Page 2 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566
P. 2

THAMMASAT
                THAMMASAT


                                A Monthly M agazine
                            18
                         3   Alumni

                   Cover Story    ต้อนรับผู้อำานวยการสำานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

               นักวิจัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลระดับโลก กองทุนทำาบุญวันเกิดฯ รับมอบทุนการศึกษา

                         6   20

                   NewsBites    Synergy

           ธรรมศาสตร์จัดงานรำาลึก ‘วันปรีดี พนมยงค์’ ปี 2566 ธรรมศาสตร์ หารือเทศบาลเมืองลาดสวาย
            ธรรมศาสตร์ หนุน ‘ท้องถิ่น’ จับมือสมาคมฯ อบจ.  ธรรมศาสตร์ ร่วมแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา
       LSEd X UN Women บุกเบิก Gender-Responsive Procurement คณะสหเวชฯ ได้รางวัล OAP award
           ส่องกลเม็ด ‘ธรรมศาสตร์’ ปั้น ‘ตลาดนัด-พื้นที่ธุรกิจ’ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ สถานทูตมอร็อกโก
          ทีมนักวิจัยธรรมศาสตร์ กวาด 27 รางวัล จาก ITEX 2023  ธรรมศาสตร์ จับมือ สถานทูตติมอร์-เลสเต
                            ธรรมศาสตร์ หารือ HSE Russia
                        14

                  Perspectives    22
        ความรู้อายุสั้น คนอายุยาว มหา’ลัย ต้องสร้างการเรียนรู้ทุกช่วงวัย Campuses

                            ศูนย์ลำ�ป�ง
                        16    จัดโครงการ “How to be successful in scholarship interview”
                            จัดเสวนาเรื่อง “การกระทำาผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน”
                     GREATS    ศูนย์พัทย�
          น.ศ. คณะวิทย์ฯ แข่งออกแบบชุดผ้าพื้นถิ่น คว้ารองแชมป์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมการทำางานกับสารเคมีอันตรายฯ
                            โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น EEC Model       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสัตร์ http://www.tu.ac.th

       จุุลัสัารธรรมศาสัตร์
       เพื่่�อเผยแพื่ร่่ข่่าวสาร่ เร่่�องน่่าร่้� และกิิจกิร่ร่มต่่าง ๆ ข่องมหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์แกิ่อาจาร่ย์ บุุคลากิร่ น่ักิศึกิษา ศิษย์เกิ่าและผ้�สน่ใจทั�วไป
       ท่�ปรึกษา ร่องศาสต่ร่าจาร่ย์ ดร่.อร่ร่ถสิทธิ� พื่าน่แกิ�ว , จงกิล มณีีสวัสดิ�
       กองบรรณาธิการ ณีัฐกิาญจน่์ หัน่จร่ัส , อาร่ยา แต่�ไพื่บุ้ลย์ศักิดิ� , พื่ีร่ะวัฒน่์ จัน่ทร่์สว่าง , พื่ร่ดา ร่ัต่น่าน่น่ท์ , เมษาวดี วุฒิปร่ะพื่ัน่ธ์พื่งศ์
       ลลิดา สวัสดี , ศุภณีา เย็น่เป็น่สุข่ , ฉััต่ร่วี แกิ�วใส , ปร่ะภาพื่ัน่ธ์ ว่องไว , ศิลาวุฒิ น่วลนุ่กิุล , ศักิดิ�เดช ธน่าพื่ร่กิุล , สงคร่าม มีบุุญญา , ธีร่ะ พื่ร่าหมณี์ยอด
       จุัดัทำาโดัย
       งาน่ส่�อสาร่องค์กิร่ กิองแผน่งาน่ มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์
       โทรศััพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4441-79 ต่่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493
       E-mail pr.tu@hotmail.com Website www.tu.ac.th/media

       พื่ิมพื่์ท่�
       โร่งพื่ิมพื่์มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์ โทรศััพท์ 0-2564-3104-6
                                  e-magazine http://www.tu.ac.th/media

      CORPORATE VALUES          VISION          4F STRATEGY
                         VISION
                                     4F STRATEGY
      CORPORATE VALUES
                      มหาวิิทยาลััยระดัับโลักเพื่่�อประชาชน FUTURE WORKFORCE
         เป็นเลัิศ เป็นธรรม                    FUTURE WORKPLACE
                      WORLD CLASS UNIVERSITY
         ร่วิมนำาสัังคม        FOR THE PEOPLE       FUTURE CAMPUS LIFE
                                     FUTURE COLLABORATION
   1   2   3   4   5   6   7