Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566
P. 3

นัักวิิจััยธรรมศาสตร์


         คิิดคิ้นันัวิัตกรรม-สิ�งประดิษฐ์์เพื่่�อสังคิม

                            คิวิ้ารางวิัลระดับโลก
     รศ.เกศินีี วิิฑููรชาติิ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ รางวััลเหรียญทองเกีียรติิยศ Gold Medal with the
     กลั่าวิแสดีงควิามยินีดีีกับทีมนีักวิิจััยมหาวิิทยาลััย  Congratulations of the Jury
     ธิรรมศาสติร์ที�สามารถสร้างสรรค์ผลังานีวิิจััยแลัะนีวิัติกรรมที�
     เป็็นีป็ระโยชนี์ติ่อสังคม เพื่่�อติอบโจัทย์การพื่ัฒนีาของป็ระเทศ 1. ผลงาน เซนเซอร์อัจฉริยะติรวัจวััด
     ส่งผลัให้มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์มีช่�อเสียงในีระดีับโลัก  ระดับนำ�าติาล สะสมในเลือด (MyA1c)
     จันีสามารถควิ้ารางวิัลัในีการป็ระกวิดีสิ�งป็ระดีิษฐ์์แลัะ   โดีย ศ.ดีร.เกศรา ณ บางช้าง
     นีวิัติกรรมในีงานี “The 48 International Exhibition      วิิทยาลััยแพื่ทยศาสติร์นีานีาชาติิ
               th
     of Inventions Geneva” จััดีข้�นีระหวิ่างวิันีที� 26–30    จัุฬาภรณ์ (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะ
     เมษายนี 2566 ณ นีครเจันีีวิา สมาพื่ันีธิรัฐ์สวิิส ซึ่้�งไดี้รับ ทีมวิิจััย (รศ.ดีร.ชิราวิุฒิ เพื่ชรเย็นี,
     การสนีับสนีุนีจัากกระทรวิงการอุดีมศ้กษา วิิทยาศาสติร์ วิิจััย ผศ.ดีร.เบญจัมาภรณ์ ติั�งนีรวิิชญ์
     แลัะนีวิัติกรรม โดีย สำานีักงานีการวิิจััยแห่งชาติิ (วิช.) แลัะขนีิษฐ์า พื่ลัสันีติิ จัากคณะวิิทยาศาสติร์แลัะเทคโนีโลัยี)

     ในีป็ีนีี� มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ ไดี้รับรางวิัลัรวิมทั�งสิ�นี 25 รางวิัลั รางวััลเหรียญทอง Gold Medal จำานวัน 2 รางวััล
     ไดี้แก่ เหรียญทองเกียรติิยศ 1 รางวิัลั เหรียญทอง 2
     รางวิัลั เหรียญเงินี 6 รางวิัลั เหรียญทองแดีง 7 รางวิัลั  1. ผลงาน นวััติกีรรมแผงกีันแดดปรับได้อัติโนมัติิ
     แลัะรางวิัลัพื่ิเศษ 9 รางวิัลั ติอกยำ�าควิามสำาเร็จันีโยบาย แบบประหยัดด้วัยพลังงานแสงอาทิติย์ (Solar
     ของมหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ในีการส่งเสริมแลัะพื่ัฒนีางานีวิิจััย Low-Cost Real-Time Automatic Louver)
     ของมหาวิิทยาลััยเพื่่�อก้าวิไป็สู่การเป็็นีมหาวิิทยาลััยวิิจััย  โดีย ผศ.พื่ฤฒิพื่ร ลัพื่เกิดีคณะสถาป็ัติยกรรมศาสติร์แลัะ
     แลัะนีับเป็็นีควิามภาคภูมิใจัที�สามารถสร้างช่�อเสียงให้กับ การผังเม่อง (หัวิหนี้าทีมวิิจััยฯ) แลัะทีมวิิจััย (รศ.ศรีศักดีิ� พื่ัฒนีวิศินี
     ป็ระเทศไทยบนีเวิทีที�มีควิามสำาคัญระดีับโลัก จัากคณะสถาป็ัติยกรรมศาสติร์แลัะการผังเม่อง) แลัะไดี้รับ
                            รางวิัลัพื่ิเศษของงานี On Stage ค่อ รางวิัลั Industrial
     รางวิัลัที�ทีมนีักวิิจััยมหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ไดี้รับจัาก Design Prize จัาก Pour la Suisse Romande de
     การป็ระกวิดีสิ�งป็ระดีิษฐ์์แลัะนีวิัติกรรมในีงานี “The 48 th  I’Association สวิิติเซึ่อร์แลันีดี์
     International Exhibition of Inventions Geneva”
     ป็ระกอบดี้วิย

                                         Co v er St or y 3
   1   2   3   4   5   6   7   8