Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
P. 9

ควิามสะดิวิกต่าง ๆ รวิมไปถึงการปรับพื่่�นัท้�รกร้างให้สามารถ TU to share online shop เป็นัช่อุงทางจำาหนั่าย์
     นัำาพื่่�นัท้�มาใช้ประโย์ชนั์ต่อุไปเพื่่�อุให้มั�นัใจไดิ้วิ่าบุคลัากรแลัะ ผลัิตภัณฑ์ข้อุงชุมชนั แลัะข้อุงท้�ระลัึกมหาวิิทย์าลััย์
     นัักศึกษาข้อุงเรา จะอุย์ู่ในัมหาวิิทย์าลััย์ไดิ้อุย์่างปลัอุดิภัย์แลัะ ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง
     ม้ควิามสุข้” รศ.ดีร.สุปรียา กลั่าวิ
                            อุ้กทั�ง ย์ังม้โครงการเพื่่�อุปรับปรุงพื่ิพื่ิธภัณฑ์ชุมชนั โดิย์
     การพัฒนีาดี้านีวิิชาการ           มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง ไดิ้ดิำาเนัินัการปรับปรุง
                            พื่ิพื่ิธภัณฑ์วิัดิปงสนัุกเหนั่อุ แลัะพื่ิพื่ิธภัณฑ์วิัดิพื่ระธาตุเสดิ็จ
     รศ.ดีร.สุปรียา กลั่าวิวิ่า เป้าหมาย์ท้�สำาคัญค่อุการเป็นัศูนัย์์ พื่ัฒนัาให้เป็นัแหลั่งเร้ย์นัรู้ทางดิ้านัประวิัติศาสตร์ โบราณสถานั
     การศึกษาแห่งพื่หุศาสตร์ ซึ่ึ�งเป็นัจุดิเดิ่นัข้อุงมหาวิิทย์าลััย์ โบราณวิัตถุ อุันัเป็นัมรดิกทางวิัฒนัธรรมท้อุงถิ�นัลั้านันัา ทำาให้
     ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง เพื่ราะในัโลักปัจจุบันัการแก้ไข้ คนัรุ่นัหลัังสามารถเผย์แพื่ร่อุงค์ควิามรู้ทางดิ้านัประวิัติศาสตร์
     ปัญหาเร่�อุงใดิเร่�อุงหนัึ�งไม่สามารถแก้ไดิ้ดิ้วิย์ศาสตร์เดิ้ย์วิ ดิังนัั�นั ทางวิัฒนัธรรมท้อุงถิ�นัต่อุไป
     เราจึงพื่ย์าย์ามส่งเสริมทางดิ้านัวิิชาการให้เป็นัลัักษณะข้อุง
     การผสมผสานัหลัาย์ศาสตร์เข้้าดิ้วิย์กันั   การพัฒนีาดี้านีเครือข่ายควิามร่วิมมือ

     ทั�งนั้� ม้โครงการท้�แสดิงให้เห็นัถึงควิามพื่ัฒนัาทางดิ้านัวิิชาการ  รศ.ดีร.สุปรียา กลั่าวิวิ่า เราม้เคร่อุข้่าย์ควิามร่วิมม่อุท้�
     ตัวิอุย์่างเช่นั โครงการแลักเปลั้�ย์นัเร้ย์นัรู้ผ่านักิจกรรม Can  สำาคัญค่อุเคร่อุข้่าย์ควิามร่วิมม่อุกับศิษย์์เก่า โดิย์ม้การส่ง
     We Talk? เป็นัโครงการส่งเสริมวิิชาการโดิย์การจัดิสัมมนัา e-Newsletter ให้กับศิษย์์เก่าอุย์ู่เป็นัประจำา เพื่่�อุให้ศิษย์์เก่า
     ทางวิิชาการในัรูปแบบอุอุนัไลันั์ แลัะโครงการการประชุม ไดิ้รับรู้ควิามเป็นัไปข้อุงมหาวิิทย์าลััย์ แลัะเข้้ามาม้ส่วินัร่วิม
     วิิชาการระดิับชาติ “นัวิัตกรรมการศึกษาแลัะวิิจัย์ เพื่่�อุการ ผ่านัโครงการต่าง ๆ เช่นั การระดิมทุนัผ่านัโครงการ volunteer
     พื่ัฒนัาท้�ย์ั�งย์่นัในัอุนัาคต” ท้�ม้การนัำาเสนัอุผลังานัทางวิิชาการ  ในัการไปพื่ัฒนัาชุมชนั นัอุกจากนั้� ย์ังม้การสร้างเคร่อุข้่าย์
     การเสวินัาทางวิิชาการ การให้บริการตรวิจสุข้ภาพื่ตาแลัะวิัดิสาย์ตา ควิามร่วิมม่อุกับอุงค์กรภาครัฐ์ ภาคเอุกชนั แลัะภาคประชาสังคม
     พื่ร้อุมมอุบแวิ่นัสาย์ตาให้แก่ประชาชนัโดิย์ท้มจักษุแพื่ทย์์  ท้�เก้�ย์วิข้้อุง ซึ่ึ�งมหาวิิทย์าลััย์ไดิ้ม้การจัดิหาร่อุโครงการควิามร่วิมม่อุ
     จากโรงพื่ย์าบาลัธรรมศาสตร์เฉลัิมพื่ระเก้ย์รติ เป็นัต้นั เพื่่�อุดิึงจุดิแข้็งข้อุงแต่ลัะฝ่่าย์เข้้ามาแลักเปลั้�ย์นักันัผ่านั
                            โครงการต่าง ๆ เช่นั โครงการฝ่ึกอุบรม โครงการรับนัักศึกษา
     การพัฒนีาดี้านีบริการสังคม          เพื่่�อุฝ่ึกงานั เป็นัต้นั

