Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2566
P. 3

ธรรมศาสตร์ ยกทััพนัักวิิจััย-อาจัารย์

         รับรางวิัล “วิันันัักประดิิษฐ์์ ปี 2566”            ตอกยำ�า “มหาวิิทัยาลัยวิิจััย” ชั้ั�นันัำา


     คณาจารย์์ นัักวิิจัย์ มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ เข้้ารับรางวิัลั “มหาวิิทย์าลััย์ระดิับโลักเพื่่�อุประชาชนั” (World Class
     การวิิจัย์แห่งชาติ ในังานั “วิันันัักประดิิษฐ์์ ประจำาปี 2566”  University For The People) ธรรมศาสตร์จึงต้อุงม้ควิามเป็นั
     (Thailand Inventors’ Day 2023) รวิมทั�งสิ�นั 14 รางวิัลั นัานัาชาติในัรอุบดิ้านั ซึ่ึ�งในัดิ้านัการวิิจัย์ ธรรมศาสตร์นัั�นั
     จัดิโดิย์ สำานัักงานัการวิิจัย์แห่งชาติ (วิช.) กระทรวิงการ ไดิ้สร้างสรรค์ผลังานัวิิจัย์แลัะนัวิัตกรรมท้�เป็นัประโย์ชนั์
     อุุดิมศึกษา วิิทย์าศาสตร์ วิิจัย์แลัะนัวิัตกรรม (อุวิ.) เม่�อุเร็วิ ๆ นั้� ต่อุสังคม เพื่่�อุตอุบโจทย์์การพื่ัฒนัาข้อุงประเทศ ส่งผลัให้
                ณ ศูนัย์์นัิทรรศการแลัะการประชุม มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ม้ช่�อุเส้ย์งในัระดิับโลัก ท้�ผ่านัมา
                ไบเทค บางนัา      นัักวิิจัย์ธรรมศาสตร์ สามารถผลัิตผลังานัวิิจัย์แลัะนัวิัตกรรม
                            ท้�สร้างสรรค์สังคมมาโดิย์ตลัอุดิ โดิย์ไดิ้รับรางวิัลัการันัต้จาก
                รศ.เกศินีี วิิฑููรชาติิ อธิิการบดีี หลัากหลัาย์เวิท้ทั�งในัระดิับชาติแลัะในัระดิับสากลัอุย์่าง
                มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ ต่อุเนั่�อุงในัการสร้างควิามเปลั้�ย์นัแปลังสังคมไทย์แลัะสังคมโลัก
                เผ ย์วิ่า มหา วิิท ย์ า ลัั ย์ ซึ่ึ�งไม่เพื่้ย์งแต่จะเป็นักลัไกในัการผลัักดิันัมหาวิิทย์าลััย์ไปสู่
                ธรรมศาสตร์ มุ่งมั�นัท้�จะ มาตรฐ์านัสากลั ข้ณะเดิ้ย์วิกันัย์ังตอุกย์ำ�าภาพื่ลัักษณ์ควิามเป็นั
                ดิำาเนัินัการตามนัโย์บาย์ สถาบันัการศึกษาชั�นันัำาท้�ไดิ้รับการย์อุมรับ
                เ พื่่� อุนัำา ไป สู่ กา รเ ป็ นั                                         Co v er St or y 3
   1   2   3   4   5   6   7   8