Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566
P. 6

ธรรมศาสตร์จััดงานัรำาลึก
             ‘วิันัปรีดี พื่นัมยงคิ์’ ปี 2566


      วิงเสวินัาหวิั�นักลไกการเล่อกตั�ง ‘ไม่อิสระ’


     เม่�อวิันีที� 11 พื่ฤษภาคม 2566 มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ จััดีงานี  ในีการเข้าถ้งในีดี้านีการศ้กษาให้แก่ราษฎร ทำาให้
     “วิันีป็รีดีี พื่นีมยงค์ ป็ระจัำาป็ี 2566” เพื่่�อรำาลั้กถ้งคุณูป็การ ป็ระชาชนีทั�วิไป็มีสิทธิิแลัะโอกาสไดี้เข้าศ้กษาในี
     ของศาสติราจัารย์ ดีร.ป็รีดีี พื่นีมยงค์ ผู้นีำาการเป็ลัี�ยนีแป็ลัง มหาวิิทยาลััยจันีจับป็ริญญา โดียในีป็ี 2566 นีี� นีับเป็็นีป็ี
     การป็กครอง พื่.ศ. 2475 ผู้ป็ระศาสนี์การมหาวิิทยาลััย ที�มีควิามสำาคัญทางป็ระวิัติิศาสติร์ หลัายป็ระการ เพื่ราะ
     ธิรรมศาสติร์ แลัะไดี้รับยกย่องจัากองค์การยูเนีสโกให้เป็็นี  นีอกจัากจัะเป็็นีวิาระครบ 123 ป็ีชาติกาลัของผู้ป็ระศาสนี์การ
     “บุคคลัสำาคัญของโลัก” โดียมีองค์กรแลัะหนี่วิยงานี อาทิ ครบ 40 ป็ีแห่งการถ้งอสัญกรรมแลั้วิ ยังครบ 50 ป็ีเหติุการณ์
     สภามหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ ผู้แทนีรัฐ์บาลั สถานีทูติ 14 ติุลัาฯ อีกดี้วิย
     ติ่างป็ระเทศ พื่รรคการเม่อง ผู้บริหาร คณาจัารย์แลัะองค์การ
     นีักศ้กษา ฯลัฯ เข้าร่วิมในีพื่ิธิีวิางพื่านีพืุ่่ม ณ อนีุสาวิรีย์ น.ส.ธิัญญลักีษณ์ เศวัติมาลย์
     ศาสติราจัารย์ ดีร.ป็รีดีี พื่นีมยงค์ มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์  เลขาธิิกีารองค์กีารนักีศึกีษา
     ท่าพื่ระจัันีทร์               มหาวัิทยาลัยธิรรมศาสติร์
                            กลั่าวิวิ่า ศาสติราจัารย์ ดีร.ป็รีดีี
               รศ.เกีศินี วัิฑู่รช่าติิ อธิิกีารบดี ไดี้ทำาสิ�งอันีนี่าท้�ง ทั�งการเป็็นี
               มหาวัิทยาลัยธิรรมศาสติร์  มันีสมองในีการเป็ลัี�ยนีแป็ลัง
               เป็ิดีเผยวิ่า วิันีที� 11 พื่ฤษภาคม การป็กครอง พื่.ศ. 2475 เพื่่�อ
               ของทุกป็ี ถ่อเป็็นีวิันีสำาคัญของ เป็ลัี�ยนีควิามหมายของชาติิ
               มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ เพื่่�อ ให้เท่ากับป็ระชาชนี ไป็จันีถ้งการทำางานีในีบทบาทของ
               รำาลั้กถ้ง “ป็รีดีี พื่นีมยงค์”  นีายกรัฐ์มนีติรี การมุ่งมั�นีแก้ไขสนีธิิสัญญาที�ไม่เป็็นีธิรรม
               รัฐ์บุรุษอาวิุโสของป็ระเทศไทยที�มี สร้างรากฐ์านีป็ระชาธิิป็ไติย ไป็จันีถ้งการก่อติั�งมหาวิิทยาลััย
               ผลังานีมากมาย โดียเฉพื่าะ ธิรรมศาสติร์ เพื่่�อยกระดีับควิามคิดีของราษฎร แลัะ
               อ ย่ า ง ยิ� ง กา รส ถา ป็นี า  คุณูป็การอีกมากมาย จั้งถ่อเป็็นีเร่�องนี่าเศร้าที�ชายผู้นี่านีับถ่อ
     “มหาวิิทยาลััยวิิชาธิรรมศาสติร์แลัะการเม่อง” เม่�อวิันีที�  ติ้องเผชิญกับอุป็สรรคขวิากหนีามติลัอดีช่วิงชีวิิติของท่านี
     27 มิถุนีายนี 2477 แลัะเป็็นีผู้ป็ระศาสนี์การคนีแรกของ  ชาวิธิรรมศาสติร์จั้งขอมาพืู่ดีเพื่่�อย่นียันีวิ่า เราจัะจัดีจัำา แลัะ
     มหาวิิทยาลััย รวิมถ้งผู้ริเริ�มแนีวิคิดีการเรียนีการสอนี เราจัะไม่ลั่มอุดีมการณ์ เจัตินีารมณ์ของท่านีที�ติ้องการสร้าง
     ระดีับสูงสมัยใหม่ในีรูป็แบบ “ติลัาดีวิิชา” เพื่่�อเพื่ิ�มโอกาส  สังคมที�ดีีงามสำาหรับคนีทุกคนี


      6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11