Page 2 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
P. 2

THAMMASAT
                THAMMASAT


                                A Monthly M agazine
                         3

                   Cover Story    26

           ธรรมศาสตร์ ยกทัพรับรางวัล “วันนักประดิษฐ์ ปี 2566”
                            Alumni
                         6   รวมพล 36 ปี ธรรมศาสตร์ รังสิต

                   NewsBites    28
         บูรณะ “โดม ท่าพระจันทร์” ศูนย์รวมจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
      ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ Synergy
           ธรรมศาสตร์ ผนึก ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เสริมทักษะคนไทย ธรรมศาสตร์ เปิดตัว The Satit Space
        พลิกโฉม ‘ศูนย์นิติศาสตร์ มธ.’ รอบ 50 ปี กำาแพงพิงหลัง ‘ผู้ยากไร้’ คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมมือพัฒนาองค์กรสู่ smart city
           ค่ายสาสุขอาสาพัฒนาชนบท เมล็ดพันธุ์คนธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมจัดงานเสวนา Media Forum ครั้งที่ 18
         NAGA MIRACLE LANDSCAPE พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์มีชีวิต ธรรมศาสตร์ หารือ Hokkaido Higashikawa
         ‘รพ.ธรรมศาสตร์ฯ’ ผ่าตัด ‘ปลูกถ่ายหัวใจ’ สำาเร็จเป็นรายแรก ธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทน Soka University
        รพ.ธรรมศาสตร์ฯ คว้าอันดับหนึ่ง 3 ด้าน จัดอันดับโดย BrandAge ธรรมศาสตร์ หารือ เครือเจริญโภคภัณฑ์
              ธรรมศาสตร์ ยืนหนึ่งหนุนศักยภาพ ‘ผู้หญิง’


                        22   30

                  Perspectives    Campuses
               เติม “ทักษะการเรียนรู้” สู้ชีวิตในปี 2023  ศูนย์ลำ�ป�ง
                            จัดงาน Thammasat on Stage - Talent Fair & Music Fest 2023
                            เปิดตลาดปันสุข ประจำาปี 2566
                        24    ศูนย์พัทย�

                     GREATS    ต้อนรับทีมประเมินผลจากสำานักงบประมาณ และ TU-RAC
       น.ศ.ศิลปกรรมฯ ออกแบบลายผ้าไหมไทย คว้าอันดับ 1 ระดับประเทศ ต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสัตร์ http://www.tu.ac.th

       จุุลัสัารธรรมศาสัตร์
       เพื่่�อเผยแพื่ร่่ข่่าวสาร่ เร่่�องน่่าร่้� และกิิจกิร่ร่มต่่าง ๆ ข่องมหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์แกิ่อาจาร่ย์ บุุคลากิร่ น่ักิศึกิษา ศิษย์เกิ่าและผ้�สน่ใจทั�วไป
       ท่�ปรึกษา ร่องศาสต่ร่าจาร่ย์ ดร่.อร่ร่ถสิทธิ� พื่าน่แกิ�ว , จงกิล มณีีสวัสดิ�
       กองบรรณาธิการ ณีัฐกิาญจน่์ หัน่จร่ัส , อาร่ยา แต่�ไพื่บุ้ลย์ศักิดิ� , พื่ีร่ะวัฒน่์ จัน่ทร่์สว่าง , พื่ร่ดา ร่ัต่น่าน่น่ท์ , เมษาวดี วุฒิปร่ะพื่ัน่ธ์พื่งศ์
       ลลิดา สวัสดี , ศุภณีา เย็น่เป็น่สุข่ , ฉััต่ร่วี แกิ�วใส , ปร่ะภาพื่ัน่ธ์ ว่องไว , ศิลาวุฒิ น่วลนุ่กิุล , ศักิดิ�เดช ธน่าพื่ร่กิุล , สงคร่าม มีบุุญญา , ธีร่ะ พื่ร่าหมณี์ยอด
       จุัดัทำาโดัย
       งาน่ส่�อสาร่องค์กิร่ กิองแผน่งาน่ มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์
       โทรศััพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4441-79 ต่่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493
       E-mail pr.tu@hotmail.com Website www.tu.ac.th/media

       พื่ิมพื่์ท่�
       โร่งพื่ิมพื่์มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์ โทรศััพท์ 0-2564-3104-6
                                  e-magazine http://www.tu.ac.th/media

      CORPORATE VALUES          VISION          4F STRATEGY
                                     4F STRATEGY
      CORPORATE VALUES
                         VISION
                      มหาวิิทยาลััยระดัับโลักเพื่่�อประชาชน FUTURE WORKFORCE
         เป็นเลัิศ เป็นธรรม                    FUTURE WORKPLACE
                      WORLD CLASS UNIVERSITY
         ร่วิมนำาสัังคม        FOR THE PEOPLE       FUTURE CAMPUS LIFE
                                     FUTURE COLLABORATION
   1   2   3   4   5   6   7