     รศ.ดีร.สุปรียา ระบุวิ่า มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง  รศ.ดีร.สุปรียา กลั่าวิต่อุวิ่า เราย์ังคงพื่ัฒนัาต่อุไปอุย์่างไม่หย์ุดิย์ั�ง
     ให้ควิามสำาคัญกับการพื่ัฒนัาดิ้านับริการสังคมเป็นัอุย์่างมาก  ควิามเข้้มแข้็งข้อุง มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง
     เห็นัไดิ้จากการจัดิโครงการต่าง ๆ ท้�ตอุบโจทย์์ชุมชนั อุย์่าง ค่อุดิ้านัวิิชาการท้�ผูกพื่ันักับชุมชนั ดิังนัั�นันัอุกจากนัักศึกษาจะ
     โครงการย์กระดิับเศรษฐ์กิจแลัะสังคมราย์ตำาบลัแบบบูรณาการ ม้ควิามรู้ในัห้อุงเร้ย์นัแลั้วิ นัักศึกษาย์ังสามารถท้�จะใช้ควิามรู้
     หร่อุ U2T ท้�ปัจจุบันัมหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง  ในัห้อุงเร้ย์นัไปทำาให้เกิดิประโย์ชนั์กับชุมชนัหร่อุสังคมไดิ้
     ร่วิมดิำาเนัินัการในั 48 ตำาบลั ทำาให้เกิดิการจ้างงานักวิ่า 960 คนั เป็นัการปลัูกฝ่ังให้มอุงเห็นัคุณค่าแลัะควิามสำาคัญข้อุงชุมชนั
     โดิย์ดิำาเนัินัการร่วิมกับภาครัฐ์ ภาคเอุกชนั แลัะประชาชนัในั สังคมไปดิ้วิย์ แลัะท้�ศูนัย์์ลัำาปางม้อุุปกรณ์การเร้ย์นัแลัะ
     แต่ลัะพื่่�นัท้� ในัการนัำาอุงค์ควิามรู้ เทคโนัโลัย์้แลัะนัวิัตกรรม  สิ�งอุำานัวิย์ควิามสะดิวิกอุย์่างครบถ้วินัเช่นัเดิ้ย์วิกับท้�ศูนัย์์รังสิต
     ช่วิย์ย์กระดิับเศรษฐ์กิจแลัะสังคมในัตำาบลั  เราม้ห้อุงแลั็บ ห้อุงอุ่านัหนัังส่อุ แลัะในัอุนัาคต เราม้แผนัท้�จะ
                            สร้างศูนัย์์การเร้ย์นัรู้ท้�ศูนัย์์ลัำาปางอุ้กดิ้วิย์
     นัอุกจากนั้� ย์ังม้โครงการพื่ัฒนัาศักย์ภาพื่ผู้ประกอุบการ
     ผลัิตภัณฑ์ชุมชนัสู่ตลัาดิอุอุนัไลันั์ เป็นัโครงการอุบรมให้ควิามรู้ “วิันันั้�แลัะวิันัข้้างหนั้าข้อุงมหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง
     ทั�งดิ้านัทฤษฎ้แลัะดิ้านัปฏิิบัติ เพื่่�อุพื่ัฒนัาศักย์ภาพื่ผู้ประกอุบการ ก็ย์ังมุ่งหมาย์ท้�จะดิำาเนัินัการเพื่่�อุตอุบปณิธานัข้อุงการก่อุตั�ง
     ผลัิตภัณฑ์ชุมชนัให้ม้ควิามรู้ ควิามเข้้าใจเก้�ย์วิกับการ ศูนัย์์ลัำาปางตั�งแต่เม่�อุ 30 ปีท้�แลั้วิ ค่อุการข้ย์าย์โอุกาส
     จัดิทำาตลัาดิอุอุนัไลันั์ โดิย์มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ศูนัย์์ลัำาปาง ทางการศึกษาสู่ภูมิภาค เป็นัมหาวิิทย์าลััย์ท้�เป็นัเลัิศทาง
     ไดิ้สนัับสนัุนัผลัิตภัณฑ์ชุมชนัในัการจัดิทำาแพื่ลัตฟอุร์ม วิิชาการเพื่่�อุประชาชนั ท้�จะทำาให้เห็นัวิ่ามหาวิิทย์าลััย์ดิ้ ๆ ไม่ไดิ้
                            ม้แค่ในักรุงเทพื่ฯ” รศ.ดีร.สุปรียา กลั่าวิทิ�งท้าย์
                                          NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14