์
     แลัะพื่่�นัท้�ใช้สอุย์ภาย์ในัให้เป็นัพื่่�นัท้�ท้�ทุก ๆ คนั สามารถ
     เข้้าใช้ประโย์ชนั์ไดิ้อุย์่างสร้างสรรค์ เป็นัพื่่�นัท้�ทำากิจกรรมส่วินัรวิม
     สำาหรับผู้คนัทุกเพื่ศทุกวิัย์ แลัะถึงแม้จะม้การปรับปรุงพื่ัฒนัา
     อุย์่างไรนัั�นั มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ จะย์ังคงอุัตลัักษณ์
     ดิั�งเดิิมข้อุงตึกโดิม ท่าพื่ระจันัทร์ ซึ่ึ�งเป็นัอุาคารสำาคัญท้�เป็นั
     สัญลัักษณ์ข้อุงชาติทางประวิัติศาสตร์การเม่อุงไวิ้เช่นัเดิิม
     โดิย์ม้การพื่ัฒนัา ดิังนั้�

     1. ปรับภูมิทัศนั์ดิ้านัหนั้าตึกโดิม ริมแม่นัำ�าเจ้าพื่ระย์า (River
     Front) แลัะดิ้านัสนัามฟุตบอุลั รวิมถึงจัดิทางสัญจรโดิย์รอุบ
     เพื่ิ�มพื่่�นัท้�จัดินัิทรรศการกลัางแจ้ง ให้เป็นัสวินัสาธารณะ
     สำาหรับชาวิธรรมศาสตร์ แลัะประชาชนัทั�วิไป

     2. เสริมควิามแข้็งแรงฐ์านัรากอุาคารท้�ม้ปัญหาควิามทรุดิเอุ้ย์ง
     ให้ม้ควิามแข้็งแรง สามารถรอุงรับการใช้งานัไดิ้อุย์่างย์ั�งย์่นั

     3. เปลั้�ย์นัแปลังการใช้สอุย์ภาย์ในัตึกโดิมให้เป็นั “ศูนัย์์การเร้ย์นัรู้
     ธรรมศาสตร์แลัะการเม่อุง” เพื่่�อุชาวิธรรมศาสตร์แลัะ
     ประชาชนัทั�วิไปไดิ้เข้้ามาใช้ประโย์ชนั์

     4. การอุอุกแบบคำานัึงถึงการใช้งานัท้�ตอุบโจทย์์ Universal
     Design

     5. ปรับรูปแบบพื่่�นัท้�ใช้สอุย์ใหม่ทั�งหมดิ โดิย์ย์ังคงอุัตลัักษณ์
     ดิั�งเดิิมข้อุงตึกโดิม

     6. การคำานัึงเร่�อุงพื่ลัังงานัแลัะสิ�งแวิดิลั้อุม เพื่่�อุการเป็นั
     มหาวิิทย์าลััย์ท้�ย์ั�งย์่นั (PEOPLE AND SUSTAINABILITY)

     7. การเช่�อุมโย์งแลัะส่งเสริมการท่อุงเท้�ย์วิรอุบ
     เกาะรัตนัโกสินัทร์

     ติดิตามควิามค่บหนั้าต่อุไปเร็วิ ๆ นั้�


                                          NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12