Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
P. 4

“การท้�นัักวิิจัย์มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ไดิ้รับรางวิัลัการวิิจัย์ มักเป็นังานัวิิจัย์ท้�ต้อุงผนัวิกเอุาหลัาย์ ๆ อุงค์ควิามรู้เข้้าดิ้วิย์กันั
     แห่งชาติถึง 14 รางวิัลัในัครั�งนั้� สะท้อุนัให้เห็นัถึงศักย์ภาพื่ เพื่่�อุวิิเคราะห์แลัะนัำาเสนัอุในัเชิงนัโย์บาย์ไดิ้วิ่าประเทศจะก้าวิไป
     ทางวิิชาการในัการสร้างสรรค์ผลังานัวิิจัย์แลัะสิ�งประดิิษฐ์์ ในัอุนัาคตไดิ้อุย์่างไร” ศ.ดีร.ทพญ.ศิริวิรรณ กลั่าวิ
     ใหม่ ๆ โดิย์ไดิ้รับควิามร่วิมม่อุอุย์่างดิ้จากทั�งภาครัฐ์ แลัะ
     ภาคเอุกชนั ทั�งในัเร่�อุงอุงค์ควิามรู้แลัะการสนัับสนัุนัทุนัต่าง ๆ” ทางดิ้านั ศ.ดีร.ศากุนี บุญอิติ
     รศ.เกศินีี กลั่าวิ              อา จั า ร ย์ปร ะ จัำา คณะ
                            พาณิชยศาสติร์แลัะการบัญชี
                ดิ้านั ศ.ดีร.ทพญ.ศิริวิรรณ  ผู้ ไ ดิ้ รับราง วิั ลั นัักวิิ จั ย์
                สืบนีุการณ์ รองอธิิการบดีี ดิ้ เ ดิ่ นั แ ห่ง ชา ติ สา ข้ า
                ฝ่่ายวิิจััยแลัะนีวิัติกรรม  เศรษฐ์ศาสตร์ ประจำาปี 2566
                มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์  กลั่าวิถึงเทรนัดิ์งานัวิิจัย์ในั
                กลั่าวิเสริมวิ่า เพื่่�อุให้ อุนัาคตวิ่า โจทย์์วิิจัย์จะซึ่ับซึ่้อุนั
                สอุดิคลั้อุงกับนัโย์บาย์ ข้ึ�นั ดิังนัั�นัการสร้างท้มวิิจัย์ท้�
                มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ทำางานัวิิจัย์ข้้ามสาข้านัั�นัเป็นั
                ในัการส่งเสริมแลัะพื่ัฒนัา เร่�อุงท้�สำาคัญ จะช่วิย์ตอุบโจทย์์วิิจัย์ท้�ซึ่ับซึ่้อุนั ซึ่ึ�งถ่อุเป็นัเร่�อุงท้�
                งานัวิิจัย์ข้อุงมหาวิิทย์าลััย์ จำาเป็นัอุย์่างย์ิ�ง การวิิจัย์ข้้ามศาสตร์ต้อุงเริ�มต้นัจากการท้�เราม้
     เพื่่�อุก้าวิไปสู่การเป็นัมหาวิิทย์าลััย์วิิจัย์นัั�นั ธรรมศาสตร์ไดิ้ Research Identity ต้อุงบอุกให้ไดิ้ก่อุนัวิ่าตัวิเราม้อุะไร
     สนัับสนัุนัทุนัวิิจัย์ในัระดิับมหาวิิทย์าลััย์ ท้�ช่วิย์ให้อุาจารย์์ม้ คนัอุ่�นัจะไดิ้มอุงเห็นัวิ่าเราม้สิ�งนั้� แลัะเข้าจะไดิ้ประโย์ชนั์จาก
     เคร่อุข้่าย์ในัมหาวิิทย์าลััย์ชั�นันัำาระดิับนัานัาชาติ ทุนัสนัับสนัุนั ท้�เราทำาในัเร่�อุงนัั�นั ๆ
     ในัการเชิญ Chair Professorship ในัต่างประเทศมา
     ทำางานัร่วิมกับนัักวิิจัย์ธรรมศาสตร์ เพื่่�อุพื่ัฒนัาการทำางานัวิิจัย์ “สิ�งท้�นัักวิิจัย์รุ่นัใหม่ควิรม้ค่อุการพื่ัฒนัาทางดิ้านัควิามคิดิ
     ให้ม้คุณภาพื่สูง สามารถต้พื่ิมพื่์ในัวิารสารระดิับนัานัาชาติ สร้างสรรค์ในัการทำางานัวิิจัย์ ท้�สามารถหย์ิบจับแนัวิคิดิ
     ม้บุคคลัอุ้างอุิงในัระดิับต้นั นัอุกจากนัั�นั ย์ังม้ทุนัให้อุาจารย์์ไดิ้ นัามธรรม มาทำาให้เป็นัรูปธรรมอุันัสามารถนัำามาใช้ไดิ้จริง
     นัำาเสนัอุงานัในัเวิท้ต่างประเทศ เพื่ราะการไปนัำาเสนัอุผลังานั แลัะก่อุให้เกิดิประโย์ชนั์ต่อุสังคม โดิย์สิ�งสำาคัญข้อุงการเป็นั
     ในัต่างประเทศนัั�นั จะเป็นัเวิท้ท้�อุาจารย์์จะไดิ้พื่บปะกับ นัักวิิจัย์ค่อุการไม่ย์่อุท้อุ เพื่ราะต้อุงเข้้าใจวิ่าในัสังคมข้อุง
     นัักวิิจัย์ในัต่างประเทศแลัะนัำามาสู่เคร่อุข้่าย์ ธรรมศาสตร์ย์ังม้ นัักวิิจัย์แลัะงานัวิิจัย์ ควิามสำาเร็จมันัอุาจจะไม่ไดิ้มาเร็วิ
     ทุนัให้อุาจารย์์เพื่่�อุสร้างเคร่อุข้่าย์ เช่นั การเข้้าร่วิมงานัประชุม  แต่พื่อุถึงเวิลัาสิ�งเหลั่านัั�นัมันัจะแสดิงอุอุกมาในัรูปแบบข้อุง
     การจัดิสัมมนัา แลัะการทำางานัร่วิมกันั เพื่่�อุพื่ัฒนัาข้้อุเสนัอุ การย์อุมรับ อุย์่างเช่นัการไดิ้รับรางวิัลันั้�” ศ.ดีร.ศากุนี กลั่าวิ
     โครงการวิิจัย์ร่วิมกันัอุ้กดิ้วิย์
                            สำาหรับปีนั้� นัักวิิจัย์มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ ไดิ้รับรางวิัลั
     “ในัส่วินัข้อุงงานัวิิจัย์ท้�ส่งผลัต่อุการพื่ัฒนัาประเทศแลัะ การวิิจัย์แห่งชาติ ประจำาปีงบประมาณ 2566 ทั�งสิ�นั
     ประชาชนั ธรรมศาสตร์ไดิ้ส่งเสริมแลัะสนัับสนัุนัให้เกิดิ 14 รางวิัลั ดิังนั้�
     งานัวิิจัย์ข้นัาดิใหญ่ โดิย์ให้ม้การทำางานัร่วิมกันัในัหลัาย์ ๆ
     สาข้า เพื่ราะงานัวิิจัย์ท้�จะสามารถช่วิย์เหลั่อุประเทศไดิ้นัั�นั


      4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9